အၥၭအဆံၭထုၬကၫဒံၫနဲၫနီၪ ဂဲၫထဲၩ့နၪ့စဲၪ့ခွံၬ မုၪခီၫလဲးအနံၪ့၂၀ဘျဲၪအဂဲး

ကၫဒံၫနဲၫ Giorgio Marengo နီၪ မွဲလၧခးၥဲၪ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဖၧၩ့ အၥၭအဆံၭထုၬ ကၫဒံၫနဲၫလဂၩ လကၭဘၪ မွဲဒံၭ လၧ ၦအလီၩ့နၪ့စဲၪ့ထၪ့ခွံၬ မုၪခီၫလဲး ဖိၭဘိၭအနံၪ့၂၀ဘျဲၪနီၪလီၫႉ

ဆၧမၩအယီၩနီၪ မွဲလၧၥၫ့မုၥၫ့ခၫလဖၪကဘၪမၩလါနၫ့ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫအၪဒၪဆၧနီၪ မွဲလမိမၩဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ကၫဒံၫနဲၫ ယီၩနီၪ အၥၭအီၪဒၪ၄၇နံၪ့လီၫဂီၩ့ မွဲလၧအံၫတလံၫဆၨၩဖိၪကဂၩနီၪလီၫႉ ဘဲၫယီၩအဝ့ၫနီၪ ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ကဆါယွၩ အဆၧ ဖံၭဆၧမၩလၧမွန်ဂိုးလီးယားဂီၩ့ ကိလၩအီၭဂၭ၂၇ၥၫ့မၬ မွဲကဒိၭန့ထၪ့ဘၪ ကၫဒံၫနဲၫအလၩအဖၩ့နီၪလီၫႉ

ကိထီၩ့ကနံၩကိနီၪ ၦလၧကဒိၭန့ထၪ့ ကၫဒံၫနဲၫအဆၧကဲၪလဖၪနီၪ ၥၫ့ဎွၩကဖ့ၪလၫ့အ့ၪခိၪလူၬအဝီၩနီၪဂီၩ့ အခီၫ ပယီၫနီၪ မွဲလၧၥွံၫဒဲ ဆၧဒူၩယၪ့နီၪလီၫႉ လၧမိဆၧအီၪကီၪ့အဂး ၦလၧအထိးၥံၫလၩ့ၥၭဘၧၫ့ဝ့ၫဒၪ မၩတူၩရၫလဖၪအၥွံၫ အဆၧ နဲၪ့လီၫႉ

       အဝ့ၫယီၩနီၪ မွဲၦလၧအလီၩ့လၩ့လၬလၩ့၁၆ဘျၩ့လဘျၩ့ ဆၧနၪ့စဲၪ့ထၪ့မုၪခီၫလဲးအဂဲးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩနၪ့စဲၪ့ထၪ့ မုၪခီၫလဲးအကၠီၩ့ ၦလၧလမွဲဘၪ ၦဎြံၬဖိၪလဖၪဆ့ ဂဲၫထီၩ့စိၩလၧအဝ့ၫအီၪဂီၩ့ ဂဲၫအၪ့ကံၩ့အဝ့ၫဆၧမၩဆၧၩ့ ဘဲၫကနၪ့စဲၪ့ထၪ့ခွံၬ မုၪခီၫလဲးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪနီၪ လမွဲဘၪၦဎြံၬဖိၪလဖၪလါနၫ့ မွဲလၧဎြံၬစတူၩအစီၩ့အမၩ့အကၠီၩ့ မုၪခီၫလဲးစဲၪ့ထၪ့ခွံၬနီၪ ဆူၩနဲၩ ကၠၭဝ့ၫလီၫႉ

ကၫဒံၫနဲၫယီၩနီၪ မွဲလီၩၥ့ၪယၫဘၪ ပမၩနၧၩ့မုၪခီၫလဲးန့ဝ့ၫဒၪ ဆၧအဂဲး၅ထံၪဒံၭအဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭ နီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 2 =