လၧဖရူၫဆိၫဝံးဖၧၩ့ ၦလၧအဘၪထိးဎူၥံၫၥၭလၧမ့ၪလဖၪအလးဖၧၩ့ ဆၧလုထၪ့လၩ့ဎိၭ မံဆၩဆၧလုထၪ့အခွးလန့ဘၪအဂဲး

        လၧ၂၀၂၁နံၪ့ လၩဒံၫဇ့ၩဘၧၫ့၂၄ၥၫ့အိၩ ဖျိၩ့ဝီၩဆၨၩခးဒီၪ့ႇ ဖရူၫဆိၫလးဖၧၩ့ ပယၩ့ၥုၭလဖၪဎူၥံၫ ၦအဂၩအၡၩထုၬ၃၅ဂၩနီၪလီၫႉ ၦလၧအဘၪထိးဎူၥံၫၥၭအစွၪလဖၪနီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬလၩဒံၫဇ့ၩဘၧၫ့ ၂၈ၥၫ့အိၩ ၦၡၩဘၧၩ့လၩ့ခွံၬနီၪလီၫႉ

လၩဒံၫဇ့ၩဘၧၫ့၂၅ၥၫ့လဂီၩခီၫနီၪPDFလဖၪ လ့ၩဒၪဝ့ၫဒၪလၧလဲၪ့ၥိၪနံၫခိၪအဖၫ့ခိၪ ၦၡၩဘၪ ထိးဎူလၫ့ထၬအၥၭအစွၪလဖၪနီၪလီၫႉ ပယၩ့ၥုၭဖိၪလဖၪ အဆၧအၧၩ့ဆၧနၬလဖၪယီၩ ၦၡၩအၪ့ကီၪ အၪ့စၭဘၪဒိၪဒိၪအၪအၪဒ့ၭနီၪလီၫႉ လၧၦအဘၪထိးဎူလၫ့ၥၭအဖၧၩ့ ဖိၪၥၪပၫဝ့ၫဒၪ၄ဂၩဒဲ Save the children ၦမၩဆၧဖိၪပၫထဲးဝ့ၫဒၪ၂ဂၩနီၪလီၫႉ

     ၦအဘၪထိးဎူၥံၫၥၭအစွၪလဖၪနီၪ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪလ့ၩအၪ့န့ထဲၩ့န့ဝ့ၫဒၪလါနၫ့ လၧဆၧအ လးနီၪအဖၧၩ့ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫကလုထၪ့မံဆၩဆံၫ့ဎံၪအဂးနီၪ မွဲအခွးလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဘၪဘၧၩ့လၩ့ဒၪ ၦလၧအဘၪၥံၫအစွၪလဖၪလၧဆၧဘၩဆိၪဖၪၡၩခိၭဖိၪနီၪလီၫႉ

      ‘ပယၩ့အၥုၭမုယီၩ မွဲယၫ့ၥၭဆၧလၥ့ၪဘၪဒဲ မၩၥံၫမၩဆၫ ဆၧဒဲၩဘၭလအီၪဘၪနးမံၩ့ ၦခမျၧး လဖၪ လၧအၧၩ့အၧၩ့ၥၫ့ၥၫ့အဖၧၩ့အဂဲး’ ၦလဂၩနီၪစံၭဝ့ၫဘဲၫနီၪၥိၭလီၫႉ ဘၪထွ့ၪလၧဆၧအဂဲးယီၩနီၪ ကၫဒံၫနဲၫဆ့ စံၭဝ့ၫဒၪ အီၪခွံၬလၩ့စိၩယၩ့ဖီးဖၭၥၪလၧကဘၩ့ယူၩလဖၪႇ ဆၧဒုၭဆၧခၬလဖၪ ဒဲ ဆၧမၩ ၥံၫမၩဆၫၦခမျၧးလဖၪနီၪ ပယၩ့ၥုၭလဖၪအီၪပထုၬခွံၬအဂဲးႇ ၦလၧအဂဲၩဝၭထၪ့ ဒံၫမိၫကရ့ၫစံၫ အဂးဒဲၦအဘၪဖီၪ့ထၪ့စူၪဝဲၩလဖၪနီၪ ကျ့ၭစၨၭမၩထၪ့လၧဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ဖၧၩ့အဂဲး နၪ့ဆၫ့ထွ့ၪဘၪ ဝ့ၫ အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫနီၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

၅ႉ၁ႉ၂၀၂၂

Add new comment

1 + 5 =