လၧလၩအီဂၭ၅ၥၫ့ဒၪအိၩ ၥၫ့ဎွၩဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ အံၫ့ဒံယၬSrလဂၩ ဘဲၫပဘၪယူၭယၪ့ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ကဂၩအၥိၭအဂဲး

လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩအီဂၭ၅ၥၫ့ဒၪအိၩ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ The Ursulines of Mary Immaculate ခရၧၫ့ဖိၪ Sr. Maria Celina Kannaikal နီၪ ဘဲၫၦဘၪယူၭယၪ့(ကြည်ညိုထိုက်သူ)ကဂၩအၥိၭနီၪလီၫႉ
Sr.Maria ယီၩ အီၪဒၪလၧNovitiate အခံၫ့အိၩ ဒၪဆၧၫ့ယၫဘၪလၧ ဆၧလၩ့ဆၫ့လၩ့မဲၩအဂဲးႇ လၧၦၡၩအၪဂၩအဆၧပဒၩ့ ထၬအဖၧၩ့ အဝ့ၫအခိၪနါလဖၪနီၪ ဆူၩနဲၩအ့ၪအဝ့ၫ အဆၧဆံၫ့ဆၧဎံၪဂီၩ့ လခဲၫ့လၩ၆ဘံၪ့ ထၪ့ဘၭကကၠၪ အဝ့ၫယီၩ ဒိၭန့ထၪ့ ဆၧအုၩ့လၩ့အဆိၪထုၬ လၧနံၪ့၁၉၅၇နံၪ့ လၩယူၫ၂၀ၥၫ့နီၪလီၫႉ
အဝ့ၫယီၩကဲၪထၪ့ Srဂီၩ့ ကထံၪဎး အီၪလဆီၪ့ဘၪလါနၫ့ အဝ့ၫအဆၧဆၫနီၪ မွဲလဖ့ၪနဲၪဘၪဆၧနဲၪ့နးမံၩ့နီၪလီၫႉ ဂီၩ့အီၪ ထၪ့ဘၭဖိၭဘိၭ၃၅ၥၫ့အခၫနီၪ Sr.Mariaယီၩ မံၫမၫထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧကဆါယွၩအီၪ လၧCannanoreအလးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫ အခိၪနါ Mother Stefania Murelli ယီၩ ဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫအဂဲးအဘၭ ဘဲၫအဝ့ၫ ထိးဆၧၫ့အဆၧဆၫကန့ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪ အဂးနီၪလီၫႉ
ဘၪထွ့ၪလၧ Sr.Maria အဆၧလၩ့ဆၫ့လၩ့မဲၩလဖၪနီၪဘိၭ အဝ့ၫယီၩ ဒၪဖျးဘၪကဆါယွၩဒဲ ထရေဇားဖိၪနီၪ ခိၭမၬခိၭမၬ ဂီၩ့ အၪ့ယၫထၪ့ဝ့ၫ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪလဖၪအဂးအဂဲးႇ လၧအဝ့ၫဒိၭန့ဆၧအုၩ့လၩ့အဆိၪထုၬ ကနံၩနီၪဆ့ ကဆါယွၩနီၪ ဂဲၫဖျီၪထၪ့လၧအဝ့ၫအမ့ၬယၫဂီၩ့ ကထဲၩ့ကိၭန့အဝ့ၫ လၧမူၭခိၪဘၩ့မုးအဂး စံၭဘၪအဝ့ၫအဂဲးႇ အဝ့ၫယီၩ ၥံၫဖီၩ့ခွံၬဂီၩ့ လၧ၁၉၅၇နံၪ့ လၩယူၫလဲၫ့၂၆ၥၫ့နီၪ ၦၡၩလ့ၩဘၧၩ့လၩ့ခွံၬလၧ Cannanore ဆၧၥွၫခိၪနီၪလီၫႉ လၧအဝ့ၫအအီၪ အ့ၪမွဲၦၡၩအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧစွါဘဲၫ ဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪလဖၪ မွဲလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့အဂဲးႇ ၂၀၀၇နံၪ့ လၩယူၫလဲၫ့၂၉ၥၫ့နီၪ မွဲၦၡၩထံၭလၫ့ အဝ့ၫလၧ ၦဆံၫ့ဎံၪအလးအလၩဂီၩ့ ၂၀၁၂နံၪ့ လၩဖ့ၫဘြူၫအ့ၫရံၫ၂၉ၥၫ့နီၪ ၦၡၩလ့ၩၥုၭ ထဲၩ့အဝ့ၫအစွၫနီၪလၧKannurထံၫနဲၩ့ထံၭ Payyamba- lam ၥရိၬဖၧၩ့အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

5 + 0 =