ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ မၩဆၧၩ့ထၪ့ဘၪ လံၩထံၭဆူၫဒၫ့ ၦဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ ထံၫဎိၩလၩ့ဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪဒဲ ဂရံထံၪခးၦဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫမ့ၪအၪ့ဆၧၦကၪဂဲၩဖိၪလဖၪ

လၧအဖီၩ့ခွံၬအစီၩ့မုနံၩအိၩ ၡၩခံးဂးဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫဆၧမၩလးဖၧၩ့ ထုၬထၪ့ဘၪလံၬက ဘံၪ့နီၪလီၫႉ လၧလံၬနီၪအဖၧၩ့ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၬဝ့ၫ ဆူၫဒၫ့ထံၪခးဖၧၩ့ ထံၫဎိၩလၩ့အကၠီၩ့ ၦအဘၪ ဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪဒဲ ဂရံထံၪခးဖၧၩ့ မ့ၪအၪ့ဆၧအကၠီၩ့ ၦအဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ ဆၧ ကၪဆၧဂဲၩလဖၪအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ ၥိၫ့စိၩဘၪဆၧမၩဆၧၩ့ အမ့ၫရံကၫ့ဒီၫလၫ (၇၅၀၀၀)နီၪလီၫႉ

ထံၫဎိၩလၩ့အကၠီၩ့ဂံၪ့အဖျိၪ့(၆၀၀၀)ဘျဲၪ ဘၪဆၧဂၭဂီၩ့ဆိၫ့ခွံၬဒဲ ၦအဂၩဖိၭဘိၭ(၄၀၀၀၀၀) ကုၬနီၪ အဂံၪ့အဎၫ့လအီၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ လၧဂရံထံၪခး လံၩခံၫကကဲၩ့ခီၫ Evia, Peloponnese Region ဒဲ ကျိၩ့အလံၩလးဝၩ့နီၪ မွဲလၧဆၧခိဆၫအကၠီၩ့ မ့ၪဂဲထုၪ့အၪ့ဆၧနၭမၬဒ့ၭ နီၪလီၫႉ မွဲလၧမ့ၪအၪ့ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၡါမုနၧၫ့ဖၫလဖၪ မ့ၪအၪ့ခွံၬအလးလဲလဲဒ့ၭဂီၩ့ ၦၡၩၥံၫဝ့ၫဒၪ (၃) ဂၩနီၪလီၫႉ ၦလဖၪနီၪအအီၪဆ့ ၥၫ့ဎွၩၥိၫ့စိၩဘၪ ယူၫရိၫထီး (၅၀၀၀၀)ဂီၩ့ မၩဆၧၩ့စိၩဝ့ၫဆ့အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့  ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉနးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

2 + 18 =