ဆံၫဘျၩ့လဘျၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဒီၪ့ယၫဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဆၧဒၪဎိၭလၩ့

နံၪ့၂၀၂၂နံၪ့ လၩယူၫ၂၂ၥၫ့နီၪ လၧၥၫ့ဎွၩအမ့ၬယၫ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဘိၪ့မုနံၩဂီၩ့ ၦၡၩစၭထၪ့ ဆံၫဘျၩ့ လဘျၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဒီၪ့ယၫဂံၪ့ဒီၪ့အဘိၪ့မုနံၩ လၧဝံးရိၬမၫနီၪလီၫႉ လၩယူၫ၂၅ၥၫ့ ၥံၭၥီၫမုနံၩအဂၫလၩ့နီၪ ၦၡၩအီၪပထုၬခွံၬထဲၩ့ ဘိၪ့မုနံၩနီၪ လၧမံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪလီၫႉ

လၧၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဘိၪ့မုနံၩ ၅ၥၫ့အထးဖၧၩ့ ဆၧအီၪဎုၬမုၬဒဲ ဂံၪ့ဒီၪ့အဆၧဎံၪဆၧလၩ ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪ လၩ့အဖၧၩ့ ထံၪခး၁၂၀ဖၧၩ့ ၦၡၩအဂၩ ၂၀၀၀ဘျဲၪနီၪ ဂဲၫထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ကနံၪ့ယီၩ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဆၧဒၪဎိၭလၩ့နီၪ အီၪလၧခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫအဖၧၩ့ ကဲၬၥလံၬဆၧအီၪကီၪ့လဖၪနီၪ မၩကၠၭဝ့ၫဒၪလၧ ပဆၧအီၪကီၪ့ယဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

လၧဆၧဒၪဎိၭလၩ့နီၪအဖၧၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪလဖၪနီၪ အုၩ့လၩ့ကၠၭဝ့ၫ မုဆၫကနံၩယီၩ အဝ့ၫၥံၪအဂံၪ့ဒီၪ့ဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ဒၪဆၧၫ့ဘၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪအဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၪအဂဲးလဖၪႇ အဆၧအၪ့ယိၪခဲၫ့ကံၭလဖၪႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪႇ ဒဲ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ အဆၧယိလါအဂဲးလဖၪနီၪလီၫႉ

ဂီၩ့နီၪၥၫ့ဎွၩအၪ့ယၫဘၪ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪ ကဝဲထၪ့ဖ့ၪနဲၪဘၪကဆါဎြံၬအဝ့ၫၥံၪအၥုၪ့အၥၭအဂးႇ လၧဆၧကယူကစူၩ အဖၧၩ့ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧဂီၩ့ ကခိၭနၪကဆါယွၩအလူအဂးႇ ကအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧ ၦအဘၪထိးခွံၬၡိၬထၬၥၭလဖၪႇ ၦကၪဂဲၩဖိၪလဖၪႇ ၦဘၪအီၪလၩ့စဲၪလဖၪႇ ၦဂဲးဆါဘၭဆါဖိၪလဖၪဂီၩ့ ကမၩဆၧၩ့ကၠၭဝ့ၫအဂးႇ ကအၪ့လဲၩထၪ့ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ဘဲၫဂံၪ့လၧအအၪ့ဂၬထိးဆၧၫ့ ၦကိၭဂၩအဂးႇ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪကဆုးလ့ၩထၪ့လၧယၫအဂးႇ ကလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ အဆၧဎံၪဆၧလၩ လၧဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၪဖၧၩ့အဂးႇ ကလီၩၥ့ၪယၫအ့ၪဖိၪဒံၪလဖၪ ဒဲ ၥၭဘၪ့လဖၪ ၦဎြံၬဖိၪအဆၧအီၪဎုၬမုၬ အခိး အတၩအဂဲးလဖၪအဂး ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စံ အၪ့ယၫထၪ့ဘၪဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

28.6.2022

Add new comment

1 + 8 =