ၥၫ့ဎွၩထီၩ့စိၩလၧအံၪရါထံၫခး

၀၂၁ နံၪ့လၩမၭ ၇ ၥၫ့အတုၬမုနံၩအိၩ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ လ့ၩဂၭကွ့ၩလၧ အံၪရါ မိၪဆူ ဒဲ က့ၩရၫက့ၭ ဝံးလဖၪဂီၩ့ နၪ့ဆၫ့ထွ့ၪဘၪၦခမျၨးလဖၪအီၪအၪ့ဘၪဘဲၫထၧၫ့ဖုဝဲလဖၪၥိၭ လၧဆၧယိလါအဖၧၩ့ အီၪမၧၫ့ကၠၭဘၪဎူၫဎၩ့ဎၩ့အဂးနီၪလီၫႉ

ၥၫ့ဎွၩယီၩလ့ၩဒၪလၩ့ဎိၭဘၪလိၬၥၭလၧ အံၪရါထံၫခးခးဒိၪ အံၪရါကၪဒံၪစတၪ့လးဝၩ့ခၩ့ဒိၪ ထံၫခးခိၪနါလဖၪဒဲ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၪခိၪနါလဖၪ လၧအၫဘံၪဝံးနီၪလီၫႉ

ဂီၩ့နီၪၥၫ့ဎွၩလီၩဆုးထဲၩ့လ့ၩစိၩလၧ က့ၪရၫက့ၭဝံး ဆၧဒၩ့ထၪ့လၧဆၧဆံၫ့ဎံၫ့ၦမုၪနၩ့နးမၫရံၫ ၥရိၬဖၧၩ့ဒဲ ဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭလၧ ၦဎြံၬဖိၪလဖၪနီၪလီၫႉ လၧဆၧဒၪလၩ့ဎိၭနီၪအဖၧၩ့ ၥၫ့ဎွၩစံၭဘၪဲၥိၪဖိၪလဖၪ အၪ့လုထၬထၧၫ့ဖုဝဲၥုၪ့ၥၭ အၪ့န့ထၬခၪ့ဂုးလၧဆၧကွဲၪဖျါအဖၫ့ခိၪဂီၩ့ ကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ထဲၩ့ခရၧၫ့ လဖၪအဂဲးနၪ့ဆၫ့ထွ့ၪဘၪအၥိၪဖိၪလဖၪနီၪလီၫႉ

လခဲၫ့ထုၬၥၫ့ဎွၩထဲၩ့ထဲၩ့လၧ အၫရါဘံၪဝံးနီၪဂီၩ့ လုထၪ့လၩ့ဎိၭထဲၩ့မံဆၩဆၧလုထၪ့ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧ ၦဆူၩနဲၩပိၪက အီၪဖိၭဘိၭအဂၩ ၁၀၀၀၀ နီၪလီၫႉ လၧဆၧၥၭထိၬလရၧၫ့ဖၧၩ့ၥၫ့ဎွၩစံၭဝ့ၫ “အီၪလၧခးအံၪရါ အဖၧၩ့ လဆၧအီၪကီၪ့လ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫနီၪဒၪဘၪဝ့ၫအဂဲး လၧဆၧဆံၫ့ဎံၫအဖၧၩ့ လၧၥီၫကၠဲၪအဖၧၩ့ အီၪမၧၫ့ၥၭၦဆုၩနဲၩဖိၪလဖၪအကျၩ ကဆါဎြံၬနီၪအီၪဝ့ၫဒၪဒဲ မၩဆၧၩ့ထၪ့ပၧၩအဂဲး“ ၥၨဎွၩဖရၫ့စံၭ လီၩ လၩ့လါလၩ့ဝ့ၫဒၪအဂဲးဆၧလရၧၫ့ယီၩ လန့ဘၪဘဲၫနီၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 1 =