လၧၥၫ့ဎွၩအမ့ၬယၫ ၥၭဘၪ့ခွၫလဂၩ အၪ့ကံၩ့ထၪ့ၡါအဆၧအဲၪတၩ့အဂဲး

ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭနီၪ မုကိနွ့ၫဒ့ၭအ့ၪထီၩ့မၬလၧ ပူၬတပၠါမုနံၩနီၪ ဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭလၧ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪလၧစံၫ့ပံၫတၧၫလးဒၩ ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဖီၩ့ခွံၬမုနွ့ၫဒၪအိၩ ၥၫ့ဎွၩဒၪဎိၭလၩ့လိၬၥၭလၧၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪအထီ ၥၭဘၪ့လဂၩနီၪ အၪ့ကံၩ့ထၪ့ၡါအဆၧအဲၪမုၪလၧ ၥၫ့ဎွၩအမ့ၬယၫနီၪလီၫႉ

အဆၧၫ့အထီအယီၩနီၪ ဖျဲၪဝ့ၫဒၪအၪမၬလါနၫ့ ဘၫတံၫကၫ့မံၫဒံၫယၫနီၪ ဒိၪထၬဆၧဂၩ့ချူၭဂ့ၩဘၪစဲၪနီၪလီၫႉ လၧဆၧ ဂၩ့ဖၧၩ့နီၪ ၥၭဘၪ့လဂၩဝဲလၫ့ထၬအစူၪၥံၭဖၧၩ့ဂီၩ့ ထွံၩလၩ့ခၪ့လၧအဖိၪၥၪမုၪအမ့ၬယၫဒဲ အၪ့ကံၩ့ထၪ့ၡါဝ့ၫဒၪလၧၥၫ့ဎွၩအမ့ၬယၫ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫအၪ့ကံၩ့ထၪ့ၡါအဖိၪၥၪမုၪအခံၫ့ဘၪဆုးလၧၥၫ့ဎွၩအလဲၪ့ဖိၪနီၪ လ့ၩထီၩ့စိၩလၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၬယၫအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဆိၪ ဂ့ၩဆိၪဘွၩအ့ၪအဝ့ၫအစူၪၥံၭနီၪလီၫႉ

ဆၧအဲၪတၩ့နံၫဂၩယီၩ ဘဲၫကအီၪက့ၪတဲၩ့ဝဲၩဆိၫထၬ အဝ့ၫၥံၪအဂံၪ့ဒီၪ့ဆၧၥၭမၧၫ့အဂး ၥၫ့ဎွၩဆၫ့ထွ့ၫဘၪအဝ့ၫၥံၪ နီၪလီၫႉ ဘဲၫအဝ့ၫၥံၪအဆၧဆူနဲၩကဒိၪထၪ့အၪထၪ့အဂးဒဲ လၧဂံၪ့ဒီၪ့ဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့အ့ၪဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫ လၧဆၧကၪဆၧဂဲၩ လဖၪအခၫ ဘဲၫထိးဆၧၫ့ခၫ့ဂၬဝ့ၫကန့ဂ့ၩဂ့ၩအဂး ၥၫ့ဎွၩယီၩမုလါအဝ့ၫၥံၪထၪ့မၩလိၪအၥၭလၧ ၥဖၠးလဖၪနီၪလီၫႉ

လၧပူၬတပၠါမုနံၩဖၧၩ့ ဆၧဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭလၧၥၫ့ဎွၩဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪယီၩနီၪ မွဲလၩ့ဆၫ့ဝ့ၫဒၪဒဲ ၥၫ့ဎွၩယီၩဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ထၧၫ့မၫဝၩလၧအအီၪဎုၬထၬဂီၩ့ လယံၬယမီးဒံၭဘၪလဖၪ ခိၭမၬခိၭမၬနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

5 + 4 =