ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်ခရၧၫ့ ဂဲၫကဲၪထၪ့ အနံၪ့အီၪထၪ့ဘၭဝ့ၫ နံၪ့၁၅၀အဂဲး

        လၧနံၪ့၂၀၂၂နံၪ့ လၩအီၭဂၭ၆ၥၫ့ဒၪအိၩ ဆၧမၩလၩမၩဖၩ့ၡီၩ့ ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်ခရၧၫ့ အီၪဂဲၫကဲၪထၪ့အနံၪ့အီၪထၪ့ဘၭ ၁၅၀ စံၭခိးစံၭတၩထဲၩ့ကဆါယွၩမံဆၩဆၧလုထၪ့အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ပြင်ဦးလွင် အနီးစခန်း နာဇရက် ၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

         ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်ခရၧၫ့လဖၪယီၩနီၪ မွဲလီၩ့မၩဒိၪ့ထၪ့ထီၫထၪ့ ၦမုၪလၧအခွးအယၬၡၩဝ့ၫဒၪလဖၪ အဆၧၥၭမၧၫ့ဒဲ အဝ့ၫၥံၪယီၩနီၪ မွဲမိမၫရံၫလၧအယိထွ့ၪမၩဆၧၩ့ၦဎြံၬဖိၪအဖိၪမုၪလဖၪ (ခရစ်ယာန်တို့အားမိုင်းမတော်မူသောသခင်မရဲ့ သမီးများ)နီၪလီၫႉ ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်ခရၧၫ့ ယီၩ နီၪ ဂဲၫကဲၪထၪ့အီၪထၪ့ဘၭဝ့ၫ အနံၪ့၁၅၀ယူၭနီၪလီၫႉ

        ၥၫ့ခိၪဒိၪ လုကပ်စ်ဒေါင်စဲစံၭဝ့ၫဒၪ လၧမော်နေဆေးတဝၫ့ဖၧၩ့ အီၪဂဲၫထဲၩ့စၭထၪ့ လၧၦမုၪ၁၁ဂၩ ဆလေးရှင်း ခရၧၫ့ ယီၩနီၪ ဘဲၫယီၩလၧခးၥဲၫဖၧၩ့ ခရၧၫ့ဖိၪလဖၪ အီၪထၪ့အဂၩ ၁၁၀၀၀ဘျဲၪယူၭႉ ဂီၩ့နီၪလၧခးပယၩ့ဖၧၩ့ယီၩ အီၪထၪ့အဂၩ ၃၀ဘျဲၪ ယူၭအဂဲးႇ ၦလဖၪယီၩ ကဘၪကဲၪထၪ့ၦလၧအဖ့ၪလၫ့အ့ၪၦဂူၫဂၩဆၧအပျၩ့လဖၪအဂဲးႇ အဝ့ၫၥံၪယီၩဘၪဂဲၫထဲၩ့ ဒၪဆၧၫ့ယၫ လၧဆၧကၪဆၧဂဲၩအၪမၬအဂဲးႇ ၦလၧအဘၪထိးကိၭထၪ့အၥၭနီၪအီၪအၪဝ့ၫလါနၫ့ ၦလၧအဘၪထိးရွံထၪ့အၥၭနီၪ မွဲအီၪၡၩ ဝ့ၫဒၪအဂဲး ၥၫ့ခိၪဒိၪယီၩစံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ

