လၧဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ ကၭၥလံၬမံၭထၭမုၪခရၧၫ့အၥၫ့အီၪထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪအဂဲး

လၧနံၪ့၂၀၂၃နံၪ့ လၩဇၫ့နွ့ၫရံၫ၁၁ၥၫ့ဒၪအိၩ မံၭထၭမုၪခရၧၫ့ လၧပကိၭဝ့ၫဒၪ (Sisters of the Blessed Korean Martyrs) SBMC နီၪ ဂဲၫဝဲထၪ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၫအခရၧၫ့လၧ ဒိၩ့ပၥံၪ့ကၭၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ဖၭဒိၪဖၧၩ့ လၧမေရီ လန်းဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ၦလၧအဂဲၫဝဲထၪ့ဘၪ ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ယီၩနီၪ မွဲလၧမွန်ဆီညော် Fr.Wilfred Myint Soeႇ
မေရီလန်းဆၧအီၪကီၪ့ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫ Fr.Raymond Htun Kyi ဒဲ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫဂူၫဂၩလဖၪနီၪလီၫႉ SBMC မံၭထၭ မုၪလဖၪနီၪ မွဲလၧKoreaဆၨၩဆၬဖိၪလဖၪဂီၩ့ စၭထၪ့လၧ ၂၀၂၃နံၪ့ လၩဇၫ့နွ့ၫရံၫ ၁၁ၥၫ့နီၪ မွဲကစၭထၪ့ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭ ထၪ့ ဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪအဂဲး လန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

11 + 5 =