ၥၫ့ဎွၩဘက်နဒစ်၁၆ဂၩလဂၩ နးၥၭအဂးအဆၧထိးဆၧၫ့

ၥၫ့ဎွၩလဖၪနီၪ အ့ၪမွဲၥံၫဖီၩ့ခွံၬဒၪပၧၩဂီၩ့စွါဘဲၫ ဘၪဆၧထုၬထၪ့ဘၪထွ့ၪလၧ အဝ့ၫၥံၪအနးၥၭအဂး အဆၧ ထိးဆၧၫ့လံၬတတံၩ့နီၪလီၫႉ

ၥၫ့ဎွၩဘက်နဒစ်၁၆ဂၩလဂၩယီၩနီၪ ကွ့ၭတတံၩ့ထၬအဝ့ၫအနးၥၭအဂး အဝ့ၫအဆၧထိးဆၧၫ့လံၬယီၩလၧ အဖီၩ့ခွံၬ၂၀၀၆နံၪ့ႇ လၩအီၩဂၧၭ၂၉ၥၫ့ဒၪအိၩဂီၩ့ ၥၫ့ဎွၩၥံၫဖီၩ့ခွံၬဂီၩ့ ၂၀၂၃နံၪ့လၩဇၫ့နွ့ၫရံၫ(၁)ၥၫ့နီၪ ၥံၭၥီၫမုနံၩအဂၫလၩ့ နီၪ ဘၫတံၫကၫ့ ဘၪထုၬဖျီၪထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩကွ့ၭလၩ့ထၬဝ့ၫဒၪနီၪ

ယနးၥၭအဂး ယဆၧထိးဆၧၫ့

လၧယဆၧၥၭမၧၫ့ထၧၫ့ဖျီၩ့ယၫအဖၧၩ့ ယခ့ၬယိထဲၩ့အခၫနီၪ မွဲယဒၪဘၪလၧ ယကဘၪစံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ဆၧ အဂဲးလဖၪနီၪအဆိၪထုၬလီၫႉ အဆိၪထုၬယမိစံၭခိးစံၭတၩဘၪမွဲလၧအဂ့ၩထုၬဖါဆံၫ့ဎံၫကဆါယွၩနီၪလီၫႉ ယွၩနီၪ ဘဲၫဖ့ၪလၫ့ယၧၩဆၧၥၭမၧၫ့အၥိၭ လၧဆၧဘံၪဘူၪအကျၩ မွဲဖ့ၪနဲၪယၧၩဖၧၩ့ၥၭနီၪလီၫႉ  အ့ၪယဘၪမၪဖၧၩ့ၥၭအခၫ အဝ့ၫ မၩဆၧၩ့ယၧၩဒဲ မွဲယထိးဆၧၫ့န့ဘၪလၧအဝ့ၫအမ့ၬခွၩ့ဖၧၩ့ ဆၧအပျၩ့နီၪလီၫႉ ယကန့ဘၪဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အဂး ကဘၪဂၬဖၭလၧဆၧခံၭကျၩအခၫ အ့ၪမွဲယလၩ့ပွံၭလၩ့ထၩ့အခၫ အဝ့ၫယီၩဖ့ၪနဲၪယၧၩဖၧၩ့ၥၭ ခၫ့ဖျီၫ့လၧ ယမိယဖါ နီၪလီၫႉ ၦလၧအဂဲၫထဲၩ့အၪ့လုလၩ့ ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ယၧၩ ယမိဖါနံၫဂၩနီၪဆ့ မွဲယစံၭခိးစံၭတၩဘၪလီၫႉ ယမိဖါနံၫဂၩနီၪ မွဲလၧအဝ့ၫၥံၪအဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ဂဲၫထဲၩ့ၥုၪ့ထၪ့ထၬအ့ၪပၧၩ နဲၩ့ဎီၩ့အဎံၫအလၩန့ဝ့ၫဒၪ ထီးမုဆၫကနံၩယီၩနီၪ လီၫႉ ယဖါဖါJoseph Aloisius Ratzinger.Sr အဆၧဆူၩနဲၩလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭနီၪ ဘဲၫဂဲၫထဲၩ့ၥီၪ့ၥၫ့ ပထၧၫ့ဖုဝဲလဖၪ ဆၧဆူနဲၩကအီၪထၪ့လၧယွၩအၥိၭ လၧခဲၫ့ယမၩလိၪထၪ့ဆၧဆူနဲၩအဂဲးလဖၪအခၫဆ့ ဘဲၫယဆၧဆူနဲၩကဂုးခၧၫ့ လဆိၩယၫအဂး ယဖါဖါနီၪဖ့ၪနဲၪယၧၩဖၧၩ့ၥၭ ဘဲၫမွဲလၧဆၧဆူနဲၩအဆၧနဲၪတၧၩ့အၥိၭနီၪလီၫႉ

