ဖူၫဆရၫမၩ့ဒ့ၩဘံၭ မံၫမၫထဲၩ့လၧကဆါဎြံၬအီၪထၪ့ဘၭကနံၪ့ ဆၧနၪ့ထၪ့

           နံၪ့၂၀၂၂နံၪ့ လၩအီၭဂၭ၆ၥၫ့နီၪ ဖူၫဆရၫမၩ့ဒ့ၩဘံၭ မံၫမၫထဲၩ့လၧကဆါဎြံၬအီၪထၪ့ဘၭ ကနံၪ့အကၠီၩ့ မုကနံၩနီၪ မွဲၦၡၩ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ အဝ့ၫအဂးဆၧနၪ့ထၪ့နီၪလီၫႉ ၦၡၩမၩအ့ၪဆၧနၪ့ထၪ့အလးနီၪမွဲလၧ  ၦဖျိၩ့ၡိဘၧၩ့ထံၫၥရိၬဖၧၩ့နီၪလီၫႉ     ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါ မံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪ မွဲRev.မန်းကျော်စိုးလတ်ဂီၩ့ ၦလၧအလီၩ့လၩ့လၬလၩ့ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့နီၪ မွဲ Fr.Henry Eikhleinနီၪလီၫႉ

      ဖူၫဆရၫမၩ့ဒ့ၩဘံၭယီၩနီၪ မွဲလၧ ဘၧၩ့ထံၫဆရၫခိၪနါလဂၩဂီၩ့တၭ လၧၦဖျိၩ့ဆၨၩအဂး အဝ့ၫယီၩ ဂဲၫထဲၩ့ခိးဂဲးခိးဘၭထၬဝ့ၫ ဂ့ၩဘၪစဲၪနီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ လၧRVA ဖျိၩ့ၡိဆၧရၩလၩ့လဖၪအဖၧၩ့ဆ့ အဝ့ၫယီၩ ဂဲၫထဲၩ့ရၩလၩ့န့ထၬအ့ၪပၧၩ ၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪအဂး အခိး အတၩဎိၩဒိၪဝ့ၫဒၪ ဆၧအဂဲးလဖၪ အီၪအၪမၬဆ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၫဖီၩ့ခွံၬဒၪပၧၩအကၠီၩ့ လၧၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪအဂး လၧပဂးမွဲကဲၪ ထၪ့ ဆၧအစၪအဎိၩထုၬကမံၩ့နီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

11 + 7 =