ဘူၭဒၭဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪၦမုၪနံၫဂၩ ကဲၪထၪ့ဘၪကၭၥလံၬSrလဖၪအဂဲး

လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩစဲၭတံၫ့ဘၧၫ၁၄ၥၫ့ဒၪအိၩ အီၪလၧကၫ့ဘီၩဒံၩယၩထံၪခး ဘူၭဒၭဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪ ၦမုၪနံၫဂၩနီၪ အၪ့န့ထၪ့ ကၭၥလံၬSrလဖၪအဆၧၥၭမၧၫ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪနီၪ စၭထၪ့လၧအီၪဖျဲၪထၪ့အထီ မွဲဂဲၫထဲၩ့ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ ဘူၭဒၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဂီၩ့ လၧခဲၫ့နီၪနုၬလၩ့ထဲၩ့လၧ ကၭၥလံၬဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

        Srနံၫဂၩနီၪအမံၩ့မွဲဝ့ၫဒၪ Sr.Clara Sreylay DOT , Sr. Clara Kanha KHEANနီၪလီၫႉ လၧအဝ့ၫၥံၪဒိၭန့ Srအဆၧကဲၪ မံဆၩဆၧလုထၪ့အဖၧၩ့ မွန်ဆီညော် Pierre Suon Hangly နီၪစံၭဘၪဝ့ၫ “ဘဲၫပဆၧၥၭမၧၫ့ အခံအလဲၫကအီၪထၪ့အဂး ကဆါယွၩနီၪ ဖ့ၪအၪ့လဲၩထၪ့ပၧၩၥ့ၪဝ့ၫအဂဲးႇ ၦၡၩဒၪဘၪနၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့အခၫ နၥံၪယီၩ မွဲကဲၪထၪ့ကၠၭ ဘဲၫဖံၭဖၧၩ့လၧ အဖ့ၪနဲၪၦဂူၫဂၩဖၧၩ့ၥၭလၧကလ့ၩကဆါယွၩအီၪလဖၪႇ ဆၧလၧဖံၭနီၪ အ့ၪအီၪဒၪဝ့ၫစွါဘဲၫ မွဲအလူအဎွ့ၩလအီၪနၬဘၪလါနၫ့ ၦအဖိၭလိၬဖံၭဖၧၩ့ဆါလဖၪ အ့ၪမွဲမၩဂ့ၩထၪ့အဝ့ၫၥံၪဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪ မွဲအလူအဎွ့ၩအီၪအၪထၪ့ဝ့ၫဒၪအဂဲး”စံၭဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

      Srနံၫဂၩယီၩ အခရၧၫ့အမံၩ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧ “The Lovers of the Holy cross ၦအအဲၪကွံၩ ထုၪ့စူၪယၫဆံၫ့ဎံၪ” ခရၧၫ့ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအဆၧအုၩ့လၩ့အီၩလၩ့အီၪဝ့ၫဒၪ၃မံၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ထၪ့အီၪဎုၬဘၪအ့ၬႉ ကဘၪအၪ့ၥ့ၪအၪ့ဘၪဆၧႇ ဒဲ ကဘၪခိၭနၪ ခိၪနါလဖၪအဆၧလူဆၧချဲၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧအုၩ့လၩ့၃မံၩ့ယီၩနီၪ  မုဆၫကနံၩယီၩဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့ ပကဘၪလီၩ့ဖိၬ ကၪဂဲၩဝ့ၫဒၪ နီၪလီၫႉ ဘၪနီၪလဲၪစွါဘဲၫ မုကနံၩယီၩ ပကၥိၩ့ဘၪဆၧအဂ့ၩထုၬလဖၪအဂး ဆၧပြၧၩ့လိၬၥၭ ဂဲၫအၪထၪ့အၪမၬအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ   

      မိကဲၪဒိၪကဲၪမုအၪနဲၪ့ၦဂူၫဂၩႇ မိမၩဎိၩအမံၩ့အၪနဲၪ့ၦဂူၫဂၩ ဆၧဘဲၫနီၪအီၪထၪ့အၪမၬယူၭနီၪလီၫႉ ကအီၪမၧၫ့ၥၭဘဲၫ ကဆါယ့ၫၡူၬဎြံၬအၥိၭနီၪ ဖျီၪအဂဲးလၩ့ဆါဒဲ ဖျီၪလၩ့မ့ၬဆံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဘဲၫၦၡၩလဖၪကအဲၪဒိၭ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭ အဂးနီၪ ကဆါယွၩမုလါဝ့ၫလီၫႉ

