ဆၧမၩလၩမၩဖၩ့ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် အဘိၪ့မုနံၩဒဲ ဆၧမၩဘိၪ့ဆၧအဂဲး

            

လၧစိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် အဘိၪ့မုနံၩအိၩ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်ခရၧၫ့လဖၪနီၪ လ့ၩမၩဘိၪ့လဂီၩဆၧအၪ့လၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ဘိၪ့ကိၪၥၫ့ခၫအကၠီးဒဲ Srကၠီးလဖၪနီၪလီၫႉ

             လၩစဲၭတံၫ့ဘၧၫ့၂၇ၥၫ့ဘိၪ့မုနံၩမံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪ ၦၡၩမၩဝ့ၫဒၪလၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ စံၫ့ပံတၧၫ့ကၥံၫဒရဲၫၥရိၬ လးဝၩ့ဖၧၩ့ဂီၩ့ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်ခရၧၫ့ဖိၪလဖၪနီၪ လုထၪ့မၩဘိၪ့ ဆၧမၩဘိၪ့လဖၪနီၪလီၫႉ မံဆၩဆၧလုထၪ့ဂီၩ့ဝ့ၫဒၪအခၫ ၦအဂဲၫထၪ့မံၩဆၩဆၧလုထၪ့အဂၩ၂၀၀နီၪ ဘုၪလၩ့ဝ့ၫ ကိၪဘုၪကၠိၩ့ႇ ခီၫဖံၫႇ ကိၪဆွဲၩ့ဆ့ၬဎဲၫ လဖၪနီၪလီၫႉ

      လကၭဒံၭဘၪ မွဲဘဲၫဘိၪ့မုနံၩအဆၧနဲၪ့အၥိၭ အီၪလၧဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဘံၪ့ယၫအဖၧၩ့ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်ခရၧၫ့ဖိၪလဖၪဒဲ ၦခိးတၩဆါလဖၪအဂး ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်ခရၧၫ့ယီၩ အၪ့ကံၩ့ထၪ့ မံဆၩဆၧလုထၪ့၅ဖၨၪဒံၭနီၪလီၫႉ ဆၧဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ၡီၩ့မံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪ fr.Philip Soe Win & Fr.Robert Nyan Linn ၥံၪလ့ၩခိၪလ့ၩနါဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

          လၩစဲၭတံၫ့ဘၧၫ့ ၁၁ၥၫ့နီၪ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်ခရၧၫ့ဖိၪလဖၪ လ့ၩမၩဘိၪ့ဆၫအၪ့ဆၫအီၩလၧ ကျုံပျော်အိုင်မဆၧအီၪကီၪ့အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

 

Add new comment

2 + 2 =