ဒိၭန့ထၬဘၪဆၧၥူၪဆၧၥၪလဖၪနီၪလုထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒဲစံၭထၪ့အၪ့အူၭထဲၩ့ကဆါယွၩ

အီၪလၧမြစ်ကြီးနားဆၧအီၪကီၪ့ႇ ခန္တီးဝံးႇ ဇီးဖြူကုန်းလးဝၩ့ႇ စိန်ကိုလန်ဘန် ၥရိၬဖၧၩ့နီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩနိၫ ဝံၩဘၧၫ၂၀ၥၫ့ အတုၬမုနံၩ ဎြံၬစဎွၩအဘိၪ့မုနံၩအိၩ ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫမုၪ အဆၧလ့ၩခိၪလ့ၩနါအဖၧၩ့ ဆၧလုထၪ့ထဲၩ့ ဆံၬဖၧၩ့ ဎုၬဖၧၩ့န့ထၬ ဆၧၥူၪဆၧၥၪ ဒဲ စံၭထၪ့အၪ့အူၭထဲၩ့ကဆါယွၩ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဆၧလုထၪ့ဒဲစံၭထၪ့အၪ့အူၭထဲၩ့ကဆါယွၩ အဆၧထိစိၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ န့ထၬဘၪ ဆၧၥူၪဆၧၥၪဆၧဒိၭဆၧလၪ အဆိၫထုၬလဖၪနီၪ လုထၪ့မၩဘိၪ့ထဲၩ့ ကဆါယွၩနီၪလီၫႉ လၧခန္တီးဝံးဖၧၩ့နီၪ ဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪၥံၪ အဂံၪ့ဒီၪ့ကအီၪဝ့ၫဒၪ ဖိၭ ဘိၭအဖျိၪ့(၄၀)နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪနီၪ မွဲၦလၧအမၩအၪ့ဖံၭအၪ့ ဆံၬဖၧၩ့ဎုၬဖၧၩ့လဖၪဒဲ အၪဒၪဆၧ အဝ့ၫၥံၪအဆၧမၩနီၪ ဘၪၥုၪ့ အၪ့ၥုၪ့အီၩဆၧလၧ ဆၧချံၫ့ခၫနီၪလီၫႉ

အီၪလၧခန္တီးဝံးဖၧၩ့ဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪၥံၪနီၪ အၪဒၪဆၧမွဲလၧ နာဂဆၨၩဖိၪလဖၪဂီၩ့ ပယၩ့ႇ ချင်း ဒဲ ကခၠၫ့ဆၨၩဖိၪ လ ဖၪဆ့ မွဲအီၪလနၩ့ဆ့နီၪလီၫႉ ၥၫ့ခၫလၧအမူၩဒၩလၩ့လၧ စိန်ကိုလန်ဘန်ၥရိၬဖၧၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧFr.Paulထွယ်နော် ဂီၩ့တၭ ဘိၪ့မုနံၩနီၪဒၪအိၩ မွဲလၧအဝ့ၫအမိမိ မံၫမၪထဲၩ့လၧကဆါဎြံၬအကၠီၩ့ အဝ့ၫယီၩဘၪထဲၩ့လၧအခးအကၠီၩ့တၭ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪ စံၭထၪ့အၪ့အူၭထဲၩ့ကဆါယွၩ မံၩဆၩဆၧလုထၪ့ဖၧၩ့ အဝ့ၫပၫလန့ဘၪနီၪလီၫႉ

လၩနိၫဝံၩဘၧၫ့၂၃ၥၫ့နီၪ မွဲလၧစိန်ကိုလန်ဘန် အဘိၪ့မုနံၩအကၠီၩ့ အဝ့ၫၥံၪယီၩ လုထၪ့စံၭထၪ့အၪ့အူၭထဲၩ့ က ဆါယွၩ ဒဲ မၩလၩမၩဖၩ့ဆိၫထၬ စိန်ကိုလန်ဘန်ၥရိၬအဘိၪ့မုနံၩနီၪလၧ လၩနိၫဝံၩဘၧၫ၂၀ၥၫ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪဒိၭန့ထၬ ဘၪ ဆၧၥူၫဆၧၥၪဆၧဒိၭဆၧလၪလဖၪယီၩနီၪ စိန်ကိုလန်ဘန် အဆၧမၩဆၧၩ့ဒဲ အခိးအတၩႇမွဲပၫဆ့အဂဲး ၦဆူနဲၩဖိၪလဂၩနီၪ စံၭဘၪဝ့ၫလီၫႉ

ဆၧပရၧၫ့ယီၩနီၪ မွဲပဒိၭန့ထၬဘၪလၧ အာရ်ဗီအေ မြန်မာ အဆၧပရၧၫ့အဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

2 + 18 =