ဝံးမၫ့တၨၭဆၧအီၪကီၪ့ ညောင်ပင်သာတဝၫ့ဖၧၩ့ ဆၧဝဲထၪ့ကၫရဝၫရံၫထုၪ့စူၪယၫခိၪလီၩ့အဂဲး

           ၂၀၂၃နံၪ့ လၩဇၫ့နွ့ၫရံၫ၁ၥၫ့အိၩ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ဆၧဝဲထၪ့ ကၫရဝၫရံၫထုၪ့စူၪယၫခိၪလီၩ့ လၧမၫ့တၨၭကၭၥ လံၬဆၧအီၪကီၪ့ ညောင်ပင်သာတဝၫ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၦလၧအမၩဘိၪ့လၩ့ခိၪလီၩ့ဖံၭလးနီၪဘိၭ မွဲဝ့ၫဒၪလၧဆလိုင်း ဂါဗြီအဲလ် နီၪလီၫႉ

ဘဲၫကၫရဝၫရံၫထုၪ့စူၪယၫယီၩ ကဂီၩ့ခွံၬအဂးနီၪ ဘၪဂဲၫထဲၩ့ကျ့ၭစၨၭခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫဒၪဖိၭဘိၭ ၅နံၪ့ဆါဆါ နီၪလီၫႉ ၦလၧအမူၩဒၩလၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧအလးနီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧ Fr.လေအိုနီၪလီၫႉ ဘၪထွ့ၪလၧကၫရဝၫရံၫ ထုၪ့စူၪ ယၫယီၩကကဲၪထၪ့အဂး ဘၪဂဲၫထဲၩ့ခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫဒၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး အဝ့ၫယီၩလီၩဝ့ၫဒၪဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ  

