ပယၩ့ၥုၭလဖၪ အဆၧဒုၭဆၧခၬအကၠီၩ့ ကဲၬၥလံၬၥၭဘၪ့ဖိၪလဂၩ ဘၪၥံဝ့ၫဒၪအဂဲး

လၧတၫ့ဆဲၫဝံးဖၧၩ့ ၡၩခမျၧးလဖၪထုၬဖျီၪထၪ့ ဆၧၥၭလုလဖၪအထီ ပယၩ့အၥုၭလဖၪနီၪ ကမၩပြံၩပြၩခွံၬၡၩခမျၧးလဖၪအဂး အီၪဂဲၫထၪ့လၧ ယ့ၫအူၩဂီၩ့ လၧတၫ့ဆဲၫဝံးအခိၪထိၬ ၥုၭဖိၪလဖၪအဆၧဒုၭဆၧခၬအကၠီၩ့ ၡၩခမျၧးအကျၩ ခၠီၩ့ယိၩတဝၫ့ဖိၪ အၥၭအီၪ၃၁နံၪ့ ကိၫကၠီၫမိၠၩနီၪ ကျီၩ့ၥၪဘၪ လၧ အၥၭဘီၩ့ထိၬဂီၩ့ ၥံၫဝ့ၫဒၪအဂဲး အဝ့ၫအထံၩၥိၭလဂၩစံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ကိၫကၠီၫမိၠၩယီၩနီၪ ပၥ့ၪယၪဘၪ မွဲလၧ ဖၫၥၫ ပံၫတၫ အူၩမၠၭအီၫ့ အလံၩ ခွၫနီၪလီၫႉ လၩအ့ၫပြံၫ၇ၥၫ့ မုဂၫလၩ့၃နၩရံၫ ထီၩ့စိၩလၧ၇နၩရံၫအခံၫ့နီၪ လၧ တၫ့ဆဲၫဝံးဖၧၩ့ ဆၧဒုၭဆၧခၬကဲၪထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧဒုၭဆၧခၬအဖၧၩ့ ၡၩခမျၧးၥံၫဝ့ၫဒၪကဂၩဂီၩ့ ဘၪထံၭဘၪနဲၪ့ဆၫဆၫ လ့ၬအီၪဝ့ၫဒၪ ၃ဂၩတၭ ၦဂူၪဂၩဘၪထံၬဘၪနဲၪ့ကအီၪ ဖိၭဘိၭအဂၩ၂၀အဂဲး လၧတၫ့ဆဲၫဝံး ဆၧပရၧၫ့အဖၧၩ့ ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

6 + 10 =