ၥၫ့ဎွၩဘက်နဒစ် ၁၆ဂၩလဂၩနီၪ မွဲၦအၥီၫ့ၥၫ့ယွၩလူယွၩထၫဆရၫဖၭဒိၪလဂၩလီၫ

ၦအၥံၫဖီၩ့ခွံၬ ၥၫ့ဎွၩဘက်နဒစ်၁၆ဂၩလဂၩနီၪ မွဲၦအၥီၫ့ၥၫ့ယွၩလူယွၩထၫ ဆရၫဖၭဒိၪလဂၩ အဂဲး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံ စံၭဝ့ၫလီၫႉ

          လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩဇၫ့နွ့ၫရံၫ၄၁ၫ့ ပူၬတပၠါမုနံၩ ဆၧၥီၪ့ၥၫ့ယွၩလူယွၩထၫ ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ ဖၧၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံ စံၭဘၪ ၦၡၩခမျၧးၥံၪ ၥၫ့ဎွၩဘက်နဒစ်၁၆ဂၩလဂၩနီၪ မွဲၦအၥီၫ့ၥၫ့ယွၩလူယွၩထၫ ဆရၫဖၭဒိၪလဂၩအဂဲးနီၪလီၫႉ

“ၦလၧအဂဲၫယူၭယၪ့ဘၩထၪ့ ၥၫ့ဎွၩဘက်နဒစ်၁၆ဂၩလဂၩ လၧနၥံၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ယၧၩဆ့ ယယူၭယၪ့ ဘၪအဝ့ၫဂီၩ့ ကနံၩယီၩ ယဆီၫ့မီၫ့ဘၪ ယကမိလီၩ့လၩ့လၬလၩ့အဝ့ၫအဂဲးနီၪလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩဘက်နဒစ် နီၪ အ့ၪမွဲၥီၪ့ၥၫ့ယွၩလူယွၩထၫအခၫ မွဲလၥီၪ့ၥၫ့ဘၪဝ့ၫလၧ အဝ့ၫအဆၧ၁ၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဆၧဒၪခီၩ့ခၫ့ဖျီၫ့ လဖၪတၭ ၥီၪ့ၥၫ့ဝ့ၫဘဲၫ ဆၧအီၪကီၪ့အ၁နိၫ့အၥိၭနီၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪနီၪ ၥၫ့ဎွၩယီၩထဲၩ့ဒၪခီၩ့လိၬ၁ၭ လၧကဆါယွၩအခၫ မိဖ့ၪလ့ၩပၧၩလၧအဝ့ၫကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ထိးၥံၫၥၭဒဲ မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့က ဆါယွၩနီၪ မွဲၥၫ့ဎွၩဖ့ၪနဲၪထၬပၧၩ ဆၧဘၪဆုးအလးနီၪလီၫႉ ဘဲၫယီၩဆ့ အဝ့ၫမွဲကဖ့ၪနဲၪပၧၩ ဖၧၩ့ ၥၭလၧ ပကဒၪန့ထၪ့ ကဆါယွၩအဂးဆ့လီၫႉ”

ၥၫ့ဎွၩယီၩလၧခဲၫ့ထုၬ အီၪပထုၬခွံၬ ၥီၪ့ၥၫ့ယွၩလူယွၩထၫနီၪလၧ နးၥၭအဂး ပကဘၪလ့ၩဎုၬ ဆၧကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂဲးနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩအခိးအတၩနီၪ မွဲလၩ့ဘၪလၧ ၡၩအဆၧဂဲၩဝၭဖၧၩ့လဖၪနီၪ လီၫႉ ပအၪ့ယိၫခဲၫ့ကံၭလၧ ကစီၪဆံၭပၧၩဂီၩ့ ပဘၪအီၪက့ၪၥူၫထၬပဆၧဂဲးဆါဘၭဆါလလိၫဘၪႇ  ဘဲၫပဆၧဂဲးဆါဘၭဆါအၥိၭ ဆၧလဖၪယီၩ အ့ၪမွဲပကလုထၪ့စိၩလၧယွၩအီၪနီၪ မွဲကကဲၪထၪ့ထဲၩ့ ဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩတၡါနီၪလီၫႉ

ပနးၥၭအဂးအ့ၪမွဲပကလ့ၩဎုၬဆၧ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧၦဂူၫဂၩစွါဘဲၫ  ပကဘၪအၪ့နၩ့လၩ့ ပနးၥၭ နီၪလၧၦဂူၫဂၩဂီၩ့  ပကဘၪအီၪအၪ့ဘဲၫ ပအၪ့အီၪၥ့ၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 4 =