“2018နံၪ့အခံၫ့ ယဂဲၫထီၩ့လၧဆၧအလးယီၩအခၫ ယဒၪဘၪခိၪလီၩ့လဖၪ ဎံၪလၩဝ့ၫဒၪအၪမၬအကၠီၩ့တၭ ယမိဘီၩ့လၫ့ဘၪ ထုၪ့စူၪယၫယၥၭအီၪထၪ့လီၫႉ အနီၪအခၫယကိၭအၪ့စၪ့ဘၪကၭၥလံၬၥၭဘၪ့ဖိၪၥံၪအခၫ အဝ့ၫၥံၪ စံၭဆၧၫ့ ယၧၩမွဲကကဲၪၥ့ၪအ့ၬအဂဲးလီၫႉ ဘၪန့လဲၪနီၪဘိၭလၧအဂုအိၩ Fr.Mg Mg Khinဆ့ မွဲဂဲၫထဲၩ့ကျ့ၭစၨၭထၪ့ ယံၩယါဆ့ လါနၫ့ကဲၪထၪ့အ့ၬႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ယၧၩဆ့ ယမၩလၧၩ့အ့ၬကအုၩ့လၩ့ထဲၩ့ယၥၭဘဲၫနီၪလီၫႉ လၩ့လၧ ၂၀ ၂ ၂နံၪ့အထီနီၪ ဆရၫဖၭဒိၪမန်းခင်မောင်ဆွေနီၪ ဖ့ၪကိၪ့ပၧၩလၧ ပကဘီၩ့ထၪ့ထုၪ့စူၪယၫအဂးနီၪလီၫႉ ဂီၩ့ပကိၭဖ့ၪနဲၪ အ့ၪၥၫ့ခိၪဒိၪမၫကုတင်ဝင်းဆၧအလးယီၩအခၫဆ့ အဝ့ၫဘၪအၥၭနၭမၬဒဲ မၩဆၧၩ့ပၧၩ ထီး၁၆ကုၬဒဲ အဆိၪထုၬ ပစၭထၪ့ဘၪဆၧမၩယီၩလၧ ထီးအနီၪနီၪလီၫႉ စၭထၪ့လၧပစၭထၪ့ဖိၭလိၭထုၪ့စူၪယၫအလးအကျဲၩ့နီၪ ၥၭဘၪ့ၥၭၡါ ၦၡၩထီးလူၬဂဲၫမၩဆၧၩ့ပၧၩအီၪအၪမၬနီၪလီၫႉ ဆၧအလးယီၩမွဲလၧ ခိၪလီၩ့ဒၩ့ခိၪအကၠီၩ့ ပဘၪမၩဆၧဖံၭဆၧမၩ ပဘၪ ယိၬထၪ့ဆၧပိၭဆၧလၫ့အခၫ ဆၧကၪဆၧဂဲၩအီၪအၪမၬလီၫ လါနၫ့ လၧတဝၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ချီၥံၪ လဲၫ့ၥံၪအီၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ပဘၪယိၭထၪ့ဆၧလၧအဝ့ၫၥံၪလီၫႉၦၡၩဂဲၫမၩဆၧၩ့ပၧၩလဖၪအဖၧၩ့ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဂူၫဂၩဆ့ မွဲပၫဆ့လီၫႉ ပကၭၥလံၬ ဖိၪၥံၪပန့ဘၪကၫရဝၫရံၫထုၪ့စူၪယၫယီၩအခၫအဝ့ၫၥံၪ အၥၭဎွံၪဎုၬဆ့လၧပၧၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အဂဲးပဒၪဘၪနီၪ ပၥၭဎွံၪ အၪမၬလီၫႉ ၂၀၂၃နံၪ့လၩဇၫ့နွ့ၫရံၫ၁ၥၫ့ ပဝဲထၪ့ထုၪ့စူၪယၫခိၪလီၩ့အခၫဆ့ ၦၡၩဂဲၫဝ့ၫဒၪအဂၩအထီၫ့ဘျဲၪအကၠီၩ့ဆ့ ပၥၭဎွံၪအၪမၬလီၫႉ လၧပဘီၩ့လၫ့ထုၪ့စူၪယၫအခံၫ့ဒၪအိၩ ကရံၩ့ဆရၫနီၪစံၭဝ့ၫ ထုၪ့စူၪယၫယီၩနီၪ ဎိၩနၭလၨၪအကၠီၩ့ အကရံၩ့နီၪ ဘီၩ့လၫ့ဝ့ၫမွဲကန့အ့ၬအဂဲး စံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပၧၩဆ့ ဘီၩ့လၫ့အ့ၪပၧၩနးထံၪ ကယဲပမၩဆၧၩ့နၧၩန့နီၪ ပကမၩဆၧၩ့နၧၩ ပစံၭဝ့ၫဘဲၫနီၪအခၫ အဝ့ၫယီၩ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ပၧၩ အ့ၪမွဲဘနီၪဘိၭ ယကဘီၩ့လၫ့အ့ၪနၥံၪ နၥံၪဆ့ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪလၧနၥံၪအယွၩအီၪ စံၭပၧၩဘဲၫနီၪလီၫႉ ပဘီၩ့လၫ့ထုၪ့စူၪယၫယီၩအခၫနီၪ ၦမုၪၥံၪလဖၪနီၪ ဝံကၠၭ ဖဲၫဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့ ၦခွၫလဖၪနီၪ ဘီၩ့လၫ့ကၠၭထုၪ့စူၪယၫယီၩနီၪလီၫႉ ပဘီၩ့ထၪ့ထုၪ့စူၪယၫယီၩ န့ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪအကၠီၩ့ ပၥၭဎွံၪထၧၫ့ပမ့ၬထံၫဘၪလၩ့နီၪလီၫႉ ကရံၩ့ဆရၫနီၪစံၭပၧၩ ဆၧယီၩနီၪလမွဲဘၪယကရံၩ့စဲၭအကၠီၩ့တၭ မွဲလၧနၥံၪ အယွၩမၩဆၧၩ့နၥံၪလီၫအဂဲး စံၭပၧၩဘဲၫနီၪလီၫႉ ပမၩကဲၪထၪ့ကၫရဝၫရံၫထုၪ့စူၪယၫခိၪလီၩ့န့ဘဲၫယီၩၥိၭအကၠီၩ့ ပစံၭခိးစံၭတၩဘၪကဆါယွၩအၪမၬနီၪလီၫႉ ပအီၪက့ၪထၬကၫရဝၫရံၫထုၪ့စူၪယၫအဘိၪ့မုနံၩနီၪမွဲလၧ လၩစဲၭတံၫ့ ဘၧၫ၁၄ၥၫ့အကၠီၩ့ ကိနံၪ့ဒ့ၭအ့ၪ မွဲထီၩ့လၧမုနံၩနီၪမွဲပကမၩလၩမၩဖၩ့ဘိၪ့မုနံၩနီၪလီၫႉ ကၫရဝၫရံၫခိၪလီၩ့ယီၩ ဘဲၫၥိၭကဆုးထဲၩ့ဎံၪလၩထၪ့အဂးလိၫ ဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪ မွဲကဘၪဆုးထဲၩ့မၩဝ့ၫအီၪအၪမၬဒံၭအဂဲး” Fr.လေအိုယီၩ စံၭဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

လကၭဒံၭဘၪ ၦလၧအမၩဘိၪ့လၩ့ဖံၭလး ဆလိုင်းဂါဗြီအဲလ်နီၪစံၭဝ့ၫဒၪ မၩဘိၪ့လၩ့ဘၪဖံၭလးဘဲၫယီၩၥိၭ အကၠီၩ့ အၥၭဎွံၪဝ့ၫဒဲ မၩဘိၪ့လၩ့ဖံၭလးယီၩအဆၧထိစိၩနီၪ မွဲလၧၥံၫဖီၩ့ခွံၬဒၪအဝ့ၫ အမိဒဲအဖါအဘိၪ့ကန့အဂး အဂဲး အဝ့ၫစံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧပရၧၫ့ယီၩနီၪ မွဲပန့ထၬဘၪလၧ Mdy OSC Page ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

7 + 5 =