ဆၧပံၪ့ထံၫခး ဆၧဒုၭၥုၭအဖၧၩ့ ၦလၧအဘၪထိးမၩၥံၫၥၭ

စပိန်ထံၫခးဆၧဒုၭၥုၭအဖၧၩ့ ၦလၧအဘၪထိးမၩၥံၫၥၭ အၥၭအီၪဝ့ၫ၁၉နံၪ့ ဂျုန်းရွဲဂ်ဒိတ် ဂယ်နီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬနံၪ့၂၀၂၀နံၪ့ လၩနို၀်ငဘာ၇ၥၫ့ဒၪအိၩ ၦၡၩထံၭလၫ့ဘၪ လၧၦဆံၫ့ဎံၪကဂၩ အလးအလၩနီၪလီၫႉ ၦၡၩထံၭလၫ့အဝ့ၫၦဆံၫ့ဎံၪအလးအလၩဘိၪ့မုနံၩနီၪ ၦၡၩမၩဝ့ၫဒၪလၧ စပိန်ထံၫခးႇ ဘာစီလိုနာဝံးႇ ဂံၪ့ဒီၪ့ဆံၫ့ဎံၪ ဘာစီလီကာၥရိၬဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၧဆၧလၩဆၧဖၩ့နီၪအဖၧၩ့ ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါ မံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪ မွဲလၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪ ထုၬ ကာဒီနယ်ဂျူအန်ဂျိုးစ်အိုမဲလာနီၪလီၫႉ

Add new comment

7 + 1 =