ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံအီၪလဆီၪ့ဘၪအကၠီၩ့ ဘၪၥုၭထဲၩ့အဝ့ၫအဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪလဖၪအဂဲး

ဘၫတံၫကၫ့ဆၧပရၧၫ့ရိၩ့နီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬ အတုၬမုနံၩအိၩ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ဝ့ၫ ၥၫ့ဎွၩအီၪလမုၬနၭဘၪ အကၠီၩ့တၭ ကဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭလၧ ၦၡၩအဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪလဖၪနီၪ ဘၪၥုၭထဲၩ့ဝ့ၫအဂဲးႇ လါနၫ့ၥၫ့ဎွၩနီၪ ဆၧအခိ လအီၪဘၪအဂဲး ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

အၥၭအီၪဝ့ၫဒၪ၈၇နံၪ့ၥၫ့ဎွၩယီၩ လၧအဖီၩ့ခွံၬအတုၬမုနံၩဒၪအိၩ လၧလၩအ့ၫဖြ့ၫကိ ၦကဒိၭန့ဘၪၥၫ့ခၫအ ဆၧကဲၪလဖၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ အဝ့ၫယီၩ ကဘၪဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭ ဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ၥၫ့ဎွၩယီၩအီၪ လမုၬဘၪအကၠီၩ့ ဘၪၥုၭထဲၩ့ဆၧဒၪလၩ့ဎိၭနီၪလီၫႉ

ၥၫ့ဎွၩယီၩလၧအဖီၩ့ခွံၬအတုၬမုနံၩအိၩ မုမ့ၬထုၪ့အခံၫ့ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪ ‘အန်ဂျေလုစ်’ ဆၧဘၩဆိၪဖၪဂီၩ့ မုနံၩနီၪအဂး ဖ့ၪလၫ့ၡၩခမျၧး ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ဒံၭနီၪလီၫႉ ထီးအခံၫ့နီၪအထီ ၥၫ့ဎွၩယီၩအီၪဆီၪ့ဒံၭနီၪလီၫႉ လၧအ ဖီၩ့ခွံၬနံၪ့ လၩနိၫဝံၩ့ဘၧၫအထီအိၩဆ့ ၥၫ့ဎွၩယီၩအီၪလဆီၪ့ရူၭဘၪ ကဲၪထၪ့အကၠီၩ့ ဘၪလ့ၩထၪ့မၩခွါယိအၥၭ လၧဆၧ ဆၫဂံၪ့ဒံၭနီၪလီၫႉ ဂီၩ့လၧလၩဒံၫစဲၩဘၧၫအထီအိၩ ၦၡၩမၩလၩ့ဎိၭ ဂၪ့ခိၪဂဲၫခိထၪ့အဂဲးဆၧအီၪကီၪ့‘COP28’ နီၪဆ့ ၥၫ့ဎွၩယီၩလ့ၩထၪ့ဝ့ၫလန့ဘၪနီၪလီၫႉ အထီနီၪဒၪအိၩဆ့ ၥၫ့ဎွၩယီၩအီၪလမုၬဘၪအကၠီၩ့ ဆရၫအၪ့မၧၫ့အဝ့ၫ အီၪပွံၩ အကၠီၩ့ မွဲလ့ၩထၪ့ဆၧအီၪကီၪ့လန့ဘၪနီၪလီၫႉ

လၧအဖီၩ့ခွံၬအတုၬမုနံၩဒၪအိၩ ၥၫ့ဎွၩယီၩစံၭဝ့ၫ ရုရှားဂဲၫထၪ့ဒုၭ ယူကရိန်း အီၪထၪ့ဘၭဝ့ၫဒၪ၂နံၪ့ယူၭအဂဲးႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အဂးအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪကၠၭႇ မွဲလၧဆၧဒုၭဆၧခၬအကၠီၩ့ ၦၡၩဘၪထိးၥံၫၥၭႇ ၦၡၩဘၪထိးဆၫၥၭႇ ဂံၪ့ဎၪ့ လဖၪဘၪထိးမၩဂၭဂီၩ့ဂၭစၪအၥၭႇ ၡၩခမျၧးလဖၪအမ့ၬထံၫဘၪလၩ့ယွၩလဖၪနီၪ နၪ့ထၪ့ကၠၭလါဆံၭႉ ဆၧဒုၭၥုၭလဖၪ ယီၩ အၧၩ့ၥၫ့ဝ့ၫဒၪအၪမၬအဂဲး ကဂီၩ့ခွံၬဆံၭလဲၪပလၥ့ၪယၫဘၪအဂဲး လါနၫ့တခၩကကဲၪဆၧနးမံၩ့ ၥၫ့ဎွၩယီၩအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ယူကရိန်းထံၪခးဖိၪလဖၪအဂးကိၭနံၩဂၫဂီၩအဂဲး အကၧၩ့ဒိၪထုၬအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ဆၧမၪ လအီၪဘၪနးမံၩ့ၡၩခမျၧးလဖၪအဂဲး ဘဲၫနီၪအၥိၭ ဘဲၫၥိၭဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကအီၪထၪ့အဂး ကဒၪန့ဖၧၩ့ၥၭအဂ့ၩထုၬ လဖၪအဂးဆ့ၥၫ့ဎွၩယီၩအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဝ့ၫဆ့အဂဲး စံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

6 + 5 =