အင်္ဂလီကန်ၥၫ့ခၫလဂၩနီၪ ၥၫ့ဎွၩဒုၭကဲၪထၪ့ကၭၥလံၬၥၫ့ခိၪဒိၪ

အင်္ဂလီကန်ၥၫ့ခၫလဂၩနီၪ ၥၫ့ဎွၩဒုၭကဲၪထၪ့ကၭၥလံၬၥၫ့ခိၪဒိၪ

------------------------------------------------------------

အင်္ဂလီကန်ၥၫ့ခၫလဂၩနီၪ လၧခဲၫ့ဂဲၫထဲၩ့ကဲၪလၫ့ထဲၩ့ ကၭၥလံၬၥၫ့ခၫလဂၩနီၪလီၫႉ လၧခဲၫ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭယီၩ ဒုၭကဲၪထၪ့ထဲၩ့အဝ့ၫလၧ ကၭၥလံၬၥၫ့ခိၪဒိၪလဂၩနီၪလီၫႉ ၥၫ့ခၫယီၩအမံၩ့မွဲဝ့ၫလၧ ဖာသာရ် David Arthur Wallerနီၪလီၫႉ Walsinghamမိမၫရံၫ ဆၧအီၪကီၪ့အဂး ၥၫ့ဎွၩရွံထၪ့အဝ့ၫ ၥၫ့ခိၪဒိၪနီၪလီၫႉ

ကဲၪထၪ့ထၬအင်္ဂလီကန်ၥၫ့ခၫကဂၩဂီၩ့ ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ကၭၥလံၬၥၫ့ခၫလဂၩဂီၩ့ ဘၪထိးရွံထၪ့အၥၭဘဲၫၥၫ့ခိၪဒိၪလဂၩအၥိၭယီၩနီၪ လၧကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ဖးဖီၩ့ဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫဒၪအဆိၫထုၬကဘျၩ့နီၪလီၫႉ

ၦလၧအဘၪထိးရွံထၪ့အၥၭၥၫ့ခၫ ာသာရ် David Arthur Wallerယီၩနီၪ မွဲကဘၪအၪ့န့ထဲၩ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪKeith Newton

အလးနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

 

Add new comment

3 + 0 =