အိန္ဒိယဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဂၩနီၪ ထိစိၩဝဲထၪ့ဘၪ အဆၫ့ချုၭဆၧမၩလိၪလးလၧ နေပယ်အဂဲး

လ့ၩဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ယွၩအဆၧဖံၭဆၧမၩလၧ မကာအို ႇ အိန္ဒိယ ထံၪခးဖိၪၥၫ့ခၫ Jojo Peter Ancheril နီၪ ကမိဝဲထၪ့ အဆၫ့ ချုၭဆၧမၩလိၪလး လၧနေပယ်အဂး အၥၭဆီၪ့ဝ့ၫဒၪနၬလ့ၬနီၪလီၫႉ မွဲလၧအဝ့ၫအထံၩၥိၭလဖၪအဆၧမၩဆၧၩ့အကၠီၩ့ ၂၀၁၅နံၪ့ ဖူၫဆံၫဂု ဂီၩ့ခွံၬမၬ စၭထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫၥံၪယီၩ မၩဆၧၩ့ထၪ့ဆၧမၩလိၪဖိၪအဂၩ ၄၀၀ဘျဲၪဂီၩ့ ၥီၪ့အ့ၪဝ့ၫဆၧမၩလိၪလံၬလဖၪႇ ကိ၂၀၂၅နံၪ့ကိ ထိစိၩထၬ ဆၧမၩလိၪဖိၪအဂၩ ၉၀၀ ႇ ၂၀၃၀နံၪ့ကိနီၪဘိၭ ထိစိၩထၬဝ့ၫဆၧမၩလိၪဖိၪအဂၩ၂၀၀၀-၃၀၀၀ ဒဲ ဆၧမၩလိၪလးယီၩနီၪ ယိလါဝ့ၫလၧ ကကဲၪထၪ့ ဆၧမၩလိၪလးလၧအချုၭၥနံးလၧထံၪယဲၩ့ခးယဲၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၦလၧအဂဲၫထဲၩ့ထုၬဖျီၪထၪ့ဆၧထိစိၩယီၩၥၫ့ခၫ Jojo Peter နီၪ မွဲအၥၭအီၪဝ့ၫဒၪ၄၉နံၪ့ဒံၭလီၫႉ

ဆၧမၩလိၪလးအယီၩနီၪ ၦၡၪ့ဖိၪယၬဖိၪလဖၪအဂး မွဲအခိးအတၩအီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬနီၪလီၫႉ လၧဆၧမၩလိၪအဂၩ၄၀၀ဘျဲၪအ ဖၧၩ့နီၪ ၦဖိၪဎွ့ၪလဖၪႇ ၦၡၪ့ၦယၬဖိၪလဖၪႇ နးခီၫ့မိၡါလလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့ဘၭဘၪလဖၪ ပၫဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဝ့ၫလၧ ၦၡၪ့ဖိၪယၬဖိၪလဖၪအဂး ဒဲ ပဘၪလ့ၩဘၪထဲၩ့ၡၪ့ယၬဝ့ၫဒၪအလးဖၧၩ့ဖိၪၥၪလဖၪအဂး ထိစိၩဝ့ၫဂီၩ့ ဝဲထၪ့ဆၧမၩလိၪလးယီၩနီၪလီၫႉ

ဘဲၫယီၩ ၦအဂဲၫထီၩ့စိၩလၧ ဆၧမၩလိၪလးယီၩ ဖိၪၥၪလဖၪ အဆၧၥၭမၧၫ့ ကမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့အၥၫ့အဂး လိၪဝ့ၫဒၪဆၧၥ့ၪဆၧဘၪ လဖၪဒဲ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪလဖၪနီၪ အဝ့ၫၥံၪယီၩၥုၪ့ထၪ့အ့ၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ၂၀၁၅နံၪ့ဖူၫဆံၫဂုဂီၩ့ဝ့ၫ ကကၠၪ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအခရၧၫ့ယီၩ ကၥုၪ့ ထၪ့ထဲၩ့အ့ၪၦခမျၧးဖိၪၥံၪဂံၪ့အဖျိၪ့၁၀၀အဂးထိစိၩဝ့ၫဂီၩ့ ၥုၪ့ထၪ့ဝ့ၫဂီၩ့၂၃ဖျိၪ့အခၫ ဒၪထၪ့ဘၪဝ့ၫလၧ မိဖါလဖၪဂဲၫကိၭန့အဖိၪအဒံၪ လဖၪဂီၩ့ ဂဲၫအီၪကၠၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဂုအိၩ ဂံၪ့ဒီၪ့ ၁၀ႇ၂၀နီၪ ဂဲၫအီၪကၠၭဝ့ၫဒၪလါနၫ့ လခဲၫ့နီၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ ၂၀၀ႇ ၃၀၀နီၪ ဂဲၫအီၪကၠၭဝ့ၫဒၪ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအခရၧၫ့ယီၩ ဘဲၫဖ့ၪလၫ့ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪယီၩ ဆၧမၩဆၧၩ့ကန့အဂး ဘၪထိးဆၧမၩဘိၪ့လၧ မကာအိုအဂဲး ခရၧၫ့ဖိၪလဂၩ ကက်သရင်းနီၪစံၭဘၪဝ့ၫလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

၂၁ႉ၆ႉ၂၀၂၂

Add new comment

15 + 2 =