ပၪ့လဲၪအဲၪ့မၭဆၧအီၪကီၪ့ ၡၩခမျၧးလဖၪလ့ၩဂၭဎ့ၬလဖုၬလၧ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫကၠီး ဒဲ မံၭထၭမုၪကၠီးအဂဲး

ခးပယၩ့ဖၧၩ့ မိၫခၫလံၩမုလဖုၬလၩ့ဝ့ၫအကၠီၩ့ အီၪလၧလၬပိၭတၫခးရ့ၫႇ ပၪ့လဲၪအဲၫ့မၭဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ ၦလၧအမူၩဒၩ အီၪ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫFr.Patrick Zaw Lin Thant အဆၧဎိၭထံၫဎိၭဒီၪဖၧၩ့ ၡၩခမျၧးလဖၪလ့ၩဂၭဎ့ၬလံၩလဖုၬလၧ ဆၧအီၪကီၪ့လး ဝၩ့လဖၪဒဲ ဆၧမၩလိၪလးလဖၪနီၪလီၫႉ

 ၡၩခမျၧးအဂၩ၄၀၀နီၪ လ့ၩဂၭဎ့ၬအီၪ လံၩမုလဖုၬလၧၥၫ့ခၫကၠီး ၦၡၩအဂၩ၆၀နီၪလ့ၩဂၭဎ့ၬအီၪလၧ မံၭထၭမုၪကၠီးဒဲ လၧဆၧမၩလိၪလးနီၪ ၦၡၩအီၪဂၭဎ့ၬအီၪလံၩမုလဖုၬအဂၩ၄၀၀နီၪလီၫႉ ၦလၧအၥၭၡါလဖၪဒဲ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့လဂ့ၩဘၪလဖၪနီၪ Fr.Patrickဖ့ၪလၫ့အ့ၪ ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဒဲဆၧဆိၪ့ဆၧချဲၫ့ၥိၪနီၪလီၫႉ

ၦလၧအလ့ၩဂၭဎ့ၬလံၩမုလဖုၬလဖၪကအၪ့ကအီၩအဂးနီၪ ပၪ့လဲၪအဲၫ့မၭဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ ကၧၩ့ထၪ့ထၬဝ့ၫဒၪ ခရၧၫ့လၧ အမၩဆၧၫ့ထဲၩ့ ဂၪ့ခိၪလုၫလါဆၧလၩ့အၪ့ယိၪ ၦမၩဆၧဖိၪလဖၪနီၪ ဘၪအၪ့န့မူၩဒၩအဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ယီၩလၧ Fr.Patrick အအီၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

8 + 1 =