တောင်ကိုရီးယား ကဲၬၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့ဖိၪ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪန့အ့ၪ ခးပယၩ့ဒီမိုကရေစီ ကန့အဂဲး

တောင်ကိုရီးယား ကဲၬၥလံၬဆၧအီၪကီၪနီၪ မုကိနွံၫဒ့ၭ အ့ၪထီၩ့စိၩလၧ အစီၩ့မုနံၩစွါဘဲၫ စူၭကီၪ့ထၪ့အၥၭလၧ ဆိုးလ်ဝံး မြောင်ဒုန်ကဲၬၥလံၬၥရိၬနီၪဂီၩ့ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪန့အ့ၪ ခးပယၩ့ ဒီမိုကရေစီအဂးအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

လၧခးပယၩ့ဖၧၩ့ယီၩ စၭထၪ့လၧ ၂၀၂၁နံၪ့ လၩဖေဖော်ဝါရီ(၁) ၥၫ့အိၩ ၥုၭဖိၪလဖၪ ထၪ့အၪ့ ဂူၭၦဒိၪအလးအကၠီၩ့ ထၪ့ဒူၪဒၩၦခမျၧးလဖၪ မၩနၧၩ့မၩစၪႇ မၩၥံၫမၩဆၫဝ့ၫကိၭနံၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ စၭထၪ့ လၧအခံၫ့နီၪအိၩ ထံၫခးဂူၪဂၩဆ့ နါဂၧၫ့ဘၪ ခးပယၩ့ၥုၭဖိၪလဖၪထၪ့ ဒူၪဒၩဆၧအဂဲးအကၠီၩ့ အီၪလၧ တောင်ကိုရီးယားထံၫခး ကဲၬၥလံၬဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪလဖၪနီၪ ဘဲၫဆၧၫ့ထီန့ဝ့ၫအၥိၭ ဂဲၫထဲၩ့အၪ ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪ ခးပယၩ့ဒီမိုကရေစီ ကန့အဂး လကၭဘၪ ခးပယၩ့အဂး အဝ့ၫၥံၪ စူၭကီၪ့ထၪ့ အၥၭဂီၩ့ ဖ့ၪနဲၪဖျီၪထၪ့ဆၧၥၭလု(ဆန္ဒပြ) ခိၭမၬခိၭမၬနီၪ ပဒၪဘၪနီၪလီၫႉ

လၧဆၧၫ့ထီယီၩအဖၧၩ့ ပခးပယၩ့အဂး တောင်ကိုရီးယား ဒဲ ဂျပန် ထံၫခးနံၫခးယီၩ အီၪလၧ ပခးပယၩ့ထံၫခးဖိၪၥံၪကကဲၩ့ဎးလီၫအကီၠၩ့ ပကဘၪ စံၭခိးစံၭတၩအဝ့ၫၥံၪ ဒိၪဒိၪအၪအၪ လ့ၬနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

5 + 3 =