မွဲလၧ မျိုးကြဲသူလံၬပရၧၫ့အကၠီၩ့ ဆၧၥၭမၧၫ့အၪ့လဲၩထၪ့ၥၭ ၦမုၪလဂၩအဂဲး

          ၦမုၪအမံၩ့မွဲဝ့ၫလၧ  “မ့ၫရံၫ” နီၪ ဖီဘၪ လံၬလၧ မျိုးကြဲသူဂျာနယ်ဖၧၩ့ဂီၩ့ အဝ့ၫအဂး မွဲဆၧန့ခိးန့တၩအၪမၬဒဲ အဆၧၥၭမၧၫ့ အၪ့လဲၩထၪ့ထဲၩ့အၥၭအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

           အဝ့ၫယီၩနီၪ လမွဲဘၪ ၦဝံးဖိၪတၭ မွဲဒၪလၧဒိၩ့မုတဝၫ့ဖိၪလဂၩနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫယီၩန့ဘၪဆၧနဲၪ့လၩဖၩ့ဂီၩ့ လယံၬလမီဘၪနီၪ လ့ၩထၪ့လီၩ့ဎွါဆၧမၩလၧ ဝံးတခိၩ့နီၪလီၫႉ ဖီၩ့မၬလၧဆၧနဲၪ့လၩဖၩ့ကမံၩ့နီၪ အဝ့ၫယီၩထၪ့ထၬဆၧမၩလိၪ ၥဖၠးဂူၫဂၩလအီၪဘၪနးမံၩ့နီၪလီၫႉ လါနၫ့မွဲလၧအဆၧဘိၪ့ဆၧထးဂ့ၩအကၠီၩ့ အဝ့ၫလ့ၩၡိၬလၫ့ထၬဆၧမၩ အလးလဖၪအဖၧၩ့ ကိၫ့မနံၫကဖျိၪ့နီၪ ကိၭအဝ့ၫဆၧမၩနီၪလီၫႉ လၧဝံးတခိၩ့ဖၧၩ့နီၪ အ့ၪမွဲပဆၧဖံၭဆၧမၩလအီၪဘၪနးမံၩ့စွါဘဲၫ ပဘၪအီၪဘၪအၪ့ ကၪဂဲၩဝ့ၫဒၪအၪမၬနီၪလီၫႉ

         အဝ့ၫမၩဆၧမၩအထီ လီၩ့အၪ့ဎၬထၬၥဖၠးလၧ အဝ့ၫကမိထၪ့ဝ့ၫလဖၪနီၪအကၠီၩ့ လၧအဝ့ၫအဆၧမၩအီၪပွံၭကနံၩနီၪ အဝ့ၫဒၪဘၪလၧဂၠၫနဲၪကဘံၪ့အဖၧၩ့ ဆၧထိစိၩအီၪလၧၦမၩဆၧဖိၪၥံၪအဂး ၥဖၠးကဝဲထၪ့ဝ့ၫဒၪအီၪကစီၪ့အဂဲးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ လၧခဲၫ့ လ့ၩထၪ့ဘၪၥဖၠးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩထၪ့ၥဖၠးကနွ့ၫဂီၩ့ကနွ့ၫအခၫ ထီၩ့စိၩလၧလၩဒံၫဇဲၩ့ဘၧၫနီၪလီၫႉ မွဲလၧ လၩဒံၫဇဲၩ့ဘၧၫ အကၠီၩ့ အီၪလၧဝံးတခိၩ့ဖၧၩ့ ဆၧအလးလဖၪဒဲ ၥရိၬလဖၪနီၪ ၦၡၩမၩဎံၫမၩလၩထၪ့ထၬအၪမံၩ့အၪမၠိၩ ၦၡၩအီၪတဲၩ့ဝဲၩဆိၫထၬ ဆၧမုၬဆၧလၩအဂး အီၪအၪမၬလ့ၬနီၪလီၫႉ လၧအဝ့ၫလ့ၩထၪ့ၥဖၠးဖၧၩ့နီၪအဖၧၩ့ ကၭၥလံၬဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪ အီၪဒၪအဝ့ၫ က ဂၩဎးနီၪလီၫႉ

