အီရတ်မွတ်ဆလင်လဖၪ မၩဂ့ၩထၪ့ထဲၩ့ ဎြံၬဖိၪၥရိၬလၧ အဂၭဂီၩ့လဖၪ

   

အီရတ်မွတ်ဆလင်လဖၪ မၩဂ့ၩထၪ့ထဲၩ့ ဎြံၬဖိၪၥရိၬလၧ အဂၭဂီၩ့လဖၪ

                အီရတ်ထံၫခး ဝံး၂ဝံးလဝံးမွဲဝ့ၫ မိုဆူးလ်ဝံးဖၧၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪၦဎြံၬဖိၪလဖၪနီၪ အစ္စလာ မစ်အအၧၩ့အၥၫ့လဖၪ လီၩ့မၩၥံၫမၩဆၫအဝ့ၫၥံၪအကၠီၩ့ ဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭဂီၩ့ ခီးနးမံၩ့ယီၩကကၠၪ ဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့လဘၧၫ့ဒံၭဘၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့လၧလယံၬလမီးဒံၭဘၪအခံၫ့အိၩ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဆၧအဂဲး နီၪ မၩကီၩ့ယါထၪ့ထဲၩ့ ဆၧအၪ့ယိၫခဲၫ့ကံၭလဖၪယီၩန့နီၪလီၫႉ

          ၦကိၭဝ့ၫအမံၩ့ Sawaed el Muselya မွတ်ဆလင်ၦမၩဆၧၩ့ၡၩခံးဂး၁ၭဘၪ့ခရၧၫ့ဖၧၩ့ ၥၭဘၪ့လဖၪ လ့ၩမၩဆံၫ့မၩဖျ့ၪထဲၩ့ အစ္စလာမစ် အအၧၩ့အၥၫ့လဖၪ မၩပျၩထၬၥရိၬလဖၪနီၪဂီၩ့ ၦအၧၩ့ၦၥၫ့လဖၪ ခွ့ၭကံၪကဲၩ့ထၬဆၧအလးလဖၪနီၪ ၥၭဘၪ့လဖၪယီၩ ထူၬၥံၫခွံၬဝ့ၫထီးလူၬနီၪ လီၫႉ

      ၥၭဘၪ့လဖၪယီၩအဆၧထိစိၩနီၪ လၧအဝ့ၫၥံၪအထံၫခးဖၧၩ့ ဘဲၫၥိၭအစ္စလာမစ်အအၧၩ့ အၥၫ့လဖၪ ကလၩ့ၡၩခွံၬဒဲ ဆၧၥီၫ့ဆၧၥၫ့ၥံၫထးၦလဖၪ ဘဲၫၥိၭကအၪ့လဲၩ့ထၪ့ထဲၩ့ၥၭအဂး ထိစိၩဝ့ၫလီၫႉ လၧနီနေဝေးပျၩဒၩဒဲ မိုဆူးလ်ဝံးလဖၪနီၪ ဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့အနံၪ့လဖၪ လူၬခွံၬဂီၩ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အလွ့အလဲၪ့လဖၪ ဂဲၫဖျီၪထၪ့ယူၭအဂဲး ဖာသာရ်မက်ကို စံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ

      မွတ်ဆလင် ၥၭဘၪ့လဖၪ မၩဆံၫ့မၩဖျ့ၪခွံၬ အီၪလၧမိုဆူးလ်ဝံးဖၧၩ့ စိန်သောမတ်စ် ဆီးရီးယား ကဲၬၥလံၬၥရိၬနီၪဂီၩ့ အဝ့ၫၥံၪယီၩ ယိလါဘၪ ၦအဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭလဖၪ ကဂဲၫထဲၩ့ ထဲၩ့အဂးနီၪလီၫႉ

      မိုဆူးလ်ယီၩနီၪ မွဲလၧပဖံၭလးအၥိၭ မွဲဆ့လၧနၥံၪအဖံၭလး ဆ့နီၪလီၫႉ နၥံၪအ့ၪမွဲ လအီၪဘၪနီၪ လလၧၫ့ဎွ့ၩဘၪအဂဲး ၥၭဘၪ့လဖၪယီၩစံၭဆၧဘဲၫနီၪၥိၭနီၪလီၫႉ

        အီၪလၧဆၧအလးနီၪအဖၧၩ့ ၦဎြံၬဖိၪဂံၪ့ဒီၪ့ ၂၀၀ဘျဲၪ စဲၪ့အီၪဂူၪၥၭကန့အဂး ဖာသာရ် မက်ကို ယီၩမၩဆၧၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ အခံၫ့နီၪဒၪအိၩ ၦဎြံၬဖိၪဆၧဝံဆၧနၬကအီၪဝ့ၫ ဖိၭဘိၭ၇၅၀၀၀ နီၪလီၫႉ ၥၭဘၪ့လဖၪယီၩ မွဲဒၪၡၩခိၭဖိၪလီၫလါနၫ့ မွဲလၧၦအဂ့ၩအဘွၩလဖၪဂီၩ့ ဖ့ၪပၧၩဆၧယိလါ လဖၪန့ အဂဲး ဖာသာရ်မက်ကိုယီၩအအုၭဘၪ ၥၭဘၪ့ဖိၪလဖၪ ဘဲၫနီၪၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

 

Add new comment

9 + 5 =