ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭလ့ၩဂၬကွ့ၩစိၩလၧ မွန်ဂိုလီးယား ထံၪခး ဂီၩ့ခွံၬဝ့ၫဒၪယူၭအဂဲး

စၭထၪ့လၧ လၩအီဂၭ၃၁ၥၫ့ထီၩ့စိၩလၧ လၩစဲၭတံၫ့ဘၧၫ၄ၥၫ့နီၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ လ့ၩဂၬကွ့ၩစိၩလၧ မွန်ဂိုလီးယား ထံၪခးနီၪလီၫႉ

လ့ၩဂၬကွ့ၩစိၩလၧ ထံၪခးနီၪဂီၩ့ လချုၭဂဲၫထဲၩ့စဲၪ့လၫ့ဒံၭဘၪလၧ ထံၪခးဖၧၩ့နီၪ အဝ့ၫယီၩ ဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ဆၧၥုၪ့ဆၧဒီၩ့ကဖျိၪ့နီၪလီၫႉ ဆၧၥုၪ့ဆၧဒီၩ့နီၪ အမံၩ့မွဲဝ့ၫလၧ “House of Mercy ဆၧယၫ့ၥၭအဂံၪ့” နီၪလီၫႉ ဆၧချဲၩ့ဖျိၪ့ အယီၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧအီၪကီၪ့ အဝံစဲၩနီၪလီၫႉ

မိဆၧအီၪကီၪ့နီၪ မွဲဂံၪ့လၧအီၪခိၭထိးဆၧၫ့ၦၡၩကိၭဂၩႇ လၧအလးဂူၫဂၩလန့ဘၪဆၧလဖၪနီၪ ဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫဒၪန့ႇ မၩဂဲၩဝၭၥုၪ့ၥၭန့ဝ့ၫဒၪ ဒဲ ဖ့ၪလၫ့ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ အဒိၪထီၫထုၬန့ဝ့ၫဒၪ ဂံၪ့ကဖျိၪ့နီၪလီၫႉ ၥုၪ့ဖူၬၥၭဖူၬဂီၩ့ ဎိၭဒီၪလၩ့အ့ၪပၧၩ ၥ့ၪဝ့ၫဒၪဖါလဂၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ မွဲပထိးဆၧၫ့ၥ့ၪယၫဘၪ အလးကလးဆ့နီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

6 + 7 =