ယမိမိ Maria Ratzingerနးဆ့ လၧဆၧဆူနဲၩယိၬယိၬဖၧၩ့ဒဲ လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪအဖၧၩ့ ဂဲၫထဲၩ့ယိ ထဲၩ့ခွါထဲၩ့ပၧၩအကၠီၩ့ ပစံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ လလူၬန့ဘၪလီၫႉ ယဝဲမုၪ Maria Ratzingerဆ့ လၧအၪနံၪ့အၪလၩအဖၧၩ့ ဂဲၫထဲၩ့မၩဆၧၩ့ထၪ့ယၧၩဆၧကိမံၩ့နီၪလီၫႉ ယဝဲခွၫGeorge Ratzingerနီၪ မွဲၦလၧအဒိၭန့ထၬဘၪၥုၪ့ၥၭ အဂုးအခၧၫ့ ဒဲ ၥုၪ့ချံၫ့ၥၭချံၫ့အကၠီၩ့ အဝ့ၫယီၩ ဂဲၫထဲၩ့ဖ့ၪနဲၪယၧၩဖၧၩ့ၥၭ န့ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫယီၩအၥိၭအ့ၪမွဲ ယဝဲလဖၪ ဖ့ၪနဲၪယၧၩဖၧၩ့ၥၭ လၥ့ၪဘၪစွါဘဲၫ မွဲယကထီၩ့စိၩလၧ ဖၧၩ့ၥၭအတီၩအလီၩ့ဖၫ့ခိၪကၥ့ၪအ့ၬႉ

ကမၩဆၧၩ့ယၧၩအဂး ယွၩၥိၫ့စိၩအ့ၪယၧၩ ယထံၩၥိၭမုၪခွၫလဖၪႇ ဆရၫႇမုၪလဖၪ ဒဲ ဆၧမၩလိၪမုၪ ခွၫလဖၪ ကိၭဂၩဒ့ၭအဂး ယစံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့နီၪလီၫႉ ၦလဖၪနီၪယလုထၪ့ဘၪလၧကဆါယွၩအအီၪနီၪလီၫႉ ဘၪထွ့ၪလၧ ယ အီၪဖျဲၪထၪ့အလးအကျဲၩ့မွဲဝ့ၫ ဗာဗေရီးယားအပ်စ်ခိၪလီၩ့ခၪ့ထံၭ အဆၧဎံၪဆၧလၩလဖၪအဂးဆ့ ယစံၭခိးစံၭတၩ ထဲၩ့ဘၪကဆါယွၩနီၪလီၫႉ ၦအအီၪလၧလးဝၩ့နီၪအဖၧၩ့ ကၭၥလံၬၦဆူနဲၩဖိၪလဖၪ အဆၧဆူနဲၩနီၪ ယဒၪထၪ့ဘၪ အဘျၩ့ဘျၩ့အကၠီၩ့ ယစံၭခိးစံၭတၩဘၪ အဝ့ၫၥံၪနီၪလီၫႉ

ယအီၪဖျဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪအလးယီၩ ဘဲၫကဆုးထဲၩ့ကဲၪထၪ့ဘၪ ဆၧဆူနဲၩအဂဲးဆီၪ့ဝ့ၫဒၪ လးဝၩ့ကလးအဂး ယအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဒဲ ၦအအီၪလၧအလးနီၪအဖၧၩ့ ကၭၥလံၬဖိၪၥံၪကိၭဂၩ ထီးအဆၧဆူနဲၩလလၩ့ဆ့ၬလၩ့ယွၩ ဘၪအဂးနီၪ ယအၪ့ယၫထၪ့ဘၪနၥံၪနီၪလီၫႉ

