ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪဒဲ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ယူၩဘလံၫ

၂၀၂၃နံၪ့ လၩမၫၡၭ၂ၥၫ့နီၪ ဆၧမၩလၩမၩဖၩ့ ဆၧကဲၪထၪ့ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫ အနံၪ့အီၪထၪ့ဘၭဝ့ၫ ၂၅နံၪ့ယူၩဘလံၫအီၪဝ့ၫဒၪလၧ ထံၫခိၭဖံးဆၧအီၪကီၪ့နီၪလီၫႉ

ၦလၧအဒိၭန့ဘၪ ယူၩဘလံၫဘိၪ့ခၫၥၫ့ခၫလဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ Fr.Francisco Shwe Zin Oo, Fr.Saw Peter, ဒဲ Fr.Celestin လဖၪနီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ၦလၧထၪ့အီၪဎုၬဂီၩ့အနံၪ့အီၪထၪ့ဘၭဝ့ၫဒၪ ၂၅နံၪ့ဒဲ အဖၫ့ခိၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ၁၈ဖၨၪ(၃၆ဂၩ)နီၪ မွဲဒိၭ န့ယူၩဘလံၫဆ့နီၪလီၫႉ

လကၭဒံၭဘၪ မွဲဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩထဲၩ့ ၥၫ့ခၫကအီၪအလးတၨၭအၥၫ့နီၪဒံၭလီၫႉ လၧမံဆၩဆၧလုထၪ့အဖၧၩ့ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧ အီၪကီၪ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၪ ၥၫ့ခၫဖၭဒိၪ Fr.Henry Eikhleinနီၪ လီၩလၩ့လါလၩ့ဝ့ၫဒၪ “ထံၫခိၭဖံးဆၧအီၪကီၪ့ယီၩ မွဲအၪ့လဲၩထၪ့အၥၭ ဆၧကိၭမံၩ့ယူၭအဂဲးႇ  ဘၪထွ့ၪလၧ ယူၩဘလံၫယီၩအီၪထၪ့ကန့အဂးနီၪ ပဘၪဖ့ၪလၫ့ထၬအခံၫ့ အၡၩထုၬဖိၭဘိၭ၂၀နံၪ့အဂဲးႇ လၧဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ဖၧၩ့ ဘဲၫကဆါယွၩလီၩထၬဝဲၩ အ့ၪအၪ့ကံၩ့ကန့ဘၪႇ အ့ၪအၪ့ဎၬကဒၪဘၪႇ အ့ၪဒိၪထိၬကဝဲထၪ့ အၥိၭ ကဆါယွၩနီၪ မုလါဝ့ၫ ပအၪ့ကံၩ့ႇ ပလီၩ့ဎွါႇ ပဒိၪထိၬ အဂဲး ႇ  ကနံၩယီၩပကဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ၥၫ့ခၫအကၠီးနီၪဆ့ မွဲလၧၦၡၩၥံၪ အ ဆၧမၩဎိၭလၩ့အကၠီၩ့ ဂဲၫကဲၪထၪ့ဝ့ၫအဂဲးႇ ပကဘၪမၩဎိၭလၩ့ဆၧအဂဲးႇ ပကဘၪအီၪလၧဆၧဎူၫဎူၫဎၩ့ဎၩ့ဖၧၩ့အဂဲးႇ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪလၧ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကအီၪအဂးႇ ကဂၩဒဲကဂၩကယူၭယၪ့လိၬၥၭအဂးႇ ကဆါယွၩအဘၩ့အမုးနီၪ မွဲဂဲၫထီၩ့ဒၪဝ့ၫလၧ ထံၪခိၭဖံးဆၧအီၪကီၪ့ယီၩအဂဲး”  လီၩလၩ့လါလၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဂီၩ့နီၪ ၦလၧဒိၭန့ဘၪယူၩဘလံၫ Fr.Shwe Zin Oo နီၪစံၭဘၪဝ့ၫ “ကနံၩယီၩ ယထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ဘၪယူၩဘလံၫယီၩနီၪ မွဲယထိးၥၭထဲၩ့ဘၪလၧအဖီၩ့ခွံၬ၂၅နံၪ့၂၆ႉ၄ႉ၁၉၉၈အခံၫ့ ယကဲၪထၪ့ဘၪဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဂၩအမုနံၩနီၪလီၫႉ  လၧပစံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ယွၩဘိၪ့မုနံၩယီၩ ၦလၧအဂဲၫမၩလၩမၩဖၩ့ဒဲ ၦလၧအဂဲၫမၩဆၧၩ့ဎိၭလၩ့ဆၧဖံၭဆၧမၩကိၭဒံၩကိၭဂၩနီၪ ယစံၭခိးစံၭတၩဘၪ ဒိၪမၬနီၪလီၫႉ ယၧၩယီၩခီၫလၧယဆံၭဆံၭဒၪအိၩ မွဲယမိကဲၪၥၫ့ခၫအ့ၬ ယဆၧထိစိၩအီၪနးမံၩ့အ့ၬႉ လၧပၥၫ့ခိၪဒိၪဂၠိၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪအလးဂဲၫလၩ့လၧ ပတ ဝၫ့ယီၩအခံၫ့ဒၪအိၩ အဝ့ၫအၪ့စၪ့ယၧၩ နမိလ့ၩလၧမယၩ့ခၠီၩ့အ့ၬဧၪ ဘနီၪအခၫ ယလ့ၩထၪ့ကၠီးလၧမယၩ့ခၠီၩ့ဂီၩ့ လခဲၫ့ထုၬ ယဂဲၫကဲၪ ထၪ့ဘၪ ၥၫ့ခၫကဂၩနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ယစံၭခိးစံၭတၩဘၪ ပၥၫ့ခိၪဒိၪဂၠိၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪ အၪမၬနီၪလီၫႉ ယကဲၪထၪ့ၥၫ့ခၫဂီၩ့ကကၠၪ ယဘၪလ့ၩလၩ့လၧ လဲၭၥမၭဆၧအီၪကီၪ့ ၁၀ နံၪ့နီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪယဘၪလၩ့လၧ တီၫ့ခၠီၩ့ဆၧအီၪကီၪ့၅နံၪ့ဒဲ ဘဲၫယီၩနီၪယဂဲၫထဲၩ့ ထီၩ့ ထဲၩ့လၧ ယတဝၫ့နီၪလီၫႉ  ယတဝၫ့ယီၩနီၪ လၧယဖၫ့ခိၪမွဲအခိးအတၩအီၪအၪမၬဒ့ၭအကၠီၩ့ ပကျ့ၭစၨၭဖ့ၪဆၧၫ့ထဲၩ့ လၧယမၩန့ လဖၪနီၪလီၫႉ ဆၧၥၭမၧၫ့ကနၩ့နၩ့နီၪ မွဲပရွံလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ပကဲၪထၪ့ၥၫ့ခၫဂီၩ့ ပမိကဲၪထၪ့ထဲၩ့အဂူၫဂၩမွဲလန့ဘၪနီၪလီၫႉ ကဆါ ယွၩရွံထၪ့ယၧၩဘဲၫၥၫ့ခၫကဂၩၥိၭဂီၩ့ယူၭအကၠီၩ့ ထၧၫ့ယၥံၫကကၠၪနီၪ မွဲယကထဲၩ့ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ဒၪၥၫ့ခၫနီၪလီၫႉ ယစံၭခိးစၭတၩ ကဆါယွၩ ဒိၪဒိၪအၪအၪလ့ၬနီၪလီၫႉ”

 မံဆၩဆၧလုထၪ့ဂီၩ့ဝ့ၫဒၪအခၫနီၪ ၦလၧအဒိၭန့၂၅နံၪ့ယူၩဘလံၫ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫ၃ဂၩဒဲ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪ၁၈ဖၨၪနီၪ မွဲအုၩ့လၩ့ဆၫ့ လၩ့ထဲၩ့အၥၭလၧယွၩအမ့ၬယၫကဘျၩ့ဒီၭဒဲ ၥိၭလၫ့ထဲၩ့စူၪၥံၭလဖၪနီၪလီၫႉ လၧယူၩဘလံၫဘိၪ့မုနံၩမံဆၩဆၧလုထၪ့အထးဖၧၩ့ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪ မံၭထၭမုၪ မံၭထၭခွၫလဖၪဒဲ ၦဆူၩနဲၩဖိၪလဖၪ ဂဲၫထၪ့မၩလၩမၩဖၩ့ဝ့ၫဒၪ ကအီၪဖိၭဘိၭအဂၩ ၁၀၀၀ဘျဲၪအဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

4 + 2 =