ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့အဂး ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.Henry မၩ့အဲၪချံၫ့ န့ထၪ့ဝ့ၫဒၪအဂဲး

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးလူၬၥံၪဧ့ စၭထၪ့လၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.John မၩ့ဆံၫ့ဎံၫလအီၪလၧၩ့ဘၪအ ထီနီၪ ပဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ယီၩ ဘၪအီၪဝ့ၫဒၪလၧ ဘဲၫဖါလၧအယူၬၥိၪလဂၩလအီၪဘၪအၥိၭကအီၪဖိၭဘိၭ နံၫနံၪ့ယူၭနီၪလီၫႉ လါနၪ့လၧအဖီၩ့ခွံၬ လၩအီဂၭ၂၅ၥၫ့ဒၪအိၩ မွဲပန့ထဲၩ့ဘၪ ၥၫ့ခိၪဒိၪအၥၫ့ Bp.Henry မၩ့အဲၪချံၫ့ လဂၩယူၭနီၪလီၫႉ

 ၥၫ့ခိၪဒိၪအၥၫ့နီၪ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ မၠီၩ့မၠၭဝံးဒီၪ့ ချံၫ့မုၬခီၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ ထံၫနွဲတဝၫ့နီၪလီၫႉ ၂၀၂၃နံၪ့ လၩအီ ဂၭ၂၅ၥၫ့ လဂီၩ၉နၩရံၫအခံၫ့နီၪ ကၫဒံၫနဲၫခၠၩစဘိၫဖ့ၪလၫ့အ့ၪအဝ့ၫလၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪလဂၩအလးအလၩနီၪလီၫႉ လၧ မံဆၩဆၧလုထၪ့အဖၧၩ့ ကၫဒံၫနဲၫယီၩလီၩလၩ့လါလၩ့ဝ့ၫဒၪ ဘၪထွ့ၫလၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪအၥၫ့အဂဲးအဖးလဖၪ ဘဲၫ ယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ “ၥၫ့ခိၪဒိၪအၥၫ့ Bp.Henry မၩ့အဲၪချံၫ့ ယီၩ လၧအဝ့ၫအဆံၭဆံၭဒၪအိၩ အဆၧလူဆၧချဲၩ့ၡၩဒဲ အၥၭဖၨၪဝ့ၫဒၪကဆံၭကခ့ၭအဂဲးႇ ကွ့ၩၥဲၪလၧအဝဲၥံၪအထီ အဝ့ၫစၪအကၠီၩ့ ဆ့ၭလၩ့အဝဲလၧဂၠ့ၫအဂဲးႇ အဝ့ၫ ယီၩအဆံၭဆံၭဒၪအိၩ ဘၪလ့ၩထၪ့ဆၧမၩလိၪအလးနီၪ ဘၪလ့ၩဂၬဖၭဝ့ၫဒၪ ကအီၪဖိၭ၄၅မံန့လါနၫ့ ကနံၪ့ ကဖၨၪနီၪ ဂဲၫထဲၩ့ဖျီၫ့ဆၧမၩလိၪကိနံၪ့အဂဲးႇ အဝ့ၫယီၩအခိၪနူၬဂ့ၩအကၠီၩ့ အထံၩၥိၭၥံၪကိၭအဝ့ၫ အၪ့မၧၫ့အဝ့ၫ ထၪ့ ဆၧမၩလိၪလၧခီၫ့လါနၪ့ အဝ့ၫယီၩ ကမိကဲၪၥၫ့ခၫအၥၭလုအီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬအကၠီၩ့ ဂဲၫဆုးထဲၩ့ထၪ့ဆၧမၩ လိၪလၧ မယၩ့ခၠီၩ့ မဲၩ့နၩစံၫမ့ၫနရံၫအလးယီၩအဂဲးႇ စၭထၪ့လၧအဝ့ၫအဆံၭဆံၭအထီအိၩ အဝ့ၫယီၩ မၩဆၧၩ့ၦၡၩ ၥ့ၪဝ့ၫဒၪ လူၬဂဲးလူၬဘၭအဂဲးႇ အဝ့ၫယီၩထၪ့ဆၧမၩလိၪအထီ ဂဲၫထဲၩ့ကျ့ၭစၨၭဝ့ၫနၬမၬဂီၩ့ လခဲၫ့ကဲၪထၪ့ဘၪ ၥၫ့ခၫလဂၩ လကၭဘၪ မုကနံၩယီၩ ကဲၪထၪ့ဘၪလၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪလဂၩယူၭအဂဲးႇ ဆုးထဲၩ့အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့အဂးဒဲ ၥၫ့ခိၪအၥၫ့ယီၩအဂဲးလါဆံၭ” ကၫဒံၫနဲၫယီၩ လီၩလၩ့လါလၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫ”

