ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံ စံၭဝ့ၫဒၪ ပကဘၪအီၪဘဲၫထၧၫ့ဖုဝဲၥိၭအဂဲး

    ခးပြင်သစ် Nice ဝံး ၥရိၬကဖျိၪ့အဖၧၩ့ ဘၩယွၩအထီ ၦလဂၩဘၪထိးဆ့ၬအၥၭလၧဒီၭ နီၪလီၫႉ ဆၧအဂဲးယီၩမွဲ လၩ့ရၧးဆၧးဝ့ၫဒိၪဒိၪလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံနါဂၧၫ့ဘၪဆၧအဂဲးယီၩကကၠၪ အၥၭလမုၬဘၪလီၫႉ

    ဘၪထွ့ၪလၧဆၧအဂဲးယီၩ ဘၫတံၫကၫ့ၦမူၩဒၩအီၪလဂၩနီၪစံၭဝ့ၫ ၦအၧၩ့ၦၥၫ့လဖၪအ ဆၧမၩနၧၩ့မၩစၪလဖၪနီၪ ပထိးဆၧလန့ဘၪနးဆံၭအဂဲးႇ ၥၫ့ဎွၩဆ့အၥၭဘၪထံၭဂီၩ့ အီၪကၠၧၫ့ ကၠၧၫ့လၧ ၦဎြံၬဖိၪအၥုၪ့အုၭၥၭအုၭလဖၪအဂဲးႇ ၦလၧဘၪထိးမၩၥံၫၥၭလဖၪဒဲ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪ အဂး အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪဝ့ၫအဂဲးႇ ဆၧမၩနၧၩ့မၩစၪဆၧလဖၪယီၩ မွဲအီၪပထုၬခွံၬဒၪဝ့ၫ ဖျဲၪဖျဲၪ အဂးႇ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬပၥၭဘဲၫ ထၧၫ့ဖုဝဲၥိၭအဂဲးႇ အ့ၪမွဲပကအီၪဘဲၫယီၩၥိၭမၬ ခးပြင် သစ် ဖိၪလဖၪနီၪ ဒုၭဆၧၫ့ခွံၬထဲၩ့ ဆၧအၧၩ့လဖၪယီၩ ယံၩယံၩၡီၩ့ၡီၩ့ကန့နီၪလီၫႉ

    ပြင်သစ်ကဲၬၥလံၬၥၫ့ခိၪဒိၪလဖၪနီၪစံၭဘၪဝ့ၫ ဆၧထီဘဲၫယီၩလိၫဝ့ၫဒၪ ထၧၫ့ဖုထၧၫ့ဝဲၥုၪ့ ၥၭနီၪ အ့ၪမွဲပကမၩဖျီၪထၪ့မၬ ပပဒၩ့ထၬဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့ယီၩကန့အဂဲး စံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ Niceဝံးဖၧၩ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪနီၪ ထုၬထၪ့ဆၧဘိၬဘၪၥ့ၪယၫ လၧကဖိၭဘံၭထၬၥရိၬ လဖၪ နီၪဂီၩ့ လၧကဆါဎရံၬ အဆၧဖျါခွံၬၥုၪ့ၥၭအဖၧၩ့ မွဲကန့ထဲၩ့ဘၪဆၧနၧၩ့လဖၪအဂး ၥၫ့ခိၪဒိၪနီၪ စံၭဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

    ဘဲၫယီၩနီၪ ၦဒူၩဖိၪလဖၪ မွဲဘၪခိၭထၬၥရိၬလဖၪအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

2 + 1 =