       ကနံၩအဝ့ၫလ့ၩထၪ့ၥဖၠးအထီ ဆရၫဂဲၫထီၩ့အခၫ ဆရၫကိၭအဝ့ၫအမံၩ့ “မ့ၫရံၫ” ဘဲၫနီၪအခၫ အဝ့ၫယီၩဂဲထုၪ့လၫ့ဂီၩ့ ဆရၫနီၪ အၪ့စၪ့ၡူၭအဝ့ၫလၧ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးဒဲ အၪ့မၧၫ့အဝ့ၫလီၩၥ့ၪယၫအ့ၪ ၦအဂဲၫထၪ့ၥဖၠးလဖၪနီၪလီၫႉ  အနီၪအခၫ အဝ့ၫ ယီၩ မွဲၦလၧအဘၪဖီလံၬလဲကၠုၪ့ဝ့ၫဒၪလဂၩအကၠီၩ့ လၥ့ၪယၫထၬဘၪ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲး လၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ ဂဲၫထဲၩ့ခၫ့ဖျီၫ့ထၬ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဘိၪ့မုနံၩလဖၪ ယံၬဝ့ၫဒၪဖိၭဘိၭအနံၪ့အဆံၫဘျဲၪယူၭလါနၫ့ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးနီၪအဝ့ၫ မွဲလလီၩ့ဎွါဖီဘၪဝ့ၫနးကၠၪနီၪလီၫႉ အဆရၫအၪ့စၪ့ၡူၭအဝ့ၫဘဲၫနီၪအခၫ အဝ့ၫယီၩအဂုနီၪဂုးထၪ့ဂီၩ့ ချဲၩ့ဘၪနးမီၪ့အ့ၬႉ အဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအဂဲးမၬ အဝ့ၫလၥ့ၪယၫဘၪထံၪထံၪဆၭဆၭအကၠီၩ့ဆ့ ၥၭထၪ့လၩ့အၥၭဒိၪမၬလီၫႉ လၧခဲၫ့နီၪ အၪ့ယိခဲၫ့ ကံၭဝ့ၫလၧ ၦၡၩကအၪ့ကီၪအဝ့ၫ ၥ့ၪယၫအဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအဂဲးနးမံၩ့အ့ၬအကၠီၩ့တၭ အီၪကဆိဖိၪနီၪ လၧကယဲ အဝ့ၫၥ့ၪယၫ ထၬလဖၪ နါဂၧၫ့ထၬယံၩယါဝ့ၫ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးလဖၪနီၪ အဝ့ၫယီၩ ဘၪကျ့ၭစၨၭလီၩၥ့ၪယၫအ့ၪ အထံၩၥိၭလဖၪ လၧၥုၪ့ၥၭ ဝၭထိၬ အဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩလီၩအ့ၪဝ့ၫဂီၩ့လါနၫ့  မွဲလန့ဂဲးန့ဘၭလၩ့ဘၪအၥၭနီၪလီၫႉ  အခီၩ့အိၩလဂဲၫထဲၩ့အၪ့ဎၬ ထၬ ဘၪဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးနးကၠၪအကၠီၩ့ဆ့ အၥၭထၪ့လၩ့အၥၭဒိၪဒိၪဒ့ၭနီၪလီၫႉ

         လယံၬလမီဘၪအခံၫ့နီၪ အဝ့ၫယီၩ လ့ၩဂၭကွ့ၩစိၩလၧအထံၩၥိၭအဂံၪ့နီၪလီၫႉ အထံၩၥိၭအဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪနီၪ မွဲၦလၧ အအဲၪဒိၭဖီလံၬလဖၪအကၠီၩ့တၭ အဝ့ၫၥံၪအဂံၪ့နီၪ လံၬပရၧၫ့လဖၪအီၪဝ့ၫဒၪ အၪမံၩ့အၪမၠိၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩဖီလံၬအထီ လၧအဝ့ၫအနဲၩ့ထံၭနီၪ ဒၪဘၪလၧ မျိုးကြဲသူဂၠၫနဲၫကဘံၪ့အကၠီၩ့ လမိဖီဘၪဝ့ၫလါနၫ့ အၪ့န့ဖီယိဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲလၧဎြံၬ အီၪဖျဲၪအထီအကၠီၩ့ လၧဂၠၫနဲၫဖၧၩ့နီၪ ဘၪထွ့ၪလၧ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးလဖၪ ၦၡၩကွ့ၭလၩ့ထၬအီၪဝ့ၫဒၪ အအၪထုၬနီၪလီၫႉ

          အဝ့ၫယီၩဝဲထၪ့လံၬဘျံၭလဖၪအခၫ ဒၪဘၪဝ့ၫလၧ လံၬအခိၪတၩ့လၧအမွဲဝ့ၫ (ဆၧလၧဎြံၬအီၪဖျဲၪနီၪ  (ခရစ္စမတ်ဟူ သည်)နီၪအခၫ အဝ့ၫယီၩအၥၭဝၭထိၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ  ဂီၩ့အဝ့ၫယီၩ ဖီထၪ့လံၬနီၪအခၫ အဝ့ၫအၥၭဝၭထိၬနီၪ ထဲၩ့လၩ့မါခွံၬ ကဆံၭ ကဆံၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩဖီဘၪ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးယီၩ ဂီၩ့ခွံၬဝ့ၫအခၫ အဝ့ၫအၥၭဖၧၩ့ဒဲအခိၪနုၬဖၧၩ့ မွဲဆၧထိၪတွၭအၪ့ဎၬလဖၪ အီၪထးဝ့ၫဒၪအၪမၬနီၪလီၫႉ

          လၧမျိုးကြဲသူဂၠၫနဲၫဖၧၩ့ အဝ့ၫယီၩဖီဘၪ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးအကၠီၩ့ အဝ့ၫန့ထးအခိးအတၩကမံၩ့နီၪ ကနံၩကကၠၪကိ အဝ့ၫၥ့ၪယၫဒၪမ့ၬၦလဂၩဂၩ အ့ၪမွဲကအၪ့စၪ့အဝ့ၫ ဎြံၬအီၪဖျဲၪအဂဲးစွါဘဲၫ အဝ့ၫယီၩ လၧအခီၫပယီၫအီၪအီၪအဖၧၩ့ႇ လၧဆၧ ဆွံဆွံယိၬယိၬအဖၧၩ့ လီၩ့ပျၩ့ဖ့ၪနဲၪဝ့ၫန့ယူၭအဂဲး ဒဲ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအယီၩနီၪ မွဲအဝ့ၫန့ထၪ့ဘၪလၧ မျိုးကြဲသူ ဂၠၫနဲၫဖၧၩ့ အကၠီၩ့ စံၭခိးစံၭတၩဘၪ မျိုးကြဲသူအၪမၬဒ့ၭအဂဲး “မ့ၫရံၫ” ယီၩ စံၭဝ့ၫဒၪနီၪ ပၥ့ၪယၫဘၪဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 4 =