ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ ထဲၩ့ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ထဲၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫၥၭဘၪ့ဖိၪဘိၪ့မုနံၩအဂဲး

ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭယီၩ လၧလၩအီဂၧၭ၉ၥၫ့ဒၪအိၩ ဒၪလၩ့ဎိၭထၪ့လိၬၥၭလၧ ၦၡၩအဂဲၫဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ၡီၩ့ယွၩလဖၪ လၧ စံၫ့ပံတၧၫလးဒၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၧလၩယူၫဖၧၩ့အိၩၥၫ့ဎွၩယီၩ ဘၪထိးဎွ့အၥၭအကၠီၩ့ လဒၪလၩ့ဎိၭလၧၩ့ဘၪလိၬၥၭလၧ ၡၩခမျၧးအီၪယံၬ ကဆိယူၭဂီၩ့ ဒၪထဲၩ့လိၬၥၭလၧ ၦခမျၧးန့ဒၪဘိၩ့ယီၩနီၪလီၫႉ

လၧၥၫ့ဎွၩဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭလၧ ၡၩခမျၧးအထီ အဝ့ၫနၪ့ထၪ့ဘၪ ၥၭဘၪ့လဖၪအဘိၪ့မုနံၩအဂဲးတၭ ၦလၧလ့ၩလထီၩ့ဘၪ လဖၪအဂး အဝ့ၫယီၩအၪ့နၩ့လီၩဖ့ၪၥ့ၪယၫထဲၩ့ဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ  “ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫၥၭဘၪ့လဖၪ အဘိၪ့မုနံၩနီၪ လမွဲဘၪပကဒိၪပဂၩ့ကမံၩ့လီၫအဂးႇ ပကမုၬလၩကမံၩ့လီၫအဂး ဒဲ အီၪလၧခးၥဲၫဖၧၩ့ၥၭဘၪ့လဖၪ လီၩ့ဒၪဎိၭ လၩ့လိၬၥၭလၧထံၪခးဂူၫဂၩအဂး လမွဲဘၪလီၫႉ ၦၡၩဘၪမၩလၩမၩဖၩ့ ခးၥဲၫဖၧၩ့ၥၭဘၪ့လဖၪအဆၧဒၪဎိၭလၩ့ အကၧၩ့ဒိၪထုၬ ဆၧထိ စိၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပမိဆၧအီၪကီၪ့အဂး ၥၭဘၪ့လဖၪယီၩ ကဖ့ၪလၫ့မၩဆၧၩ့ကၠၭဝ့ၫဂီၩ့ ကဆဲးယိဘၪ ပကဆါယ့ၫၡုခရံၬအဂးနီၪ လီၫႉ

 အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ ပဝ့ၫၥံၪယီၩ လၧလယံၬလမီးဒံၭဘၪအိၩ ပလ့ၩထီၩ့စိၩလၧ ပီၫတူၫဂံၫထံၪခးဂီၩ့ ပလ့ၩထၪ့ ကၠၭ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫၥၭဘၪ့လဖၪအဘိၪ့မုနံၩနီၪလီၫႉ မွဲလၧၥၭမုဆံၫ့ဎံၪကဆါယွၩအဆၧအီၪႇ အမၩနၧၩ့ဆၧၥံၪဒိၪဂီၩ့မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ ဖိၪခွၫယ့ၫၡုအနးၥၭအဆၧအီၪလဖၪနီၪ ယအုၩ့လၩ့ထိးဆၧၫ့နီၪလီၫႉ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၫယီၩ အီၪလၧၥၭဘၪ့လဖၪ အၥၭလၬဖၧၩ့ဒဲ အဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့နီၪ ယဒၪဘၪယဆဲးယိဘၪနီၪလီၫႉ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၫ့ယၫဖၧၩ့ ၥၭဘၪ့လဖၪနီၪ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဖၧၩ့လီၩထၬဝ့ၫဒၪ ထီလၧယၫခးၥဲၫဖၧၩ့ ၥၭဘၪ့လဖၪယီၩ ကလ့ၩဂၬဖၭအဂး အၥၭဆီၪ့ဝ့ၫအၪမၬနီၪလီၫႉ ပဒၪခီၩ့ဘၪလၧခးၥဲၫဖၧၩ့ ၥၭဘၪ့လဖၪလါနၫ့ ပကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ဘၪပၥၭလၧ ကဆါခရံၬအဆၧအဲၪဆၧကွံၩႇ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၫယွၩအဆၧမုၬဆၧၡူၪနီၪလီၫႉ ဆၧအီၪကီၪ့ယီၩနီၪ မွဲလၧ ကဆါယွၩအဆၨၩနီၪလီၫႉ ဘၪထွ့ၫလၧၦၡၩကိဂၩအဂဲး လရွံဘၪအခံၫ့ လရွံဘၪၦၡၩ ဒဲ လရွံဘၪအလးအကျဲၩ့ဖၧၩ့ ၦၡၩဘၪ ထိးကိၭအၥၭနီၪလီၫႉ ဆၧအီၪဝံအီၪဆံၩ့လဖၪ ႇ လဘၪလိၬဎွ့ၪဎီၩ့ဘၪလဖၪ ဒဲ ဆၧဒုၭၥုၭလဖၪနီၪ မၩကဲၩ့ဖၭ ဂၪ့ခိၪနံၫကဲၩ့နီၪလီၫႉ  ပဝ့ၫၥံၪ ပကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧဂီၩ့ ပကမၩဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဂးႇ ၦၡၩလဖၪကန့ထဲၩ့ဆၧနီၫ့ယါဂီၩ့ တခ့ၭဖဝၭ ကအၪ့လဲၩထၪ့အၥၭအဂးႇ ကဘၠၩ့ထဲၩ့ဆၧစူၭဆၧစၫလဖၪအဂးဒဲ ကဒိၭန့ဘၪကဆါယွၩအဆၧဖ့ၪလၫ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အဂးနီၪ ပဝၩ့အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪနီၪလီၫႉ

မွဲလၧဆၧၥၭလုယီၩနီၪ ယလ့ၩထီၩ့စိၩလၧ ၥၭဘၪ့အဘိၪ့မုနံၩနီၪလီၫႉ လၧဆၧအလးနီၪ ယလုထၪ့ထဲၩ့ယၥၭလၧ ဒၧၩ့ထၪ့ ဝ့ၫအဖီၩ့ဖျ့ၭဆၧဒဲၩဘၭ မိမၫရံၫအၥၭဖျိၪ့အီၪ ကဘျၩ့ဒီၭနီၪလီၫႉ  ယွၩအဆၧကိၭထၪ့ မွဲကအီၪအၪထၪ့ဒၪဝ့ၫဒဲ ပီၫတူၫဂံၫထံၪခးဒဲ ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဆၧအီၪကီၪ့လဖၪအဂး ထီလၧယၫကိၪမံၪလဖၪ မွဲဂဲၫဂုထၪ့အၪထၪ့ဒၪဝ့ၫအၪအၪလါဆံၭအဂဲး” ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ ယီၩ စံၭဝ့ၫဒၪဘဲၫနီၪအၥိၭလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

2 + 0 =