ဗာတီကန်ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ လၩမ့ၫဖဲၫ့ဆံၫ့ဎံၪအလၩယီၩ ဘဲၫၥိၭကိုဗစ်ဆၧဆၫ ကလၩ့မါခွံၬအဂး ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဝ့ၫ လၩအဂဲး

မိကက်သလစ်ဆၧအီၪကီၪ့ယီၩ လၩမေနီၪ ကိၭထၬဝ့ၫလၧ မိမၫရံၫအလၩနီၪလီၫႉ အ့ၪထီၩ့မါလၧ လၩမေစွါ ဘဲၫ ၦၡၩစူၭကီၪ့ဝံဖဲၫ့ဆံၫ့ဎံၪကိၭနံၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ လၧလၩဧပြီ ၂၁ၥၫ့အိၩ ဗာတီကန် ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ ကနံၪ့ယီၩ လၩမေနီၪ ဘဲၫၥိၭကိုဗစ်ဆၧဆၫကလၩ့မါခွံၬအဂး ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဝ့ၫလၩအဂဲးနီၪလီၫႉ
လၧဆၧဘိၭဘၪၥ့ၪယၫအဖၧၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫထၪ့ဘၪ ၦဆူၩနဲၩဖိၪၥံၪ လၩမေအထးဖၧၩ့ယီၩ ၦလဂၩဎးမွဲဂ့ၩႇ လၧခရၧၫ့မွဲဂ့ၩႇ လၧဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪမွဲဂ့ၩ လ့ၩစူၭကီၪ့လၩ့ဎိၭလၧ မိမၫရံၫအလိးအိၩဂီၩ့ ဘဲၫကိုဗစ်၁၉ဆၧဆၫယီၩ ကအီၪပထုၬခွံၬၥၭအဂး လၩထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ပကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအဂးနီၪလီၫႉ
လၩမေ(၁)ၥၫ့နီၪ ၥၫ့ဎွၩကလ့ၩခိၪလ့ၩနါဝဲထၪ့ဘၪ မိမၫရံၫအလၩ လၧဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၩဧပြီ (၂၁)ၥၫ့အထီအိၩ ကိုဗစ်၁၉ဆၧဆၫယီၩ အၪ့ကံၩ့ထၪ့ ထံၫဖိၪခးဆါလဖၪ ဆၧဖ့ၪလၫ့လၩ့ၥၭ အၪမါနီၪလီၫႉ ထီအယီၩ ဘဲၫ ပအီၪမၧၫ့ကၠၭ ခိၭထၧၫ့ဖုဝဲၥိၭဂီၩ့ ပမၩဆၧၩ့လိၭၥၭကကဲၪထၪ့အဂး အၪ့ကံၩ့ပၧၩလၧ ဆၧမၩဒၪမ့ၬအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၥၫ့ဎွၩယီၩ အၪ့ကံၩ့ ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ၦထီးလူၬအဂးအဂဲးႇ ဆၧဆၫအၧၩ့ယီၩ ထၪ့ဒူၪဒၩၦကိၭဂၩအဂဲးႇ ကိုဗစ်၁၉ဆၧပဒၩ့ၥံၫ့ဎွံၪနီၪ ကဘၪကဲၪခိး ကဲၪတၩ ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဘံၪ့ယၫအဂဲးႇ ၥံၪ့ဎွံၪအယီၩနီၪ ၦအၡၪ့အယၬႇ ၦကဲၪဒိၪကဲၪမု ၦၡၩထီးလူၬ ကဘၪန့ဝ့ၫကိၭဂၩအဂဲးႇ အရ့ၩဒိၪထုၬ ၦအၡၪ့အယၬလဖၪနီၪ ဒံၩ့ကဘၪန့ဒံၭအဂဲး ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫ အဝ့ၫၥံၪနီၪ ဆၧအၪ့ဆၧအီၩအဂး ဘၪလီၩ့ဎွါအၪ့ ကိၭနံၩဂၫဂီၩ ဘၪဖံၭထံၩဖံၭၥိၭလိၬၥၭလၧ ၦကိၭဂၩဒ့ၭအကီၠၩ့ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ စံၭဝ့ၫဘဲၫနီၪအၥိၭနီၪလီၫႉ
နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

8 + 6 =