ၥၫ့ခိၪဒိၪ ဒဲၥၫ့ခၫၥံၪလုထၪ့ ခရံၫဇ့ၫ(ဆၧမၩဆံၫ့ဎံၪၥိၪ) မံဆၩ

နံၪ့ ၂၀၂၁ႇ လၩမၫၡၭထၪ့ ၃၀ႇ မုကနံၩယီၩႇ ၥၫ့ခိၪဒိၪဂၠိၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪႇ ၥၫ့ခၫအဂၩဖိၭဘိၭ ၄၀ ဒဲၦဆူနဲၩဖိၪလနၩ့ မၩလၩမၩဖၩ ဆၧမၩဆံၫ့ဎံၪၥိၪ(ခရံၫဇ့ၫ) မံဆၩ လၧၦဆံၫ့ဎံၪစပံတၧၫအဘၩယွၩၥရိၬဖၧၩ့ႇ လၧဒိၩ့ပၥံၫ့ကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ဘဲၫဆၧဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့လံၬနံၪ့လံၬလၩကွ့ၭထၬဝ့ၫအၥိၭႇ  ခရံၫဇ့ၫမံၩဆၧယီၩ ဘၪဆၧလုထၪ့ဝ့ၫ လၧပြီပတံၬမုနံၩဒိၪလဂီၩခီၫ လၧမုနွ့ၫဆံၫ့ဎံၪအထးဖၧၩ့ႇ အ့ၪလမွဲဘၪမုကနံၩနံၩလၧ လၧမုနွ့ၫဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့လီၫႉ  ခရံၫဇ့ၫမံဆၩယီၩ မၩနဲၪဖျီၪထၪ့ ဆၧကၧၩ့ဖျိၪ့လိၬၥၭ(ဆၧလမံၩ့ဎး)အီၪဝ့ၫ လၧၥၫ့ခိၪဒဲၥၫ့ခၫၥံၪအကျၩနီၪလီၫႉ

လၧအဆၧလီၩလၩ့လၬလၩ့(တရၩ)ဖၧၩ့ႇ ၥၫ့ခိၪဒိၪဂၠိၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪရၩလၩ့ဆၧ ဘၪဎါလၧၥၫ့မုၥၫ့ခၫၥံၪအမူၩဒၩလဖၪနီၪလီၫႉ

ၥၫ့ခၫကဂၩနီၪ ကဘၪအီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ လၧကဆါယ့ၫၡူၬအကၠီၩ့ႇ ကဘၪယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭဆၧအကၠီၩ့ႇ ဘဲၫကမၩဆၧၩ့ၦဂူၫဂၩၥံၪကန့အဂးႇ ကဘၪဖ့ၪလၫ့လၩ့ၥၭလၧဆၧအီၪတဲၩ့ဝဲၩၥၭကိၭအဆၧၫ့ကိၭအထီဒံၭအကၠီၩ့ႇ ၥၫ့ခၫနီၪ ကဘၪနဲၪအဒီၩ့အထ့ၬအဂ့ၩလၧဆၧတီၩဆၧလီၩ့အဂဲး ဒဲကဘၪၥ့ၪယၫလၩ့အဆၧဂဲးဆံၭ ဘၭဆါလဖၪနီၪအကၠီၩ့ႇ ၥၫ့ခိၪဒိၪလီၩနၪ့ထၪ့အ့ၪဘၪအၥၫ့ခၫလဖၪနီၪလီၫႉ

လကၭဒံၭဘၪႇ ၥၫ့ခိၪဒိၪဂၠိၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪစံၭဝ့ၫႇ "ၥၫ့ခၫကဂၩနီၪကဘၪကဲၪထၪ့ၦယူၬၥိၪအဂ့ၩကဂၩႇ ဒဲဖါလၧၥုၪ့ဂ့ၩၥၭ ဘွၩကဂၩ လၧအဖိၪအလံၩၥံၪႇ လၧၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪအဂးလီၫႉ"

ၥၫ့ခိၪဒိၪအဆၧလီၩလၩ့လၬလၩ့ဂီၩ့ကထံၫဎးႇ ၥၫ့ခၫၥံၪလဖၪ မၩၥၫ့ထၪ့ထဲၩ့အဆၧအုၩ့လၩ့လဖၪ လၧအဝ့ၫၥံၪအုၩ့လၩ့ထၬဝ့ၫ လၧအကဲၪထၪ့ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫမုနံၩနီၪလီၫႉ

ဒိၩ့ပၥံၫ့ကၭၥလံၬဆၧအီၪဒိၪအဖၧၩ့ယီၩႇ ဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪ(ခရၧၫ့) အီၪ (၃၆) ခရၧၫ့ႇ ဒဲၥၫ့ခၫအဂၩအီၪ (၁၁၅)ဂၩလီၫႉ

Add new comment

3 + 2 =