အ့ၩၡၩကၫဒံၫနဲၫၥံၪအဆၧအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫ

Pope Francis meeting the bishops of Thailand and Asia in Bangkok on 22.11.2019. (Vatican Media)

အ့ၩၡၩကၫဒံၫနဲၫၥံၪလၧအဒၪဘၪဆၧကဲၪထၪ့ခးပယၩ့ဖၧၩ့ႇ ၦခမျၧးလၧအအဲၪဒိၭ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ႇ ဆၧယံၩဆၧၡီၩ့ႇ ဆၧဖီၩ့ဖျ့ၭႇ ဒဲၦလၧအအၪ့ဎါဆၫလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအခွးအယါလဖၪ ဘၪဆၧမၩအၧၩ့မၩနၭႇ ဆၧမၩအၧၩ့မၩဆၫႇ ဆၧမၩၥံၫမၩဆၫအဂဲးနီၪ လၧဆၧဘၪယိၪၥၪအုၭဒိၪဒိၪလ့ၬအဖၧၩ့ ၥ့ၪယၫနါဂၧၫ့ဘၪဝ့ၫလီၫႉ

ဆၧမၩအၧၩ့ဆၧဆၧ အအီၪလထုၬခွံၬအဂး ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ထံၫခးစၧၩ့ကီၪ့ၥံၪလဖၪ အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫလထံၫဎးလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩဒိၪဖရၫ့စ့ၭဆ့ ဆၧဘၪလိၬဎွ့ၪဎီၩ့ႇ ဆၧယံၩဆၧၡီၩ့ႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အအီၪထၪ့အဂး အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫဝ့ၫ အဘျၩ့ဘျၩ့ယူၭလီၫႉ ထံၫခးအီၪလၧလၧအ့ၩၡၩမုထၪ့လံၩထံၭလဖၪဆ့ အၪ့ယၫခးပယၩ့ခိၪနါၥံၪ ကချဲၩ့လၩ့ဎိၭလၧဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ႇ ဆၧဘၪလိၬအိၭလိၬကအီၪထၪ့ထဲၩ့အဂးလီၫႉ

ပဝ့ၫဒၪ အ့ၩၡၩကၫဒံၫနဲၫလဖၪႇ ပအၪ့ယၫဘၪ ၦလၧအဂဲၩဝၭလၧခးပယၩ့အဂးလဖၪႇ ၥုၭဖိၪၥံၪႇ ၦလၧအနဲၪဖျီၪထၪ့အၥၭလဖၪႇ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩခိၪနါၥံၪထီးအလူၬလီၫႉ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအအီၪပထုၬအဂး ချဲၩ့လၩ့ဎိၭဆံၭႉ

ခးပယၩ့ဖိၪၥံၪယီၩ အဲၪဒိၭဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ႇ အၪ့ဎါဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ၥၭႇ ဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫအခွးအယါလဖၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪ ထီးန့ဖံၭထၬၥနိၫလၧဖၪတၭႇ မၩလၩ့ဎိၭဆၧမၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧပဒိၪလဖၪလီၫႉ ဆၧဎူၪဆၧဎၩ့အဂးႇ ဒဲဆၧမၩအၧၩ့မၩဆၫအအီၪပထုၬအဂး အဝ့ၫၥံၪ ခိးဂဲးခိးဘၭဒိၪဒိၪလ့ၬလီၫႉ

ပမိလီၩဘၪ ကၫဒံၫနဲၫခၠၩဘိၫႇ "ပအီၪလၧနၥိၭလီၫႉ နဘၪထိးဆၧဆၫႇ နဆၧအၪ့ယိၪအဖၧၩ့ႇ ပအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧနၧၩလီၫႉ နလ့ၩခိၪလ့ၩနါ နၡၩခမျၧးလၧဆၧအကံၩ့ဘၩဆိၪလၧကဆါယွၩအအီၪအခံၫ့နီၪႇ ပအီၪလနၥိၪဆ့လီၫႉ

လၧဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အဂး ပဆၧဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့မွဲဂ့ၩႇ လၧဆၧအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫဖၧၩ့မွဲဂ့ၩႇ ဒဲပဆၧဂဲၩဝၭဖၧၩ့မွဲ နကအီၪလၧပၥိၭအဂး ပဖံၭၥိၭဘၪနၧၩလီၫႉ

ပအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪလၧပမိနးမၫရံၫအအီၪလီၫႉ အိ မိဧ့ႇ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪန့ ခးပယၩ့အဂးႇ ခးပယၩ့ဖိၪၥံၪအဂးလါဆံၭႉ ဂဲၫထဲၩ့ဆိၬန့ထဲၩ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့လၧအဝ့ၫၥံၪကြၨၭန့ဘၪႇ လၧအဝ့ၫၥံၪအၪ့ယၫနီၪဆံၭႉ ဂဲၫထဲၩ့ကိၭထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧဖီၩ့ဖျ့ၭဖၧၩ့ၥၭအဖၫ့ခိၪနီၪဆံၭႉ

မွဲကဆါယွၩ ဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ခးပယၩ့ဆံၭႉ မွဲကဆါယွၩဆိၪဂ့ၩ ခးအ့ၩၡၩဆံၭႉ

လၩဖၫၡၭ ၁၉ႇ ၂၀၂၁ႉ

 

Add new comment

5 + 15 =