ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ ကထံၭလၫ့ ကာလိုအာကူးတစ် ဘဲၫၦဆံၫ့ဎံၪၥိၭအဂဲး

ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ၦဆူနဲၩဖိၪလဖၪအဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအကၠီၩ့ ၥၭဘၪ့ဖိၪ ကာလိုအာကူးတစ်နီၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ ကထံၭလၫ့ၦဆံၫ့ဎံၪလဂၩအလးအလၩအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩယူၫလဲၫ့(၁)ၥၫ့ ဒၪအိၩ ကထံၭလၫ့ၦဆံၫ့ဎံၪလဖၪအဂး ၥၫ့ဎွၩဒဲ ကၫဒံၫနဲၫလဖၪ မၩဎိၭလၩ့ဆၧအီၪကီၪ့အဖၧၩ့ အီၪက့ၪဂုးခၧၫ့ဝ့ၫနီၪ လီၫႉ

ကာလိုအာကူးတစ်ယီၩနီၪ ကန့ဘၪၦဆံၫ့ဎံၪအလးအလၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ လၧၦ၁၄ဂၩနီၪလီၫႉ  အဝ့ၫယီၩ မွဲလၧၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪအဆၧအဲၪ လကၭဘၪ ကမွဲဒံၭလၧ၂၁ယၩနံၪ့ အံၫတၫနဲၭဆၧၫ့ထီအဆိၪထုၬ ၥၭဘၪ့ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪ လဂၩနီၪလီၫႉ လၧခဲၫ့ၦလၧကကဲၪထၪ့ဘၪ ၦဆံၫ့ဎံၫလဖၪနီၪ နံၪ့၁၈၆၀ ဆံၩရံၩယၩထံၫခးဖၧၩ့ ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့ ကဲၪထၪ့အထီ မွဲလၧဆၧဆူနဲၩအဂး ၦအထိးၥံၫလၩ့ၥၭလဖၪနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ အံၫတလံၫထံၫခးဖိၪနံၫဂၩ လၧအမွဲ ၦလၧအဂဲၫထဲၩ့ၥုၪ့ထၪ့ Consolata Missionariesအခရၧၫ့ Fr.Giuseppe Allamano ဒဲ ၦလၧအဂဲၫ ထဲၩ့ၥုၪ့ထၪ့ The oblates of the Holy Spirit ခရၧၫ့ Sr. Elena ၥံၪဆ့ မွဲကကဲၪထၪ့ဘၪ ၦဆံၫ့ဎံၪလဖၪအဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

4 + 4 =