ဝံးမၫ့တၨၭ ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.မာကုတင်ဝင်း ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ ဘၪထွ့ၪလၧဎြံၬအီၪဖျဲၪဆၧၫ့ထီအဂဲး

ဘၪထွ့ၪလၧနံၪ့၂၀၂၂နံၪ့ ဎြံၬအီၪဖျဲၪဘိၪ့မုနံၩဒဲ ၂၀၂၃နံၪ့ ဎြံၬနံၪ့ထၪ့ၥၫ့အဂး ဆၧဘိၭဘၪၥ့ၪယၫလဖၪနီၪ လၧအ ဖီၩ့ခွံၬလၩနိၫဝံၩဘၧၫ၁၀ၥၫ့ဒၪအိၩ ဝံးမၫ့တၨၭ ၥၫ့ခိၪဒိၪBp.မာကုတင်ဝင်း ထုၬထၪ့ဘၪလံၬဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

လၩဒံၫဇဲၩ့ဘၧၫ၂၄-၂၅ၥၫ့ ဎြံၬအီၪဖျဲၪဘိၪ့မုနံၩဒဲ ၂၀၂၃နံၪ့ လၩဇၫ့နွ့ၩရံၫ၁ၥၫ့ ဎြံၬနံၪ့ထၪ့ၥၫ့မုနံၩ အ့ၪမွဲထီၩ့ကိ

၁ႉ ဆၧလီၩ့ၥၭအွံၪဎြံၬအီၪဖျဲၪဆၧၥၭအွံၪလဖၪ ဒဲ ဝဲလၫ့ခိၭနၪ ဎြံၬအီၪဖျဲၪဆၧၥၭအွံၪ လၧSound-boxအလူဖၭဒိၪ ဆၧမၩဘဲၫယီၩၥိၭလဖၪနီၪ မၩဘၪလဂ့ၩ

၂ႉ လၧၡၩခမျၧးၥံၪအၪအၪအဖၧၩ့ မၩမုၬမၩလၩဆၧ လၧဆၧၥုၪ့အွံၪၥၭဆၧၫ့လဖၪ ဒဲ ဆၧအၪ့လၩ့ဎိၭ ဘိၪ့မုဂၫဆၧအၪ့ လဖၪနီၪ မၩဘၪလဂ့ၩ

၃ႉ ဘဲၫကိနံၪ့နံၪ့အိၩအၥိၭ လၧၥရိၬလဖၪဒဲ ဆၧၥုၪ့ဆၧဒီၩ့လဖၪ ၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့လဖၪႇ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫအီၪအလးဒဲ မံၭထၭမုၪႇ မံၭထၭခွၫ အီၪအလးလဖၪနီၪ ကနံၪ့ယီၩ မၩဎံၫမၩလၩလၧ မ့ၪၥံၪႇ ဖီၫၥံၪႇ ၡၪၥံၪႇ လဂ့ၩ

၄ႉ ဘၪထွ့ၪလၧဘိၪ့မုနံၩလဖၪအဂၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဂၩ့လဖၪ ဒဲ ပဂၩ့ယဂၩ့လဖၪနီၪ ထီးထံၭလၫ့ဘၪလၧ Social Mediaဖၫ့ခိၪလဂ့ၩ အဂး

ဝံးမၫ့တၨၭ ကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪBp.မာကုတင်ဝင်း ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ဘၪ အဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪၥံၪ ဘဲၫ ယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫဘၪအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫထၪ့ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪဘဲၫယီၩနီၪ ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫ ၦအအီၪလၧ မကွေးဆၨၩခးဒီၪ့ဒဲ  စစ်ကိုင်းဆၨၩခးဒီၪ့ဖၧၩ့ အဘၪအီၪလၧဆၧဒုၭဆၧခၭဖၧၩ့ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪအဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪ ဘဲၫၥိၭပကစီၪဒီၩ့ ဘၪဎီၩ့လၧပၥၭဂီၩ့တၭ လၧပမၩန့ဝ့ၫအလးနီၪ ပကအၪ့နၩ့ယိၭဆၧၫ့အ့ၪအဝ့ၫၥံၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂး ယိလါဝ့ၫဂီၩ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪယီၩ ထုၬထၪ့ဘၪဆၧဘိၭဘၪၥ့ၪယၫဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

လါနၫ့ စၭထၪ့လၧလၩနိၫဝံၩဘၧၫ၂၇ၥၫ့နီၪ မွဲလၧအီၪတဲၩ့ဝဲၩ့ဎြံၬကဆါကဂဲၫလၩ့ဆၧၫ့ထီအကၠီၩ့ စၭထၪ့လၧအီၪ တဲၩ့ဝဲၩ့ဎြံၬကဆါကဂဲၫလၩ့(အာဒ်ဝင်တူး)မုအီၪပွံၭနံၩအဆိၫထုၬကနွံၫနီၪ ဆၧအၪ့န့ထၪ့ ဆၧနီၪ့ယါဒဲ ဆၧလီၩလၩ့ဆၧ ဒဲၩဘၭလဖၪႇ ဆၧလုထၪ့မံၩဆၩဆၧလုထၪ့လဖၪႇ ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ၡီၩ့ယွၩလဖၪႇ ဆၧဝံဖဲၫဆံၫ့ဎံၪလဖၪႇ မၩဘိၪ့မၩဆၧၩ့ ၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪ ဒဲ ပဘၩဆိၪဖၪဎြံၬအီၪဖျဲၪနိၫဘံၫနၩလဖၪနီၪ ဘဲၫမိဆၧအီၪကီၪ့အဆၧမၪလူၬအီၪထၬဝဲၩအၥိၭ မွဲပကဘၪလီၩ့ဖိၬခိၭနၪဒဲ ပကဘၪမၩထၪ့ဝ့ၫထၧၫ့အဘၭနီၪဆ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪယီၩ ဆၫ့ထွ့ၪထၬဘၪ အၥိၪဖိၪလဖၪ ဘဲၫယီၩၥိၭ အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

14 + 6 =