ဆၧလုထၪ့လၩ့ဎိၭ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဂံၪ့ဒီၪ့ဘိၪ့မုနံၩ အဆၧနဲၪ့ မံဆၩဆၧလုထၪ့

ဝံးမၫ့တၨၭကဲၬၥလံၬ ဆၧအီၪကီၪ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ကီၫမၡ့ၫအဆၧလ့ၩခိၪလ့ၩနါအဖၧၩ့ လၧအဖီၩ့ခွံၬလၩယူၫလဲၫ့ ၃၀ၥၫ့ႇ လဂီၩ ၈နၩရံၫဒဲ ထီးစိၩလၧ၁နၩရံၫအထီနီၪ ဆၧမၩလၩမၩဖၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဂံၪ့ဒီၪ့ဘိၪ့မုနံၩ လၧယ့ၫၡူၬအၥၭဆံၫ့ဎံၪၥရိၬ လးဝၩ့ ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါမံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ မွန်ဆီညော် ပီတာစိန်လှိုင်ဦးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩစံၭဝ့ၫဒၪ Family လံၬဖျိၪ့နီၪ အဝ့ၫအၪ့ထုၪ့ဘၪအခီၫပယီၫလၧ Father and Mother I love you ဒဲ မိဖါလဖၪနီၪ ကဘၪမွဲလၧ ၦအဖ့ၪနဲၪဆၧဒီၩ့ဂ့ၩထ့ၬဘၪအဂဲးစံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ 

ဘဲၫကကဲၪထၪ့ဂံၪ့ဒီၪ့လၧၫ့ဎွ့ၩလၧ ဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၪအဂး မိဖါလဖၪနီၪ ကအီၪလၧယွၩလူယွၩထၫႇ ကဂၩဒဲကဂၩ က အီၪလၧဆၧအဲၪကွံၩယူၭယၪ့စွါဘဲၫ ဖိၪဒံၪလဖၪနီၪ မွဲကမုၬၥုၪ့မုၬၥၭဝ့ၫလီၫႉ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪကဝံဖဲၫ့ဆံၫ့ဎံၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ကလ့ၩထၪ့ မံဆၩဆၧလုထၪ့ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ လၧအဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဖၫ့ခိၪ ဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လကၭဘၪ ဘဲၫဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ အဆၧဆူၩနဲၩ ကဂုးခၧၫ့အဂး ၥီၪ့ၥၫ့ဝ့ၫအဂဲး ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫ မၩ့စိၩနဲၫ့နီၪ စံၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

8 + 3 =