လၩဧပြီ၂၅ၥၫ့ အတုၬမုနံၩ ကဆါယွၩအဆၧကိၭထၪ့ဘိၪ့မုနံၩ

လၩဧပြီ၂၅ၥၫ့ အတုၬမုနံၩ ကဆါယွၩအဆၧကိၭထၪ့ဘိၪ့မုနံၩအိၩ လၧခးဗီယက်နမ်ဖၧၩ့ မၩအ့ၪဘၪ ဖိၪၥၪဆံၭဖိၪလဖၪ ဆၧလၩ့ဆၫ့လၩ့မဲၩကမံၩ့နီၪလီၫႉ
အနီၪမန့လဲၪစွါဘဲၫ လၧကဆါယွၩအဆၧကိၭထၪ့ဘိၪ့မုနံၩအဖၧၩ့ ဘဲၫဖိၪၥၪဆံၭလဖၪနီၪ အၥၭဖၧၩ့ကမိကဲၪ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫ ကအီၪထၪ့အဂး ထိစိၩဝ့ၫဂီၩ့ ကနံၩနီၪ လၧမံဆၩဆၧလုထၪ့အဖၧၩ့ ဒုၭၥိၭအ့ၪ ဖိၪ၁ၪဆံၭလဖၪ ကာဒီနယ် အဆၧၥိၭဆၧကီၩ့လဖၪ/ ၥၫ့ခိၪအဆၧၥိၭဆၧကီၩ့လဖၪႇ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအဆၧၥိၭဆၧကီၩ့လဖၪႇ ဒဲ မံၭထၭမုၪခရၧၫ့ဆုၭ ဆုၭဒၪဝ့ၫ အဆၧၥိၭဆၧကီၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ
မိဖါလဖၪဆ့ ဂဲၫထၪ့ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဖိၪလဖၪ လၧဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၫဖၧၩ့ ဂ့ၩဘၪစဲၪနီၪ ပဒၪဘၪနီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 0 =