လခဲၫ့ထုၬယမိစံၭခိးစံၭတၩဘၪ ကဆါယွၩနီၪလီၫႉ ယဂဲၫထဲၩ့အီၪထဲၩ့ဘၪလၧ အီတလီဒဲ ရောမအထီ ယၥၭမၧၫ့ထၧၫ့ဖျီၩ့ယၪအဖၧၩ့ ယဂဲၫထဲၩ့ထိးဆၧၫ့န့ဘၪ ဆၧအဂဲးအဖးလဖၪဒဲ ဆၧဎံၪဆၧလၩလဖၪအဂး ယစံၭခိးစံၭ တၩဘၪယွၩနီၪလီၫႉ ယဂဲၫထဲၩ့ဘၪၥူၭဘၪမၪထၬၦၡၩအ့ၪအီၪစွါဘဲၫ ဖျါခွံၬဘၪလါယၧၩအဂး ယအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၪထၪ့ ဘၪနၥံၪနီၪလီၫႉ

ယမိမၪလူၬထးဘၪယၥိၪဖိၪၥံၪနီၪ ကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့အဖၫ့ခိၪ နၥံၪအဆၧဆူနဲၩဂုးခၧၫ့ဒၪဝ့ၫႉ ဖ့ၪမၩပြံၩ ပြၩနၥံၪအၥုၪ့အၥၭလဂ့ၩႉ ၦၡၩကနၩ့နၩ့ လီၩ့မၩလၩ့ဖၭ ပၥုၪ့ပၥၭဒဲပဆၧဆူနဲၩ လၧလီၩ့မၩလၩ့ဎီးလံၬဆံၫ့ဎံၪနီၪလီၫႉ ဆၧလၧစဲၩ့ယၧၫ့ အဆၧယိခွါဘၪထွ့ၪလၧ လံၬဆံၫ့ဎံၪအဂဲးလဖၪနီၪ လတီၩလီၩ့ဘၪနီၪ ယဒၪထၪ့ဘၪနီၪလီၫႉ ဎြံၬဖိၪ ၥံၪအဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩနီၪ မွဲအဂဲးအကၠီၪ့တီၩလီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧဘံၪဘူၪလဖၪအကျၩအဂဲးနီၪ ယဂဲၫထဲၩ့ဒၪထၪ့ဘၪ အဘျၩ့ဘျၩ့နီၪလီၫႉ ဖၧၩ့ၥၭအတီၩႇ ဆၧတီၩဆၧလီၩ့ဒဲ ဆၧၥၭမၧၫ့အထံၫနီၪ မွဲဒၪလၧ ကဆါယ့ၫၡူဎြံၬလီၫတၭ ပမိ ကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ယီၩ အဂဲးဆါဘၭဆါအီၪဝ့ၫဒၪခလူၬ မွဲဒၪလၧကဆါယွၩအနးခီၫမိၡါနီၪလီၫႉ

ယၧၩယီၩ ယဆၧဂဲးဆါဘၭဆါဒဲ ယဆၧမၪအီၪဝ့ၫဒၪလါနၫ့ မုနံၩထုၬနီၪဘဲၫကဆါယွၩ ကအၪ့ဂၬထိးဆၧၫ့ ယၧၩလၧ အဝ့ၫအဂံၪ့ဖၧၩ့အဂး အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪယၧၩယဂးလါဆံၭနီၪဘိၭ ယမိအၪ့ယၫထၪ့ဘၪနၥံၪလၧ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၦလၧအဆူၩနဲၩယၧၩလဖၪဒဲ ၦလၧအအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪယၧၩလဖၪနီၪဆ့ မွဲယကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪထဲၩ့လၧ ယၥုၪ့ၥၭလဖျိၪ့ယီၩနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 10 =