ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ ဆ့ၭလၩ့အစူၪမုလၧ Margic Myanmar နိၪယါလၪဖၫ့ခိၪဂီၩ့ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ခးပယၩ့ၥၭဘၪ့လဖၪအဂးအဂဲး

ပၥ့ၪယၫဘၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬလၩအိၩ ဂျက်ဇွစ်ခရၧၫ့ဖၧၩ့ Broကဂၩနီၪ ဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭလၧၥၫ့ဎွၩ၂ဂၩဎးလီၫ အဂဲးနီၪလီၫႉ
လၧဆၧဒၪလၩ့ဎိၭနီၪအဖၧၩ့ Broနီၪဖ့ၪလၫ့ၥၫ့ဎွၩ Margicၥၭဘၪ့လဖၪၥိၩ့ဝ့ၫ Margic Myanmar နိၪစဲၩ ပၫထၬ စူၪဘဲၩ့၃ခွၩ့နီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ လၧ Margic Myanmar နိၪယါလၪအဖၫ့ခိၪ ဘဲၫၥၫ့ဎွၩကဆ့ၭလၩ့ အစူၪမုအဂး Broယီၩ အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫၥၫ့ဎွၩနီၪလီၫႉ
ၥၫ့ဎွၩစံၭဝ့ၫဒၪ ယနၫ့ထၪ့ဘၪလၧ ယလ့ၩစိၩလၧခးပယၩ့အခံၫ့အိၩဒီၭႉ အနီၪဒၪအိၩ ယဒၪဘၪ၁ၭဘၪ့အၪလ့ၬႉ အီၪလၧခးပယၩ့အဖၧၩ့ၥၭဘၪ့လဖၪဒဲ ၥၭဘၪ့ခိၪနါထီးလူၬ မွဲကဆါယွၩဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလၩ့ဘၪအဝ့ၫၥံၪဆံၭႉ လၧ ၡၩကမျၧးအဂး လၧကဆါယွၩအဂး ၥၭဘၪ့ဖိၪထီးလူၬ မွဲကဲၪခိးကဲၪတၩန့ဒၪဝ့ၫကိၭဂၩဒ့ၭဆံၭႉ
ၥၫ့ဎွၫယီၩအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧ ဘဲၫနီၪၥိၭဂီၩ့ကကၠၪ မၩဆံၫ့ဎံၪ Margic Myanmar နိၪယါလၪဒဲ စူၪဘဲၩ့ ၃ခွၩ့နီၪဂီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဆ့ၭလၩ့အစူၪမုလၧ နိၪယါလၪဖၫ့ခိၪနီၪလီၫႉ Margicနီၪမွဲလၧ လာတင်း အလၨဂီၩ့ အခီၫပယီၫနီၪ ပနၫ့ဆါဒၪပၧၩလကၭဘၪ လၧယွၩအဂး လၧၡၩခမျၧးအဂး ဘဲၫဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩကအီၪထၪ့အဂး ၥုၪ့ၥၭလၧအမၩထၪ့ ဆၧနီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

3 + 2 =