ထၪ့ဆၧမၩလိၪဂီၩ့ လချုၭဂဲၫထဲၩ့ဒံၭဘၪလၧ ခးပယၩ့အထီ Deacon PV Joseph Buang Sing လ့ၩနုၬဆဲၭၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭအဂဲး

ၦလၧအလ့ၩထၪ့ဆၧမၩလိၪလၧ ခးအံၫတလံၫလဂၩ မွဲဝ့ၫဒၪ Deacon PV Joseph Buang Sing နီၪထၪ့ဆၧမၩလိၪ ဂီၩ့ဝ့ၫဒၪဂီၩ့ လချုၭဂဲၫထဲၩ့စိၩဘၪလၧ ခးပယၩ့အထီ လ့ၩဒၪစိၩၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံၭဂီၩ့ လ့ၩနုၬဆဲၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ Deaconယီၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဂျက်ဆွိခရၧၫ့ဖိၪကဂၩနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫယီၩလ့ၩဒၪလၧၥၫ့ဎွၩအခၫနီၪ အၪ့ယၫထၪ့ၥၫ့ဎွၩဘဲၫကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪခးပယၩ့အဂး ဒဲ ဖ့ၪလၫ့ထးၥၫ့ဎွၩ ခၠ့ၩဆၨၩဖိၪၥံၪအဆၧနဲၪ့ ခိၪဖၧၫ့ကဘံၪ့နီၪလီၫႉ Deaconယီၩနုၬဆဲၭၥၫ့ဎွၩလၧ Good Bye အခၫနီၪ ၥၫ့ဎွၩယီၩနုၬဆဲၭထဲၩ့အဝ့ၫလၧ အံၫတလံၫအလၨၪခီၫ အာရီဗီဒဲချီ အခီၫပယီၫနီၪဘိၭ ထၧၫ့ပလဒၪထဲၩ့ဘၪလိၬၥၭလခဲၫ့ကဘျၩ့ဒီၭအထီ ယနုၬဆဲၭနၧၩလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

27.7.2022            

Add new comment

2 + 0 =