ထီးၥၭနၪ့ဘၪခးပယၩ့လဂ့ၩအဂး ၥၫ့ဎွၩအၪ့ယၫထၪ့စိၩ ထံၪခးလဖၪခရၧၫ့အဂဲး

စၭထၪ့လၧ ၂၀၂၁နံၪ့ လၩဖ့ၫဘြူၫအ့ၫရံၫ၁ၥၫ့ ၥုၭမုခိၪနါလဖၪပၨၩ့ခွံၬ ခးပယၩ့ဂီၩ့နီၪ ထံၪခးဖိၪလဖၪအၪဒၪဆၧ ဘၪ အီၪက့ၪထးအဒိၩ့မုတဝၫ့လဖၪႇ အဂံၪ့အဎၫ့လဖၪဒဲ ဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭဝ့ၫဒၪအီၪထၪ့အၪမၬနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ လၧအဖီၩ့ခွံၬ အတုၬမုနံၩ လၩယူၫ၁၉ၥၫ့ဒၪအိၩ ၥၫ့ဎွၩအၪ့ယၫထၪ့စိၩဘၪ ထံၪခးလဖၪခရၧၫ့နီၪ ထီးလၥၭနၪ့ထၬဘၪ ခးပယၩ့ဒဲ ကမၩဆၧၩ့ ထၪ့ ခးပယၩ့အဂးနီၪလီၫႉ

ၥၫ့ဎွၩယီၩအၪ့ယၫထၪ့စိၩဝ့ၫဒၪနီၪ “ၥၭနၪ့ဘၪခးပယၩ့ဖိၪလဖၪလဂ့ၩႇ ယူၭယၪ့ထၪ့ဘၪအဝ့ၫၥံၪအၡၩအလၩအဖၩ့ႇ အဝ့ၫၥံၪအဆၧအီၪမၧၫ့ၥၭဒဲ ထီးၥၭနၪ့ယူၭယၪ့ဘၪ ၥရိၬလဖၪႇ ဆၧမၩလိၪလးလဖၪႇ ဆၧဆၫဂံၪ့လဖၪႇ ဆၧဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ ၡီၩ့ဆၧ အလးဆံၫ့ဎံၪလဖၪနီၪလဂ့ၩႉ ၦလၧအဘၪထိးဎူလၫ့ခွံၬအဂံၪ့အဎၫ့လဖၪႇ ၦလၧအဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭလဖၪႇ ၡၩဘၪၡၩစီၪ ဒီၩ့ဘၪခီၩ့လိၬၥၭဆၧမၩဆၧၩ့လန့ဘၪ ခးပယၩ့ဖိၪအၪဒၪဆၧ အဆၧဂၪ့အုၩဂၪ့ထိၭအလူလဖၪနီၪ ပနါဂၧၫ့စိၩနီၪလီၫႉ”

မွဲလၧNGOခရၧၫ့လဖၪ အဆၧထုၬဖျီၪထၪ့အဖၧၩ့ စၭထၪ့လၧ ၥုၭမုခိၪနါၥံၪပၨၩ့ခွံၬခးပယၩ့ယီၩဂီၩ့နီၪ ၦၡၩဘၪထိးမၩၥံၫ အၥၭအီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ၁၉၀၀ဘျဲၪဂီၩ့ ၦၡၩအဂၩ ၁၁၀၀၀နီၪ ဘၪထိးဖီၪ့ထၬအၥၭနီၪလီၫႉ ၦၡၩအဂၩ၈ကုၬဘျဲၪနီၪဆ့ မွဲဘၪ ကဲၪထၪ့ ၦဘၪဂၭဎ့ၭဆၧဒုၭဆၧခၭလဖၪအဂဲး မင်းကြီးရိၩ့နီၪ ထုၬဖျီၪထၪ့ထၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

4 + 0 =