ခး America ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအဘိၪ့မုနံၩအဂး ၥၫ့ဎွၩ Francis ရွံန့အီၪက့ၪထၪ့ဘၪအၥီၫ့ခိၪနါ ကၫဒံၫနဲၫ တၭဂလဲ အဂဲး

ခးAmerica ကိၪဘိၪ့ဆံၪ့ဎံၫအဘိၪ့မုနံၩအဂး ၥၫ့ဎွၩ Francis ရွံန့အီၪက့ၪထၪ့ဘၪ အၥီၫ့ခိၪနါလဂၩနီၪ မွဲကၫဒံၫနဲၫ တၭဂလဲ နီၪလီၫႉ ကၫဒံၫနဲၫ လူးဝစ် အန်တိုးနီယို တၭဂလဲ နီၪ မွဲလၧ ခးPhilippinesဖိၪ ကဂၩဂီၩ့ လၧအခီၩ့ဒၪအိၩဘၪလ့ၩကဲၪထၪ့ၥၫ့ခိၪဒိၪလၧ Germany ထံၪခးနီၪလီၫႉ လၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအဘိၪ့မုနံၩ လခဲၫ့ထုၬကနံၩအဖၧၩ့ ကၫဒံၫနဲၫတၭဂလဲ ကလ့ၩခိၪလ့ၩနါဂီၩ့ ကလုထၪ့မံဆၩဆၧလုထၪ့ဆံၫ့ဎံၪနီၪလီၫႉ လၧမံဆၩဆၧလုထၪ့ဖၧၩ့နီၪ ၦကၭၥလံၬဖိၪ ကဂဲၪထၪ့ ကအီၪဝ့ၫဒၪ ဖိၭဘိၭအဂၩ ၅၀၀၀၀အဂဲး ထယၬကၠၬဝ့ၫဂီၩ့ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့နီၪ ကမၩဝ့ၫဒၪလၧ Lucas Oil Stadium အဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၥၫ့ခိၪဒိၪ  Archbishop Timothy P.Broglio နီၪ လၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪ အဘိၪ့မုနံၩဖၧၩ့ န့ထၪ့ဘၪအၥီၫ့ခိၪနါကဂၩအကၠီၩ့ စံၭခိးစံၭတၩကဆါယွၩဂီၩ့ စံၭထၪ့အၪ့အုၭလီၩဖျီၪထၪ့ဘၪဝ့ၫ

အဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

စအဲၪၡီၩ့

Add new comment

1 + 1 =