လၧလၩမၫၡၭ၈ၥၫ့အိၩ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံလ့ၩစိၩလၧ ဆၧအီၪကီၪ့အဆံၭဖိၪကဒီၪ့နီၪလီၫႉ

၂၀၂၄နံၪ့ လၩမၫၡၭ၈ၥၫ့ဒၪအိၩ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံလ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ဝံးရိမၫ လယဲၩ့နၭဘၪလၧဘၫတံၫကၫ့ ဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪကဒီၪ့ဖၧၩ့နီၪဂီၩ့ လ့ၩဒီၪနါအ့ၪ ဆၧလီၩလၩ့ဆၧအုၩ့လၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ယီၩနီၪ ဖ့ၪလၫ့ထၬအ့ၪဝ့ၫအမံၩ့လၧ ကဆါအဂး၂၄နၩရံၫနီၪလီၫႉ ဆၧမၩအယီၩ နီၪ အီၪလၧခးၥဲၫဖၧၩ့ ကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪလဖၪ ကမၩလၩမၩဖၩ့ ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဆၧၫ့အထီအဂး အီၪတဲၩ ဝဲၩ့အၥၭနီၪလီၫႉ အဆၧၫ့အထီယီၩနီၪ ပကဘၪဘၩဆိၪဖၪဆၧႇ ပကဘၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ယွၩႇ ပကဘၪ အၪ့န့ထဲၩ့ဆၧနီၫ့ယါလၧပဆၧမၪလဖၪအဂးအခံၫ့နီၪလီၫႉ

ကဆါအဂး ၂၄နၩရံၫ ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ယီၩနီၪ ၂၀၂၄နံၪ့ လၩမၫၡၭအထီနီၪ ၥၫ့ဎွၩစၭထၪ့ခိၭနၪ အ့ၪၦၡၩ ဆၧလီၩလၩ့ဆၧဒဲၭဘၭလၧ စံၫ့ပံတၧၫဘၫစံၩလံၫကၫၥရိၬဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩအဆၧထိစိၩနီၪ အီၪထ့ၬ ထ့ၬလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩဘၪမၩထၪ့ဆၧအယီၩနီၪ လၧစကြရမဲၫတူၩအဖၫ့ခိၪ အၥုၪ့ၥၭကဆီၪ့ထၪ့အဂးႇ ကဒိၭန့ကိၪ ဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪလၧဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪဖၧၩ့ကန့အဂး ဆၫ့ထွ့ၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ မွဲလၧဆၧထိစိၩအယီၩအကၠီၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ဝ့ၫဒၪ ၂၀၁၅-၂၀၁၆နံၪ့ဒၪအိၩ မွဲလၧ ဆၧယၫ့ၥၭလၩ့ဆၫ့ယူၩဘလံၫအနံၪ့နီၪလီၫႉ

လၧ၂၀၂၂နံၪ့ လၩမၫၡၭ ၂၅နံၪ့အိၩ ၥၫ့ဎွၩလုထၪ့ထၪ့ ရုရှား ဒဲ ယူကရိန်း ထံၪခးနီၪ လၧ ၥုၪ့ၥၭဆံၫ့ဎံၪ မိနးမၫရံၩယၩအအီၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

2 + 12 =