ၥၭဘၪ့လၧအလ့ၩထၪ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၫ့ယၫၥၭဘၪ့ဘိၪ့မုနံၩလဂၩနီၪ အမ့ၬၥၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အဂဲး

၂၀၂၃နံၪ့ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ၥၭဘၪ့လဖၪအဘိၪ့မုနံၩ အီၪလၧပီၫတူၫဂံၫထံၪခးဖၧၩ့အထီ  လၩအီဂၧၭ၅ၥၫ့ဒၪအိၩ ဆၧလၩ့လၭ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫကမံၩ့နီၪလီၫႉ  ဆၧလၩ့လၭနီၪမွဲဝ့ၫ ၥၭဘၪ့ဖိၪအမံၩ့လၧ Jimena နီၪအမ့ၬ ၥၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ မွဲအီၪလၧစပံၫ့ထံၪခး ၥၭဘၪ့ဖိၪကဂၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ လၧအဂုအိၩ အမ့ၬၥၪနီၪ ဒၪဆၧမွဲလထံၪကျၩဘၪနီၪလီၫႉ ကနံၩနီၪၦၡၩလုထၪ့မံဆၩဆၧလုထၪ့လၧ ဖၫတံၫမၫအထီ အဝ့ၫယီၩလ့ၩဒိၭန့အၪ့ ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့အထီ အမ့ၬၥၪနီၪ ပျၩ့ထၪ့ထဲၩ့အဂဲး လီၩလၩ့လၬလၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

Jimena ယီၩ အမ့ၬၥၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့နီၪ မွဲလၧ Our Lady of the Snows ဆၩ့မိမၫရံၫအဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪ အ့ၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫယီၩစံၭဝ့ၫလီၫႉ  အဝ့ၫအမိအဖါၥံၪနီၪဆ့ ဘဲၫအဝ့ၫယီၩအမ့ၬၥၪကဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အဂးနီၪ ဘၩဆိၪဖၪ နိၫဘံၫနၩအဂဲး စံၭဝ့ၫလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧလီၩလၩ့အလူနီၪ ပြံၩပြၩလၩ့လၧၡၩခမျၧးအဖၧၩ့ယူၭနီၪလီၫႉ

“ယဒိၭန့ကိၪဘံၪ့ဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့နီၪ ယထဲၩ့ထဲၩ့လၧယလးနီၪလီၫႉ မုကနံၩနီၪ ဘဲၫယမ့ၬၥၪကဖၩ့ထၪ့အဂး ယဂံၪ့ဒီၪ့ ဖိၪၥံၪ စူၭကီၪ့အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪယၧၩ လခဲၫ့ထုၬမုနံၩနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ယဒိၭန့ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့ ယထဲၩ့ထီၩ့ လၧယလးအခၫ ယဂၪ့ကိၭၡါယလူဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪနီၪဘိၭ ယမိဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ယဂၪ့ကိၭၡါ ယလူဘဲၫနီၪဂီၩ့ ယစၪ့လၫ့ထဲၩ့ယမ့ၬအခၫ ယမ့ၬၥၪနီၪ လဘၪလၧၩ့ဘၪနးမံၩ့ဂီၩ့ ယဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧၥ့ၪဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪ လီၫႉ ဆၧကဲၪထၪ့အယီၩနီၪ ကဲၪထၪ့ထီးယလီၩလၥ့ၪလၧၩ့ဘၪနးမံၩ့နီၪလီၫႉ” ဆၧအယီၩနီၪ မွဲလၧအဝ့ၫအလူဖဲၫ့နီၪလီၫႉ

ဘၪထွ့ၫလၧဆၧအဂဲးနီၪ ဘဲၫကၥ့ၪယၫဘၪဝ့ၫလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭအဂးနီၪ စပံၫ့ကၫဒံၫနဲၫOmellaနီၪ ကိၭဒၪ Jimenaယီၩဂီၩ့ အၪ့စၪ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧကိၭအမံၩ့နီၪလီၫႉ Jimena ယီၩ အီၪဂဲၫဝ့ၫဒၪလၧ မၫဒရံဝံးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩချဲၩ့လၧ ကၫဒံၫနဲၫအထီ အၥုၪ့ၥၭဝၭထိၬဝ့ၫဒၪကဆံၭနီၪလီၫႉ

ကၫဒံၫနဲၫနီၪစံၭအဝ့ၫ “ၥၭမဲၪဆၧလဂ့ၩ ဆၧအယီၩနီၪ မွဲဒၪကဆါယွၩ အဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလီၫအဂဲး, ဆၧအဂဲးယီၩနီၪ မွဲလၧဆၩ့မိမၫရံၫအဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအကၠီၩ့ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪလါနၫ့ အဝ့ၫအဂဲးအဖးယီၩနီၪ မွဲလၧဆၧလၩ့လၭအဂဲး ပလီၩကထံၪဎးလန့ဒံၭဘၪဒဲ ပကဘၪခိၭယိထဲၩ့ ၥံၪဆရၫလဖၪအဆၧမၩခွါယိဒံၭအဂဲးႇ  တခၩကမွဲဆၧနးမံၩ့မွဲလၧအဝ့ၫအမ့ၬၥၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အကၠီၩ့ လၧအဝ့ၫဒဲ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ကၫဒံၫနဲၫယီၩ ဆၧမုၬဎုၬ ၥၭအဂဲး” စံၭဘၪJimena နီၪလီၫႉ

Jimena အမ့ၬၥၪနီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬ၂နံၪ့ဒၪအိၩ ဘျီၪထၬဖိၭဘိၭ၉၅ယၩဒုၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩနီၪ အၥၭအီၪဒၪ ၁၆ နံၪ့ဒံၭလီၫႉ လၧခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ၥၭဘၪ့လဖၪ အဘိၪ့မုနံၩအိၩ အဝ့ၫယီၩ မၩလိၪၦမ့ၬဘျီၪလဖၪအလံၬလဲဒဲ ဘဲၫယီၩ နီၪ အမ့ၪၥၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့ဂီၩ့ အဝ့ၫယီၩ ထဲၩ့အီၪထဲၩ့လၧ အဂံၪ့အိၩယူၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

3 + 5 =