            ဂီၩ့နီၪ အနီးစခန်း မော်နေစေး လးဝၩ့ခိၪနါ Sr.Lucia လုဖာနီၪ ဆုးထဲၩ့စံၭဘၪဝ့ၫ နံၪ့၁၅၀ယူၩဘလံၫယီၩနီၪ ကၠၧၩ့ဒၪ ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်ခရၧၫ့ အဂးလကၭဘၪ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫအဖၫ့ခိၪ မွဲယူၩဘလံၫအဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ လၩ့ဒၪဝ့ၫႇ အကၧၩ့ဒိၪထုၬ ဘဲၫခးပယၩ့ယီၩကန့ထၪ့ဘၪ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ဖျဲၪဖျဲၪအဂးႇ ဂီၩ့နီၪ ဘဲၫဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ကန့အဂး ၥၭဘၪ့လၧအဖ့ၪလၫ့လၩ့ထၬၥၭလဖၪဒဲ ၦခမျၧးလဖၪအဖၫ့ဖိၪ မွဲကဆါယွၩအဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလၩ့ဘၪဒၪဝ့ၫ အဂဲး Sr.Lucia နီၪစံၭဘၪဝ့ၫလီၫႉ

          ဂီၩ့နီၪ မမေရီဂျာအွန်လုနီၪစံၭဝ့ၫဒၪ ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်လဖၪယီၩ ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ ၥၭဘၪ့လဖၪ မငါနၬလ့ၭအဂဲး အဝ့ၫနါဂၧၫ့အကၠီၩ့ ထၪ့၈ဖၨၪအခၫနီၪ အဝ့ၫဂဲၫထီၩ့စိၩလၧ ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်လးဝၩ့ဖၧၩ့ယီၩအဂဲးႇ ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ် လဖၪယီၩ ဆၧဖၨၪဆၧထီၫလအီၪဘၪအဖၧၩ့ ယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ၥၭဘၪ့မုၪလဖၪနီၪအဝ့ၫ န့ဘၪဆၧဒီၩ့ဆၧထ့ၬအဂဲးႇ ထီးမုဆၫကနံၩ ယီၩ ကကၠၪ အဝ့ၫယီၩယိဒီၩ့ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်လဖၪဂီၩ့ ဂဲၫထဲၩ့မၩဆၧၩ့ထၪ့ ဘော်ဒါဆောင်ယီၩ အီၪအနံၪ့၁၈နံၪ့ယူၭအ ဂဲးႇ ၥၭဘၪ့ဖိၪအဂၩ၇၀၀ဘျဲၪနီၪ ဂဲၫထဲၩ့ၥီၪ့ထၬအ့ၪဝ့ၫလံၬအဂဲးႇ ဘဲၫယီၩနီၪ လၧဆၧမၩဒိၪထၪ့ထီၫထၪ့အ့ၪ ၥၭဘၪ့မုၪလဖၪ အဆၧၥၭမၧၫ့ ဆၧဖံၭဆၧမၩအဖၧၩ့အဝ့ၫယီၩ မွဲၦၥီၪ့လိၪဆၧလဂၩအဂဲးႇ စစ္စတာရ်လဖၪအီၪအကၠီၩ့ ထီးမုကနံၩယီၩ အဝ့ၫ ဂဲၫထဲၩ့မၩဆၧၩ့ထၪ့န့ဝ့ၫဒၪဎွ့ၩယီၩအဂဲး အဝ့ၫစံၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ

        ဆလေးရှင်းစစ္စတာရ်ခရၧၫ့ယီၩနီၪ အီၪဂဲၫကဲၪထၪ့လၧ အံၫတလံၫထံၪခးလံၩခံၫကကဲၩ့ႇ အလက်ဇန္ဒရီးယားခးဒီၪ့ႇ မောနေဆေးတဝၫ့နီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬနံၪ့ ၁၈၇၂နံၪ့ လၩအီၭဂၭ၅ၥၫ့အိၩနီၪလီၫႉ ၦလၧအဂဲၫထဲၩ့ၥုၪ့ထၪ့ခရၧၫ့အယီၩနီၪ မွဲဝ့ၫလၧ ၦဆံၫ့ဎံၪ ဒွန်ဘောစကို ဒဲ မေရီဒိုမေးနီကားမာဇရဲလို လဖၪဂီၩ့ လၧခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫအဖၧၩ့ ထံၪခး၉၇ထံၪခးဖၧၩ့နီၪ ခရၧၫ့ယီၩအီၪဝ့ၫဒၪအဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

5 + 14 =