ဘိၪ့လ့ၩဖၭမုနံၩ ပၥၫ့ဎွၩ ဖရၫ့စ့ၭနဲၪဖျီၪ့ထၪ့ အဆၧအီၪဂုးခၧၫ့လၧ ခးပယၩ့ၥၭ ဘၪ့လဖၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့

ဎရံၬဖိၪၥံၪအဂး မုနံၩလၩ့ဆၫ့မွဲဝ့ၫ ဘိၪ့လ့ၩဖၭမုနံၩအဆၧနဲၪ့ အၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪ မၩလၩမၩဖၩ့ၡီၩ့ထၪ့ဝ့ၫလၧ ဘၫတံကၫ့နီးဖၧၩ့နီၪ ပၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭ နဲၪဖျီၪ့ထၪ့ ကအီၪယံၩၡီၩ့လၧ ပၧၩလၧဒုၭထၪ့ ဒံမီကရ့ၫစံၫ ခးပယၩ့ၥၭ ဘၪ့ဖိၪလဖၪၥံၪနီၪလီၫႉ ကအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧ ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ ဘံၪ့ယၫ ၥၭ ဘၪ့ၥံၪနီၪလီၫႉအထီ ဘဲၫယီၩ ဒံမီကရ့ၫစံၫ အဆၧနဲၪ့လဖၪ ဆၧမ့ၬလဲၩ့ၥၭဂဲၫနီၪ ပက ဘၪခၪ့ဂၬထၪ့လၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအကၠီၩ့ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪဒဲ ဘဲၫကနါဂၧၫ့ အဝ့ၫၥံၪအလူအဂး မၩထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧချံၪ့ၡူၪအဖၧၩ့ ကအီၪဝ့ၫကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧ ခးပယၩ့ၥၭ ဘၪ့လဖၪ လီၫႉ 

ကနံၩယီၩ လၩ့ ဘၪဝ့ၫဒၪ ဘိၪ့လ့ၩဖၭမုနံၩယီၩ ပၧၩလအဲၪဒိၭ ဘၪၥူၭခိၪဒိၪၥံၪအၪ့န့ထၪ့စီၩ့မၩ့ယီၩ ဆၩ့ဒံၫ ဆၧဂဲၩဝၬဆၧပိၩ့ထၪ့ဆၧနီၪ ခးပယၩထၧၫ့ ဘံၪ့ယၫ အၪဒၪဆၧ မၩထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ ဘဲၫဎရံၬ မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့အၥိၭ ခးပယၩ့ ဒံမီကရ့ၫစံၫနးဆ့ ဘဲၫကမၧၫ့ ဖးထၪ့လၧ ဆၩ့ဒံၫဖၧၩ့ယီၩဆၧထိစိၩနီၪ ကနံၩယီၩ ဆၩ့ဒံၫဆၧဂဲၩဝၬဆၧပိၩ့ထၪ့နီၪ မၩထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ   ခးပယၩ့ ကၭၥလ့ၬၥၫ့ခိၪဒိၪ ကၫဒံနဲၫ ချၩ မီၪ့ ဘိၫနးဆ့ ဆၧပိၩ့ထၪ့ဆၧယီၩ ကနၧၩ့အကၠီၩ့ ဆၧယိလါလဖၪ ထီးဖျါလၩ့လဂ့ၩ အကၠီၩ့ ဘၪပဂၨၪထၪ့ ဘၪ ခးပယၩ့ဖိၪၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

13 + 0 =