ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.John မၩ့ဆံၫ့ဎံၪ မံၫမၫထဲၩ့လၧကဆါဎြံၬ ထၪ့ဘၭဝ့ၫဒၪ လၩ၁၁ဘံၪ့

နံၪ့၂၀၂၂နံၪ့လၩယူၫ၂၂ၥၫ့နီၪ ပအဲၪကွံၩယူၭယၪ့ဘၪ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.John မၩ့ဆံၫ့ဎံၪ မံၫမၫထဲၩ့လၧ ကဆါဎြံၬ ထၪ့ဘၭဝ့ၫဒၪ လၩ၁၁ဘံၪ့ယူၭနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪႇ စစ္စတာရ် ႇ Bro လဖၪ ဒဲ ၦဆူၩနဲၩဖိၪလဖၪ စူၭကီၪ့အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪအဝ့ၫအနးၥၭအဂး လၧစံၫ့ပံတၧၫ့ကၥံၪဒြဲၫၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

လၧဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ၥၫ့ခိၪဒိၪအဆၧနၪ့ထၪ့ မံဆၩဆၧလုထၪ့အဖၧၩ့ ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါဝ့ၫနီၪ မွဲလၧ Fr.Henry အဲၪချံၫ့နီၪလီၫႉ  အဝ့ၫယီၩစံၭဝ့ၫဒၪ “ကနံၩယီၩမံဆၩဆၧလုထၪ့ယီၩနီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧနၪ့ထၪ့ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.John မၩ့ဆံၫ့ဎံၪမံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪလီၫႉ

လၧ၂၀၂၁နံၪ့အိၩ အဝ့ၫၥံၫဖီၩ့ခွံၬဒၪပၧၩအခၫနီၪ ပမၩဂ့ၩမၩဘၪအ့ၪအဝ့ၫဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪ လန့ဘၪနီၪလီၫႉ ကနံၩယီၩ လၩယူၫ၂၂ၥၫ့နီၪအဝ့ၫၥံၫဖီၩ့ခွံၬဒၪပၧၩ ထၪ့ဘၭလၩ၁၁ဘံၪ့ယူၭနီၪလီၫႉ လၩနးဘံၪ့ဒီၭ၂၂ၥၫ့ကိနီၪ ကထၪ့ဘၭကနံၪ့နီၪလီၫႉ ၥၫ့ခိၪဒိၪယီၩနီၪ ဂဲၫထဲၩ့ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ယီၩ ၁၈နံၪ့နီၪလီၫႉ

၁၈နံၪ့အထးဖၧၩ့နီၪ အဝ့ၫယီၩ ဂဲၫထဲၩ့ခိးဂဲးခိးဘၭအ့ၪ ပဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့အဂးလူၬဂဲးလူၬဘၭ ထီးအဝ့ၫၥံၫကကၠၪ နီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ မွဲပကဘၪ ကွ့ၭထီးနဲၪ့ထၬအဝ့ၫနီၪလီၫႉ လၧအဝ့ၫအစူၪဖၧၩ့ ၦၡၩကဲၪထၪ့ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအီၪဝ့ၫဒၪ ၄၄ဂၩ နီၪလီၫႉ

ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ၥၫ့ခၫ ၃ပိၩ့လပိၩ့နီၪ မွဲဒိၭန့ၥၫ့မုၥၫ့ခၫအဆၧကဲၪလၧအဝ့ၫအစူၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ SFX Sisterအဂၩ ၁၀၀ဘျဲၪနီၪဆ့ မွဲကဲၪထၪ့ဘၪ Sister လၧအဝ့ၫအစူၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧအယီၩနီၪမွဲလၧအဝ့ၫအီၪက့ၪထးဝ့ၫ ဆၧန့ၥၫနီၪလီၫႉ ဆၧအီၪကီၪ့၃၆ဒီၪ့ဖၧၩ့ အဝ့ၫဂဲၫထဲၩ့အီၪ က့ၪလၩ့ထး အစူၪလးခၪ့ခိၪလဖၪအီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬနီၪလီၫႉ ၥံၪ့ထံၭအဂ့ၩနီၪ ၥၪထၪ့အ ၥၪအဂ့ၩအဘၪလီၫႉ

ၥၫ့ခိၪဒိၪဂဲၫထဲၩ့ဎွံၪ လၩ့ထၬ ဆၧဆူၩနဲၩအချံၫလဖၪႇ တခ့ၭဖဝၭအချံၫလဖၪႇ ဆၧအီၪကီၪ့ဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အချံၫလဖၪနီၪ မွဲကဆုးထဲၩ့မၧၫ့ထၪ့အဂး ၥၫ့မုၥၫ့ခၫႇ Bro, Sister, ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫႇမုၪလဖၪဒဲ ၦဆူၩနဲၩဖိၪကိၭဂၩဒ့ၭ မွဲပမူၩဒၩအီၪဝ့ၫဒၪ ကိၭ ဂၩအဂဲး လၧမုကနံၩယီၩနီၪ ယမိစံၭဘၪနီၪလီၫႉ

ၥၫ့ခိၪဒိၪယီၩ လၧအဖီၩ့ခွံၬနံၪ့ ၂၀၂၁နံၪ့ လၩယူၫ၂၂ၥၫ့ဒၪအိၩ မွဲလၧကိၫဘံဆၧဆၫအကၠီၩ့ မံၫမၫထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ က ဆါဎြံၬနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 0 =