ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ဘၪဖိၪၥၪဆံၭအဆံၫ့ဎံၪလဖၪ အဘိၪ့မုနံၩအဂဲး

နံၪ့၂၀၂၁နံၪ့ လၩဒံၫဇ့ၩဘၧၫ့၂၈ၥၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဖိၪၥၪဆံၭအဆံၫ့ဎံၪလဖၪ အဘိၪ့မုနံၩအ ကၠီၩ့ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ ဖိၪၥၪဆံၭဖိၪလဖၪအဂး ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫ Fr.Philip Soe Win  ဒဲ Fr.Ro- bert Nyan Lin ၥံၪ အဆၧလ့ၩခိၪလ့ၩနါအဖၧၩ့ မၩလၩမၩဖၩ့အ့ၪဖိၪၥၪဆံၭလဖၪ ဖိၪၥၪဆံၭၦဆံၫ့ ဎံၪလဖၪအဘိၪ့မုနံၩနီၪလီၫႉ

ဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪနီၪ မၩလၩ့ဎိၭဝ့ၫဒၪလၧ ဝံးပၥံၫ့စံၫ့ပံၫတၧၫ့ကၥံၪဒြဲၫၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လဂီၩ၈နၩရံၩအခံၫ့နီၪ လၧဖိၪၥၪဆံၭဖိၪလဖၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ လုထၪ့မံဆၩဆၧလုထၪ့ဂီၩ့ စၭထၪ့ဝ့ၫဒၪ ဖိၪ ၥၪဆံၭၦဆံၫ့ဎံၪလဖၪအဘိၪ့မုနံၩနီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪဘဲၫဖိၪၥၪဆံၭဖိၪၥံၪ ကမုၬလၩအဂး ဎိၭထံၪဎိၭဒီၪ အ့ၪဝ့ၫလၧ ဆၧကွ့ၩၥဲၪလဖၪႇ ဆၧဂဲထုၪ့လံ ဒဲ ဆၧၥၭအွံၪဆၧဎိၭထံၪဎိၪဒီၪလဖၪနီၪလီၫႉ

ဘၪထွ့ၪလၧ မၩလၩမၩဖၩ့အ့ၪဘၪ ဖိၪၥၪဆံၭဖိၪလဖၪ ဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪယီၩ အဆၧထိစိၩ အီၪဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး ပအၪ့စၪ့ဘၪFr.Robert အခၫအဝ့ၫစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ပၧၩ ဘၪထွ့ၪလၧ ကိၫဘံ ဆၧဆၫခီၫကမံၩ့ႇ ထံၪဂဲးခးဂဲးခီၫကမံၩ့ ၥရိၬဘၪဖိၭဘံၭထၬၥၭယံၭယူၭအကၠီၩ့ ဘဲၫၥိၭဖိၪၥၪဆံၭဖိၪ လဖၪ ကလၩ့ဘူၭထဲၩ့လၧယွၩအဂးႇ ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪယီၩ ဒိၭနဲၩ့ၥၭလၧယွၩကၥ့ၪအဂးႇ ကကဲၪထၪ့ ၦအဂ့ၩအဘွၩလဖၪအဂး ထိစိၩဝ့ၫအဂဲး စံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ အဝ့ၫထဲၩ့ဖ့ၪကိၪ့ဖ့ၪတဲၩ့ ဘၪမိဖါလဖၪႇ မိဖါလဖၪဆ့ ဘဲၫၥိၭဖိၪလဖၪကအီၪလၧကၠဲၬလူကၠဲၬထၫအဂးႇ ဘၩအံၩ့ဘၩကၠဲၬ ကဘၪအဂးကဘၪၥီၪ့ၥၫ့ဖိၪလံၩလဖၪအဂဲးႇ ကဆါယွၩလအီၪဘၪဂံၪ့ဒီၪ့နီၪ မွဲဆၧမုၬဆၧၡူၪလ အီၪဘၪအဂဲးႇ ဖိၪဒံၪၥံၪဆံၭဒံၭအခံၫ့နီၪ မိဖါလဖၪကဘၪဖ့ၪလၫ့ထၬဝဲၩ ဆၧဆူၩနဲၩအဆၧန့ၥၫ လဖၪအဂဲးႇ ဖိၪၥၪလဖၪယီၩ အ့ၪမွဲဂဲၫဎိၩထၪ့ကကၠၪ ဘဲၫၥိၭအဆၧလူဆၧချဲၩ့ အတခ့ၭဖဝၭ ကဂ့ၩ အဂးနီၪ စၭထၪ့လၧအဆံၭဆံၭအထီယီၩ မွဲပကဘၪၥီၪ့ချဲၩ့ထၬလိၪဝ့ၫအဂဲး ဆုးထဲၩ့စံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဆၧမၩလၩမၩဖၩ့ဖိၪၥၪဆံၭအဆံၫ့ဎံၪဘိၪ့မုနံၩဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪနီၪ စၭထၪ့လၧလဂီၩ၈နၩရံၫဒဲ အီၪပထုၬခွံၬဝ့ၫဒၪလၧ လဂီၩ၁၁နၩရံၫခီၫနီၪလီၫႉ ဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪယီၩအဖၧၩ့ ဖိၪၥၪဆံၭဖိၪထီးလူၬ ဂဲၫဝ့ၫဒၪ ကအီၪဖိၭဘိၭအဂၩ ၈၀အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

၂၈ႉ၁၂ႉ၂၀၂၁

Add new comment

11 + 3 =