        လၧဆၧဒိၭန့Srအဆၧကဲၪ မံဆၩဆၧလုထၪ့အဖၧၩ့ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪ ဂဲၫထၪ့ဝ့ၫဒၪကအီၪဖိၭဘိၭ အဂၩ၂၀၀ဂီၩ့ မံဆၩဆၧ လုထၪ့နီၪ ၦၡၩမၩဝ့ၫဒၪလၧ Kampong Cham ဆၧအီၪကီၪ့နီၪလီၫႉ Srနံၫဂၩနီၪ လ့ၩထွံၩလၩ့အခၪ့လၧ မံဆၩဆၧလုထၪ့ဂံၪ့ အမ့ၬယၫဂီၩ့ အုၩ့လၩ့အီၩလၩ့အၥၭ လၧအဝ့ၫၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့ထၧၫ့ဖျီၩ့ယၫအဖၧၩ့ ကထဲၩ့အီၪမၧၫ့ၥၭလၧ ဆၧခိၭနၪအဖၧၩ့အဂး နီၪလီၫႉ

     Srနံၫဂၩယီၩနီၪ ကဘၪဖ့ၪဆၧၫ့လၩ့ၥၭလၧ ၦၡၪ့ယၬဖိၪၥံၪအဂးႇ ကဘၪကျ့ၭစၨၭဆုးထဲၩ့မၩလိၪၥၭ ဘၪထွ့ၪလၧကအီၪအၪ့ လ့ၩထဲၩ့လၧခရၧၫ့ဖိၪၥံၪအဂဲးႇ အဝ့ၫၥံၪယီၩ ကဘၪတဲၩ့ဝဲၩဆိၫထၬၥၭအီၪအၪမၬဒံၭအဂဲးႇ ပဖိၬထၪ့ကဆါယွၩအခဲၫ့နီၪ ဆၧအၪ့ ထၩလဖၪအီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬအဂဲးႇ လါနၫ့ဆုးထဲၩ့လ့ၩစိၩမၩဒူၩဒူၩလီၫအဂဲးႇ အကၧၩ့ဒိၪထုၬနီၪ မွဲပကဘၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၬပၥၭလၧ ကဆါယွၩလီၫအဂဲး “The Lovers of the Holy cross ၦအအဲၪကွံၩ ထုၪ့စူၪယၫဆံၫ့ဎံၪ” ခရၧၫ့ခိၪနါ Srဖၭဒိၪ Sangwat ANG နီၪစံၭဝ့ၫဒၪ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဝ့ၫၥံၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪအခရၧၫ့အဆၧဖံၭဆၧမၩအကၧၩ့ဒိၪထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဒုၭဂၧၫ့ထၪ့ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ႇ ကဘၪအီၪမၧၫ့ၥၭလၧဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ႇ ဒဲ မိဆၧအီၪကီၪ့အဂးလိၪဝ့ၫဒၪအလးလဖၪနီၪ ကဘၪဖ့ၪလၫ့ ဆၧမၩဆၧၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

          ဘဲၫအဝ့ၫထိစိၩထၬအၥိၭအဝ့ၫယီၩကဲၪထၪ့ဘၪ Srကဂၩအကၠီၩ့ အၥုၪ့ဎွံၪၥၭယီၫဝ့ၫဒၪအဂဲးႇ စၭထၪ့လၧမုကနံၩယီၩ ကဘၪအီၪအၪ့လၧဆၧအီၪၥ့ၪအၪ့ၥ့ၪဖၧၩ့ႇ ဆၧခိၭနၪဖၧၩ့ဒဲ ဆၧဆံၫ့ဎံၫဖၧၩ့အဂဲးႇ အဝ့ၫယီၩကနုၬလၩ့ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ကဆါယွၩ အဆၧဖံၭဆၧမၩအဂး အီၪတဲၩ့ဝဲၩထၬၥၭယူၭအဂဲးႇ ကကျ့ၭစၨၭထၪ့ဝ့ၫဒၪအဂဲး ၦအကဲၪထၪ့ Srႇ  Sr.Clara Serylay DOT နီၪစံၭဘၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

 

Add new comment

2 + 15 =