အီၪလၧခးအံၫ့ဒံယၬ ကၭၥလံၬဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဂၩ ဒိၪထၬဆၧဂၩ့မၧၫ့ဖၨၪခိၭနီၪ န့ဘၪခိၪဖၭ၂မံၩ့အဂဲး

အံၫ့ဒံယၬဆၨၩဖိၪ ကၭၥလံၬဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဂၩဒိၪထၬ အမံၩ့မွဲဝ့ၫ ‘Carol’ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ဖၨၪခိၭနီၪ လၧခးၥဲၫထၧၫ့ ဘံၪ့ယၫဆၧဂၩ့မၧၫ့ဘိၪ့မုနံၩ ‘Global Taj’ဖၧၩ့ ဒိၭန့ဘၪခိၪဖၭ၂မံၩ့နီၪလီၫႉ ခိၪဖၭလဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ အမုၬထုၬဆၧဂၩ့မၧၫ့ ဖၨၪခိၭ ခိၪဖၭ ဒဲ ဆၧထုၬထၪ့အဂ့ၩထုၬခိၪဖၭလဖၪနီၪလီၫႉ

ဘိၪ့မုနံၩနီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩနိၫဝံၩဘၧၫ ၁၇ၥၫ့အိၩ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ အံၫ့ဒံယၬထံၫခး Uttar Pradesh ဆၨၩခးဒီၪ့ႇ  Agraဝံးနီၪလီၫႉ ၦလၧအဒိၪထၬ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫနီၪ အမံၩ့မွဲဝ့ၫ Fr.Leslie Bosco Rego နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩနီၪ အီၪဂဲၫဝ့ၫဒၪလၧ အံၫ့ဒံယၬထံၪခးမုနုၬကကဲၩ့ခီၫ Goaဆၧအီၪ့ကီၪ့ဖၭဒိၪဖၧၩ့ Damanလးနီၪလီၫႉ

ဘၪထွ့ၪလၧအဝ့ၫန့ဘၪခိၪဖၭယီၩနီၪ ၥၫ့ခၫယီၩအၥၭဝၭထိၬအဂဲးႇ လၧလၩနိၫဝံၩဘၧၫ၁၂ၥၫ့ဒၪအိၩ အဝ့ၫဖ့ၪနဲၪ ထၪ့ အဆၧဂၩ့မၧၫ့အဂဲးႇ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩ ဒိၭနဲၩ့ထၬဝ့ၫလၧ ၦဆံၫ့ဎံၫ Blessed Carlo Acutis အဆၧၥၭမၧၫ့အဂဲးအကၠီၩ့ႇ အဝ့ၫယီၩဒိၪထၬဝ့ၫ ဘၪထွ့ၪလၧ ၥၭဘၪ့အအီၪဘၪလၧခီၫ့ပၠူၫတၫဒဲအင်တာနက်ကျၩလဂၩ အဆၧၥၭမၧၫ့တၡါအဂဲးအ ကၠီၩ့ႇ လၧဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအထီဖၧၩ့ယီၩ ပကမၩဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ကဆါယွၩအဂဲး ဘဲၫမ့ၪၡီၫၥိၭအဂး Carloယီၩ ဖ့ၪနဲၪထၬ ဖၧၩ့ၥၭအဂဲး” Fr.Leslie Bosco Regoယီၩ စံၭဝ့ၫဒၪလီၫႉ

 အၡါမၪၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪယီၩ အမိအဖါနီၪ အဂုအိၩလမွဲဘၪ ၦအၥုၪ့ဆီၪ့ၥၭဆီၪ့လၧဆၧအီၪကီၪ့အဂးလါနၫ့ အဝ့ၫ ယီၩနီၪ ဖိၭလိၭထၪ့ ဆၧအီၪကီၪ့အဂး ခၩ့ဒိၩ့လးဂီၩ့ မၩဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪစကြရမၫ့တူၩအဂဲးနီၪလီၫႉ ၦၡၩ အၪဒၪ ဆၧနီၪ ၥ့ၪယၫထၬအဝ့ၫယီၩ မွဲၦလၧအပဒၩ့အ့ၪ ဖိၪဒံၪဖိၪၥၪလၧအဘၪထိးဖီၪ့ၥၭလဖၪ ၦလဂၩနီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪယီၩနီၪ လၧအၥၭဆံၭဒံၭအခံၫ့ ဘၪထိးပိၭၥိၭဆၧဆၫဂီၩ့ ဘၪထိးဘၠၩ့အၥၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩအီၪဖျဲၪထၪ့လၧ ၁၉၉၁ နံၪ့ ဒဲ ၂၀၀၆ နံၪ့ လၩအီၭတိၫဘၧၫ၁၂ၥၫ့နီၪ မံၫမၫထဲၩ့လၧကဆါဎြံၬနီၪလီၫႉ လၧနံၪ့၂၀၂၀နံၪ့ လၩအီၭတိၫဘၧၫ၁၀ၥၫ့ ဒၪအိၩ ၥၫ့ဎွၩ ဖရၫ့စံၭ ထံၭလၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫ ဘဲၫၦဆံၫ့ဎံၪလၧ အယိထွ့ၪမၩဆၧၩ့ ၦအၥၭဆုးလီၩ့လၧခီၫ့ပၠူၫတၫလဖၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

“ယဘၪဒိၪထၪ့အဝ့ၫအဆၧၥၭမၧၫ့အဂဲးယီၩနီၪ ယီၫနၬအ့ၬႉ ပၥၭအထၪ့အလၩ့ အီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ အၪကၠၪအၪဘျၩ့ လီၫႉ လါနၫ့လခဲၫ့ထုၬ ယခၫ့ဂၭခွံၬန့ဂ့ၩဘၪစဲၪနီၪလီၫႉ ယစံၭခိးစံၭတၩဘၪ ကဆါယွၩအအီၪလၧပၧၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ဒဲ အဖ့ၪနဲၪ ပၧၩဖၧၩ့ၥၭနီၪလီၫႉ လခဲၫ့ထုၬယဒိၪဘၪ ၦလၧအအဲၪကဆါယွၩအၪနဲၪ့ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့အီၪဝ့ၫဒၪလဖၪႇ ၦလၧအအုၩ့လၩ့ထိး ဆၧၫ့ ကဆါယွၩအလၩအဖၩ့ ၥၭဘၪ့ဖိၪၦဆံၫ့ဎံၪ Carlo အဆၧၥၭမၧၫ့အဂဲးဂီၩ့ ကဆါယွၩအဂး ယမၩထၪ့အ့ၪန့ ကမံၩ့ နီၪလီၫႉ ယဘၪဖ့ၪနဲၪထၪ့ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩ ဆၧထိစိၩနီၪ ဆၧၫ့ထီမုဆၫကနံၩယီၩ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪကၠီၪ့ဖျီၩ့အၥၫ့လဖၪ ၥၭဘၪ့လဖၪထီးလၥိၩ့ဘၪဖျီးလၨၪဂီၩ့ ဘဲၫကၥိၩ့ထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧန့ခိးန့တၩဖၧၩ့အဂး ယမိဖ့ၪလၫ့ဘၪ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ၦဆံၫ့ဎံၪယီၩ မွဲၦလၧအဖ့ၪနဲၪအ့ၪ ၥၭဘၪ့ၥံၪ ဘဲၫကၥိၩ့ထၪ့ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪကၠီၪ့ဖျီၩ့အတီၩအဘၪအဂး မွဲၦအဖ့ၪ နဲၪဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬအဂ့ၩထုၬ ၦလဂၩလီၫအဂဲး”  Fr.Leslie Bosco Regoယီၩ စံၭဝ့ၫဒၪလီၫႉ

လၧထံၪခး ၁၀ခးဖၧၩ့ ၦၡၩဂဲၫပြၧၩ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ အယွ့၁၀၀ဘျဲၪအဖၧၩ့  အဝ့ၫအဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩ န့ဘၪဆၧ အနၧၩ့ ဒဲ  ခိၪဖၭနံၫမံၩ့ယီၩ နီၪလီၫႉ

ကွ့ၭထၪ့ခီၫ့ >> နးအဲၪဖီၫဘွၩ

 

Add new comment

9 + 1 =