ဆၧကၪဆၧဂဲၩဘၪအထီ ၦကိၭဂၩနီၪ အဲၪဒိၭန့ဘၪ ဆၧဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဂဲး ကၫဒံၫနဲၫစံၭဝ့ၫဒၪ

မြစ်ကြီးနားဝံးဖၧၩ့ ထံၫဎိၩလၩ့အဂဲး ကၫဒံၫနဲၫ Charles Bo ၥ့ၪယၫဝ့ၫအကၠီၩ့ ၂၀၂၄နံၪ့ လၩယူၫလဲၫ့၃ၥၫ့အဂၫလၩ့နီၪ အဝ့ၫယီၩ လ့ၩထီၩ့စိၩလၧ မြစ်ကြီးနားဝံး ၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪ အအီၪ ဒဲ IDPs Camp လဖၪအအီၪဂီၩ့ လ့ၩဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭမၩဆၧၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ

“အခံၫ့ဘဲၫယီၩနီၪ လၧမြစ်ကြီးနားဝံးဖၧၩ့ ထံၫလၩ့ၡၩထဲၩ့ယူၭလါနၫ့ ကခၠၫ့ဆၨၩခးဒီၪ့ဖၧၩ့ ဗန်းမော်၊ မိုးကောင်း၊ ကားမိုင်း၊ တနိုင်း ဒဲ ဖားကန့်လဖၪဆ့ ၦၡၩဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ထံၫဎိၩ လၩ့နီၪလီၫႉ ၦလဖၪနီၪအဂး ပလယိဘၪ ဆၨၩဆၬ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဂီၩ့တၭ ဘဲၫပဂဲးအီၪအၥိၭ ပကဝၩ့မၩဆၧၩ့ဒဲ ပကဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအဝ့ၫၥံၪ လၧကဆါယ့ၫၡူၬအဆၧယၫ့ၥၭ ဒဲ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ပကဖ့ၪနဲၪကၠၭ ပဎြံၬဖိၪအဒီၩ့အထ့ၬလဖၪနီၪလါဆံၭႉ”အဂဲး ကၫဒံၫနဲၫခၠၩဘိၫ စံၭဝ့ၫဘဲၫ နီၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

ကၫဒံၫနဲၫယီၩလ့ၩဂုဝ့ၫလၧ မြစ်ကြီးနားဝံးဖၧၩ့ ထံၫဎိၩလၩ့အထီ ဘၪထိးထံၫဎိၩလၩ့အဆၧ လၩ့အၪ့ယိၫအနၭထုၬ မွဲဝ့ၫကြက်ပေါင်ခြံလးဝၩ့နီၪ ဂီၩ့ ဆုးထဲၩ့လ့ၩစိၩလၧ ဆၧဒုၭဆၧခၭအကၠီၩ့ ၦဘၪစဲၪ့မံၩ့ဂၭဖျိၭၦလဖၪအအီၪနီၪလီၫႉ

နောင်ချိန်း လးဝၩ့အဖၧၩ့ တဝၫ့လနၩ့နၩ့နီၪ မွဲလၧထံၫဎိၩလၩ့အကၠီၩ့ ဂံၪ့အဖျိၪ့၃၀နီၪ လၩ့ယွၩဖိၬထံၫအခဲၫ့ဒဲ ဂံၪ့ကနၩ့နၩ့နီၪ ဂၭဂီၩ့ဂၭစၪခွံၬအဂဲး ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫ ပတ်ထရစ် ခေါင်ရေနီၪ စံၭဘၪဝ့ၫလီၫႉ

လၧကၫဒံၫနဲၫကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ Rev. Fr. Bernard Dashi Tang Ji၊ Rev. Fr. Paul Kinsa Tu Awng၊ Rev. Fr. Robert Hpauyam La Wawm ဒဲ  Rev. Fr. John Npawp Byin Tu Awng လဖၪဆ့ လ့ၩဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭ ၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Credit >> RVA Kachin Jinghpaw

 

Add new comment

1 + 0 =