ဟီၫ့ကီၪ့ကၫဒံၫနဲၫလၧအအီၪပွံၭလဂၩ ကဘၪထိးအၪ့စံၭအၪ့စၪ့ၥၭ အဂဲး

ဟီၫ့ကီၪ့ကၫဒံၫနဲၫဂၠိၩဇဲၭနီၪ မွဲဝ့ၫလၧ ဟီၫ့ကီၪ့ဆၧအီၪကီၪ့ ဖျီၪလၩဖၩ့ဒိၪၥၫ့ခိၪဒိၪလဂၩဂီၩ့ အဝ့ၫယီၩမွဲဒံၭလၧ ၡၩခီၫၡၩ စီၪဒီၩ့ဘၪဎီၩ့လိၬၥၭဒဲဆၧဖ့ၪလၫ့မၩဆၧၩ့အဂး လီၩ့ဎွါကျိၪစ့ၩခရၧၫ့ (လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ကယ်ဆယ်ရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့)အခိၪနါလဂၩနီၪလီၫႉ
မွဲလၧဆၧမၩဘိၪ့ကျိၪစ့ၩလဖၪနီၪအကၠီၩ့ ကၫဒံၫနဲၫယီၩ ကိလၩစဲၭတံၫ့ဘၧၫ ၁၉ဒဲ၂၃အထီကိနီၪ မွဲကဘၪထိးအၪ့စံၭ အၪ့စၪ့ၥၭအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪလီၫႉ ကၫဒံၫနဲၫဒဲ ၦလၧအဂဲၩဝၭ ဒံၫမိၫကရ့ၫစံၫခံးဂး ၅ဂၩနီၪ ဘၪထိးထံၭလၫ့ဆၧမၫလၧ လခိၭနၪ ဘၪ ထံၪခးၥနိၫဂီၩ့ လၧၦဒိၪအအီၪ လထံၭလၫ့ဘၪ ဆၧမၩဘိၪ့လဖၪအစရၫ့ အဂဲးနီၪလီၫႉ
အၥၭအီၪဝ့ၫဒၪ ၉၀ကၫဒံၫနဲၫယီၩ မွဲလၧ ဆၧလီၩ့မၩဆၧၩ့ၦၡၩ ဆၧမၩဘိၪ့ကျိၪစ့ၩလဖၪယီၩအကၠီၩ့ ဘၪထိးဖီၪ့ထၬအၥၭ ထၪ့ဘၭလၩကဘံၪ့အခၫ ဆၧအဂဲးယီၩဂဲၫထၪ့ဖျီၪလီၫႉ ၂၀၁၉နံၪ့ ဒုၭနဲၪဖျီၪမူၭအဖၧၩ့ ၦလၧအပၫဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪ ကမၩဆၧၩ့ဝ့ၫ အဂး ကၫဒံၫနဲၫဒဲ အခရၧၫ့ယီၩ လီၩ့ဎွါထၪ့ဆၧမၩဘိၪ့ဂီၩ့ မၩဆၧၩ့ဝ့ၫဒၪအဂဲးႇ ကၫဒံၫနဲၫယီၩ မွဲၦၡၩၥ့ၪယၫလၧ လထိးဆၧၫ့ဘၪ တရူၭကွန်မြူနစ်ပၩတံၫဒဲ ချဲၩ့ထၪ့ဒၩဝ့ၫ ဂီၩ့နီၪ ၦၡၩၥ့ၪယၫဒံၭလၧ ဆၧမၩဘိၪ့လဖၪနီၪ အဝ့ၫယီၩမၩဆၧၩ့ထၪ့ ၦလၧအထိးဆၧၫ့ ဒံၫမိၫကရ့ၫစံၫ အဂၩအထီၫ့ဘျဲၪအဂဲး နီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

7 + 11 =