ဆီးရီးယားထံၪခးဖၧၩ့ ၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪလဖၪအဂး ကမ္ဘောဒီးယားထံၪခး ၥိၫ့စိၩဘၪဆၧမၩဆၧၩ့အဂဲး

ဆံၩရံၩယၩထံၪခးဖၧၩ့ ဖူၫဆံၫဂု ဂုဂီၩ့ ၦလၧအဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬလဖၪအဂး ကမ္ဘောဒီး ယားထံၪခးဖိၪၥံၪ လီၩ့စူၭကီၪ့လၫ့အမ့ၫရံကၫ့ဒီၫလၫ၂၅၀၀၀ဂီၩ့  မၩဘိၪ့စိၩဝ့ၫအကၠီၩ့ Aid to the church in need ခရၧၫ့နီၪ ၥိၫ့စိၩထဲၩ့ ဆၧစံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့လံၬပရၧၫ့ လၧကမ္ဘောဒီးယားကၭၥလံၬၥၫ့ခိၪဒိၪအအီၪနီၪလီၫႉ

ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.Oliver Schmitthaeusler နီၪ ထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ဘၪ လံၬပရၧၫ့နီၪ လၧလၩမၫၡၭ၈ၥၫ့ဒၪအိၩနီၪလီၫႉ လၧလံၬဖၧၩ့နီၪ Aid to the church in need ခရၧၫ့ခိၪနါ Thomas Heine-Geldernနီၪ ကွ့ၭလၩ့ထၬဝ့ၫဒၪ “အီၪလၧနၥံၪအဆၧအီၪကီၪ့လဖၪအဖၧၩ့ ၦဆူၩနဲၩဖိၪၥံၪနီၪ လယိလၩ့ဘၪအဂးဒဲ ဆံၩရံၫယၩထံၪခးဖိၪၥံၪအဂး လီၩ့ အၪ့ထုၪ့ဆၧမၩဘိၪ့လဖၪနီၪလီၫႉ ၦဎြံၬဖိၪၥံၪအဆၧအဲၪကွံၩလိၬၥၭဒဲ အဆၧကၧၩ့ဖျိၪ့လိၬၥၭနီၪ မွဲဖ့ၪလၫ့ၦလၧအၥုၪ့ၥၭ လၩ့ဆါလဖၪဆၧယိလါန့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ န့ဝ့ၫဒၪဆၧမၩဘိၪ့လဖၪနီၪ ကမၩဆၧၩ့ထၪ့ ၦအအီၪလၧ Aleppoဝံးဖၧၩ့ မွဲလၧ ဖူၫဆံၫဂုအကၠီၩ့ ၦလၧကဘၪအၪ့လံၩ့အီၪဂံၪ့လဖၪအဂး ကဖ့ၪလၫ့အ့ၪဝ့ၫဂံၪ့အလံၩ့အဂဲး” ကွ့ၭလၩ့ထၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ

ဘၪဆၧကွ့ၭထၬဝ့ၫလၧခိၪလၩဘွၩအလၨခီၫလံၬယီၩနီၪ ကကွ့ၭထၪ့ခီၫထဲၩ့ဝ့ၫလၧ ခမၫအလၨဂီၩ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪ Bp.Olivierနီၪ ကၥိၫ့စိၩထဲၩ့အ့ၪ ၦမၩဘိၪ့ဆၧဆါလဖၪနီၪလီၫႉ ၥၫ့ခိၪဒိၪနီၪ စံၭဘၪဝ့ၫ “လၧဆၧမၩဘိၪ့လဖၪအဖၧၩ့ နၥံၪဖ့ၪနဲၪထၪ့နၥံၪအဆၧအဲၪလၧ ဆံၩရံၩယၩၦဘၪကၪဘၪဂဲၩဖိၪၥံၪအဖၫ့ခိၪအကၠီၩ့ ယစံၭခိးစံၭတၩဘၪ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪ အၪမၬနီၪလီၫ”ႉ

လၧ၂၀၂၁နံၪ့အထီအိၩဘၪဂဲၫထဲၩ့ဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧဒုၭၥုၭဆံၩရံၩယၩထံၪခးယီၩ ၂၀၂၃နံၪ့ လၩဖ့ၫဘြူၫ အ့ၫရံၫ၆ၥၫ့အထီအိၩ ဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫထဲၩ့ဒီၭလၧ ဖူၫဆံၫဂုဖၭဒိၪဒီၭအကၠီၩ့ ၦအအီၪလၧAleppoဝံးဖၧၩ့လဖၪ ဘၪၥံၫ ဝ့ၫဒၪလၧအဂၩအထီၫ့အလၬဂီၩ့ ဘၪဆူၭဘၪဆၫအီၪအၪမၬဒဲ ဘၪကဲၪထၪ့ဂံၪ့ဎၪ့လအီၪလၧၩ့ဘၪ ၦၡၩအီၪဝ့ၫဒၪ အၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

1 + 0 =