ဂီၩ့နီၪ ၥၫ့ခိၪဒိၪအၥၫ့ Bp.Henry မၩ့အဲၪချံၫ့ယီၩ ဆုးထဲၩ့စံၭဘၪဝ့ၫ “လၧစပံၫ့အလၨလခီၫ စံၭခိးစံၭတၩ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭ လၧအရွံထၪ့ဘၪအဝ့ၫ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪလဂၩအဂးနီၪလီၫႇ ဂီၩ့နီၪစံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ မွန်ဆီညော် အန်ဒရီးယားဖာရန်းတေလၧအံၫတလံၫအလၨလခီၫႇ ဂီၩ့နီၪ စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ကၫဒံၫနဲၪဒဲ ၥၫ့ခိၪဒိၪလဖၪ လၧဖျိၩ့ၡိဒဲဖျိၩ့ၡၩ့အလၨလခီၫႇ လကၭဒံၭဘၪစံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪလဖၪဒဲ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫလဖၪ လၧခိၪလၩဘွၩအလၨလခီၫႇ ဂီၩ့စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ၦအအီၪဂဲၫလၧခးထဲၫ့လၫ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪဒဲၥၫ့မုၥၫ့ခၫလဖၪလၧ ထဲၩ့အလၨလခီၫႇ လကၭဘၪ စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဂူၫဂၩခိၪနါလၧအဂဲၫထၪ့ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဝ့ၫလဖၪႇ ဆုးထဲၩ့စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ NGO, INGO ခရၧၫ့လၧ အဂဲၫဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဝ့ၫလဖၪႇ လကၭဒံၭ စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ၦလၧအမၩဘိၪ့ဆၧမၩဘိၪ့လဖၪႇ ဂီၩ့နီၪ စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ ၦလၧအရၩလၩ့ မံဆၩဆၧလုထၪ့ လၧအိလဲၩ့ဖၫ့ခိၪလဖၪ လကၭဒံၭၦလၧအဂဲၫလုထၪ့ လၩ့ဎိၭမံဆၩဆၧလုထၪ့ ၦဆူၩနဲၩဖိၪလဖၪထီးလူၬ ဒဲ ဘဲၫၥိၭဘိၪ့မုနံၩယီၩ ကကဲၪ ထၪ့အဂး ၦလၧအဂဲၫ မၩဆၧၩ့ဆၧဖံၭဆၧမၩထီးလူၬလဖၪနီၪ အဝ့ၫယီၩဂဲၫထဲၩ့စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫ”ႉ

Bp.Henry မၩ့အဲၪချံၫ့ အၥၫ့ခိၪဆၧထိထီၫနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ “Thy kingdom come မွဲထီၩ့ဒၪဝ့ၫလၧ မူၭခိၪဘၩ့မုးနီၪဆံၭ” .နီၪလီၫႉ

လၧဆၧဖ့ၪလၫ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪအဆၧကဲၪမုနံၩ မံဆၩဆၧလုထၪ့ဖၧၩ့ ကၫဒံၫနဲၫဒဲၥၫ့ခိၪဒိၪထီးလူၬ၂၁ဂၩဂဲၫဝ့ၫဒၪ ႇ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫဂဲၫဝ့ၫဒၪအဂၩ၂၀၀ဘျဲၪႇ Bro, Sister လဖၪဒဲ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪထီးလူၬဂဲၫထၪ့ မၩလၩမၩဖၩ့ဝ့ၫဒၪ က အီၪဖိၭဘိၭအဂၩ ၇၀၀၀အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

2 + 9 =